MUSLIN NATION AND UNCHAINED DEVILS – Hamdi Meça / Translated:  Tyran Prizren Spahiu

Poems by Hamdi Meça
 
 
 
MUSLIN NATION AND UNCHAINED DEVILS
(Juuu ..!), 3 June 2017, terrorist attack in London,
 
8 dead, means all mankind died that day 8 times,
Living beings 8 times,
for the second time even the deads 8 times
Exactly, those unchained devils, that religion made politics,
icluded in religion.In the religion you entered.
Exactly these unchained devils (juuu ..!),
destroyers and unicelluars, upbraid muslin nation,
gossiping The Saint Book, the prophet,
his followers, prayer, heavenly call to prayer,
customs, traditions, prophetic fiestas, family,
still ungrown children, unsin life but even mistaken, worlds
They hurt the Muslim people,
They reproach the Holy Book, the prophet,
his Companions, prayer, heavenly adhan, rites, customs,
traditions, prophetic feasts, family, children without adult,
sinless and sinful life, the worlds.
These abnormal, (juuu ..!) and even from the psychoanalytic
model of Sigmund Freud, eyes like finger tips prolong,
all being accused for terorism the pagan people
and the first “nation seed”, the Adi of Paradise,
Hazret Adem and Hava oh, further! Just because Muslims are,
(And, according to the UN, in 2030
the world has 2.2 billion Muslims),
with the taste of the language they show and
do not want them, (juuu ..!),
Just as Hitlerians during World War II Jews
or anti-Semites everywhere the Israelites and skillful and patriots,
Just because the are Jews.
“The religion of the devil” trust in Allah, yes they, (juuu ..!),
Prejudging , even though they to bed with the devils,devils to add,
muslim people and faith in God to shrink, necessarily
the assets left to ruin or alienate.
In the email addresses, under uncut clutches
proposals of unchained devils, (juuu ..!),
accepting the money or jewelery from Afghanistan, Iraq, Syria,
Libya and other hegemonic politics,
Blood clothed for laundry every single dollar from there,
every gram of gold, silver, diamond, amethyst, opal, sapphire,
ruby, or throat bond, never washed hands of Mrs. Makbeth’s hands.
What about black gold there? And pigment is called, day gets,
night to become.
Exactly juuu .., unchained devils,
the religion you turned into politics,
In the religion you entered- antihuman manufacturer
in the lab with hybrid sperm,
homogeneous, intentionally to increase in the planet (juuu..!.).
Prophet Muhammad, sallallaahu ‘alayhi wa sallam,
foretold has these unchained devils, (juuu ..!),
and today’ long hair and black flag people , (juuu ..!).
From the tterror the people of the Qur’an, are victims,
suffering, poverty, more challenges,
but no iexpletive and stretching the hands never, never,
the skin of the body, taking off for bloodshed,
hands spread the Muslim people only during the prayer five times
in a day: “La la la il Allah”,
This is what the pious Jews say.
The tear of Muslim prayer the roe has chosen for the last moment
when the eyes close the delivers the soul.
The wises of the family, sadaka and halall, quince face,
apple baked in nature but not in mirrors,
In the egg grain, with bismillah, buried to reborn,
the resurrection awaiting from the bare remains- unrooved roots
from the dust of this world,
beards (optional) muslims put the flame on, to heat you
the abandoned parent, you the orphan child,
you friend stepping out of the door,
you the christinan bruised by
the contraction of the abdominal pressure,
you Jew at the crossroads: therefore enemies, hence enemie
sinnersadded just like the flies of the earth,
and for a fallen bird from the nest the Muslim prays
with a beard rolles it, muslims-antibijos people,
fajde, fate games, even the banking interest,
the spirits of the Holy Fast, the cosmos of the Night of Qadr,
where the head of the grass in the sexhde/prostrated/ falls,
the air on the leaflet, the waves on the surface of the ocean,
and I on my skin, do not cry you the atheist,
you pagan who do not have space even a millimeter,
not even a second, nor a spark and shadow of hair,
the swarm of the mouth, intrigues and
scornful, the devils flirt, (juuu ..!).
People in interference with the cosmos, exact scales,
the spirit of love, hospitality, divine dialogue:
“-Salaam Alaikum ! -Alejku selam! “.
(Juuu ..!), hundreds of thousands of years of ineffective
imprisonment for Hajj travelers to God’s house in Mecca,
War migrants, or guests of peace,
(Juuu ..!), Without warning or unwarned,
openly and exalted mercilessly kill them, (juuu ..!),
Seas and rivers, weather temperatures,
atmospheric rain, water and daily bread,
homeland sick, in endless crimes using it,
walls you build, (juuu ..!),
Not with iron bars but with the bones of victims,
The empty ghosts of cowboys “Ku Klux Clan”,
nazists, racists and other human killers, (juuu ..!),
with filling meat this dog’s century with golden neckless,
as well as spouses or husbands,
political priest Tomas Robert Maltus theory:
“Essay on the Principe of Population” (juuu ..!),
written, eggs-punctuation marks while bitting.
But the Muslim’s cradle is of bone and blood,
And is shaked as at the end of prayer
when greeting the right and the left side.
You, (juuu ..!), that raise your hand upon the muslim
of the seven heavens and you muslim of the earth
but separated from the heavens and Paradise, (juuu ..!),
life takes from the innocents of other faiths into one God
or simply innocents or guilty without fault,
response generation after generation you do not geat ir,
but you do inherit it.
The world needs peace, love, fertility, gratitude,
religious tolerance, coexistence,
not just man with man but also the natural peace
and understanding of man with the snake,
scorpio, carnivorous flower, shark, raven, etc.
except with the enemy of God, Satan, (juuu ..!),
there is no peace, coexistence,
there can be no traitor anymore at the end of the Day of Judgement
and no beginning ever in the resurrection of life.
The Muslim in his nation has his own fatheland,
home and family in Paradise, the God meets there,
looking at the universe with unobstructed eyesight.
Once you love a Muslim, 20 times he will,
so that fingers hands together, work,
feet together, to walk.
You, exactly, (juuu ..!), unchained devils,
religion turned into politics,
in the religion you entered,
(Juuu ..!), Or (juuu ..!), even defecationin
the toilet during the human rights,
and the prophets, with thousands,
you did everything possible,
while The God gave the number of prophets,
The last Prophet Muhammad (peace be upon him).
Judgment Day is coming,
file of each Muslim’s file – the camel’s knot,
of the gamile, with the neckline.
Here is my file – hump
over the young camel.
 
 
 
 
POPULLI MYSLIMAN DHE DJAJTË E ZGJIDHUR
(juuu..!), 3 Qershor 2017, sulm terrorist në Londër,
 
 
8 të vdekur,
domethënë krejt njerëzimi vdekur ka atë ditë 8 herë,
të gjallët 8 herë,
përsëdyti dhe të vdekurit 8 herë,
pat që nuk vdiqën 8 herë. Pikërisht, juuu.., djaj të zgjidhur,
që fe politikën e bëtë,
në fe e futët.
Pikërisht këta djaj të zgjidhur, (juuu..!),
shkatërrues dhe të njëqelizorëve,
e shajnë popullin mysliman,
ia përgojojnë Librin e Shenjtë, profetin, sahabët e tij,
namazin, ezanin qiellor, ritet, zakonet, traditat,
festat profetike, familjen, fëmijët ende të pa rritur,
jetën e pa mëkat po dhe gabimtare, botët.
Këta anormalë, (juuu..!)
dhe nga modeli psikoanalitik i Sigmund Frojdit,
sytë si maja gishtash zgjasin, krejt për terroristë i akuzojnë
njerëzit e gajbit dhe të parit “komb- farë”, Adni i Parajsës,
i hazretëve Adem e Hava, oh, më tej!
Vetëm pse myslimanë janë,
(ej, sipas OKB, më 2030 bota me, 2.2 miliardë muslimanë),
me shijen e gjuhës i tregojnë dhe s’i duan, (juuu..!),
njëlloj sikur hitlerianët gjatë Luftës së Dytë botërore çifutët
apo antisemitistët kudo izraelitët e zot e atdhedashës,
vetëm pse hebrenj janë.
“Feja e djallit” besimin në Allah, po këta, (juuu..!),
ua paragjykojnë, dhe pse vetë në shtrat me djajtë shkojnë,
djajtë për t’i shtuar,
popullin mysliman dhe besimin në Zot për ta pakësuar,
medeomos pasuritë e lëna për t’ua çvatur a tjetërsuar.
Në adresa emailesh ndënë thonj të paprerë
propozime djajsh të zgjidhur, (juuu..!), për pranime kutishë
me para a stoli nga Afganistani, Iraku, Siria, Libia
e të tjera thepa të politikës hegjemoniste,
gjakun e mpiksur për t’ia shpëlarë çdo dollari prej andej,
çdo gramë ari, argjendi, diamanti, ametisti, opali, zafiri,
topazi, rubini, a kockës së fytit,
atë gjak të pashpëlarë dot kurrë
të duarve të zonjës Makbeth.
Po ari i zi atje ? Dhe pigment quaje, dita e merr,
natë për t’u bërë.
Pikërisht juuu.., djaj të zgjidhur,
që fe politikën e bëtë,
në fe e futët-
prodhues të antinjeriut në laborator
me ato sperma hibrite, homogje,
antinjerëzit (juuu..!), qëllimisht për t’i shtuar në planet.
Profetit Muhamed, Alejhi Selam, parathënë i ka
këta djaj të zgjidhur, (juuu..!), dhe velzevulët e sotëm
me flokë të gjata dhe flamur të zi, (juuu..!).
Nga terrori popull i Kuranit viktima, vuajtje, varfëri,
sfida më tepër, por pa pasthirma
dhe shtrirje të duarve kurrë, jo kurrë,
lëkurën e trupit duke e çveshur për rrobë të gjakosur,
duart para shtrirë populli mysliman vetëm gjatë namazit
në pesë vahte: “La i lahe il Allah”,
këtë e thonë dhe hebrenjtë e devotshëm.
Lotin e lutjes së myslimanit kaprolli zgjedhur e ka
për çastin e fundit kur sytë mbyll e shpirt jep.
Urtakët e familjes, sadakasë dhe hallallit, çehre ftua
dhe mollë e pjekur te natyra por jo te pasqyra,
në kokrrën e vezës, me bismilah, varrosen për të rilindur,
ringjalljen e presin që nga eshtrat e patretura-
rrënjë të pakalbura nga dheu i kësaj bote,
mjekrave (sipas dëshirës) myslimanët
flakën u vënë, të ngrohesh ti prind i braktisur, ti fëmijë jetim,
ti mik duke mardhur jashtë derës,
ti i krishterë i mavijosur nga tkurrja e shtypjes së barkut,
ti hebre në udhëkryq: andaj armiq, këtej armiq
dhe mallkimtarë të shtuar si mizat e dheut,
dhe për një zogth të rënë nga çerdhja lutet myslimani,
me mjekër e mbështjellë,
myslimanët- popull antibixhos, fajde, lojëra fati,
madje dhe interesi bankar, shpirtra tëAgjërimit të Shenjtë,
gjithësi e Natës së Kadrit, ku fija e barit në sexhde bie,
ajri mbi tapetin e gjethes, dallga mbi sipërfaqen e oqeanit,
dhe unë mbi lëkurën time,
mos u qaj ti ateist, ateiste, ti pagan e tjetër kush
se vend të lirë nuk po ke as te një millimeter,
as te një sekontë, as te një shkëndijëz dhe hije e qimes,
dhe mbi llapën e gjuhës sharëse, përgojuese e përbuzëse,
djajtë flirtojnë, (juuu..!).
Njerëz në interferencë me kozmosin, peshore e përpiktë,
frymë e dashurisë, mikpritjes, dialogut hyjnor:
“-Selam alejkum ! -Alejkun selam! ”.
(juuu..!), me qindra e mijëra vite burg të pasosur
për udhëtarët e Haxhit për te shtëpia e Zotit në Mekë,
emigrantë të luftës, a mysafirë të paqes,
(juuu..!), pa paralamërim ose me paralajmërim,
tinës dhe ashiqare pa mëshirë i vrisni, i mbysi, (juuu..!),
detrat dhe lumenjtë, temperaturat e motit,
reshjet atmosferike, ujin dhe bukën e përditshme,
mallin për atdhe, në krime pa fund duke i përdorur,
mure u ngrini, (juuu..!), jo me shufra hekurash
por me eshtra viktimash,
fantazmat bosh të kaubojsve të “Ku Klux Klanit”,
nazistëve, racistëve e të tjerë vrasës njerëzish, (juuu..!),
me mish po mbushen te ky shekull i qenit me zinxhir
floriri në qafë si dhe për bashkëshort a bashkëshorte,
teoria e priftit politik Tomas Robert Maltus:
“Essay on the principe of Population” (juuu..!),
me nëpërka e shkruar,
vezët- shenja të pikësimit duke kafshuar.
Por myslimani djepin prej kocke e gjaku e ka,
aty përkundet, sikurse dhe në fund të lutjes
kur djathtas e majtas përshëndet.
Ti, (juuu..!), që dorën ngre mbi myslimanin e dheut
me shtatë qiejtë, dhe ti mysliman i dheut
por i veçuar nga qiejtë dhe Xheneti, (juuu..!),
jetën i merr të pafajshmëve të besimeve të tjera në një Zot
apo thjeshtë të pafajshmëve a fajtorëve pa faj,
përgjigjen brez pas brezi nuk e merr, por e trashëgon.
Botës i duhet paqja, dashuria, pjelloria, mirënjohja,
toleranca fetare, bashkëjetesa, jo veç i njeriut me njeriun
po edhe paqja e mirëkuptimi natyror i njeriut me gjarpërin,
akrepin, lulen mishngrënëse, peshkaqenin, korbin, etj.
veç me armikun e Zotit, shejtanin, (juuu..!), nuk ka paqe,
bashkëjetesë, nuk mund të ketë më atë tradhtar
me fund në Ditën e Kjametit dhe pa fillim më kurrë
në ringjalljen e jetëve.
Myslimani te kombi i vet i të gjithëve ardheun e vet e ka,
shtëpinë dhe familjen në Xhenet, Zotin takon atje,
gjithësinë duke e parë me shikim pa perde.
Njëherë duaje me zemër myslimanin, 20 herë ju do,
aq sa gishta duart bashkë, të punojnë,
këmbët bashkë, të ecin.
Ju, pikërisht, (juuu..!), djaj të zgjidhur,
që fe politikën e bëtë,
në fe e futët,
(juuu..!), or (juuu..!), që flisni dhe në wc gjatë jashtëqitjes
për të drejtat e njeriut,
dhe profetëve, me mijra,
gjë pa bërë s’u latë,
gjersa Zoti fund i dha numurit të profetëve,
i fundit Profet, Muhamati- Alejhi Selam.
Dita e Gjykimit po vjen,
dosja e secilit mysliman- gunga e devesë,
e gamiljes,
me lidhësen e qafës.
Ja dhe dosja ime
te deve e resë.
 
2017- Hixhri 1438
Hamdi Meca
Hamdi
 
 
 
Translated:  Tyran Prizren Spahiu
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s