LIFE TO LIVE – Cycle with poems by Hamdi Ismail Meça / Translated: Prof. Tyran Prizren Spahiu

Hamdi Ismail Meça
Poet, Essayist, Author
 
Hamdi Ismail Meça is one of the well-known authors of the Republic of Albania. He was born on September 6, 1952 in the historical and tourist town of Kruja. Once this city was the capital of this country. Hamdi Ismail Meça is poet, prose writer, publicist, essayist, text author and scholar. University degree in “Language Literature” completed at the University “Luigj Gurakuqi”, Shkodër-Albania. During the years of work he also carried out other specific qualifications. For 40 years, became an author of over 40 volumes in prose and poetry, literature for children and youth, and a large number of scripts published inside and outside the borders of Albania. In addition to the National Prizes and the many “Acknowledgments”, a deserved place includes such as: Naim Frashëri Medal from the People’s Assembly of Albania (1989), “Honorary Citizen” by Telaviv Municipality, Israel 1992), “Friend of the City of Durrës” Durres-Albania (2000), “Honor of the Nation” – Albania, as a member of the Meça family, decorated by the President of the Republic of Albania (2017), Krutane Pride, , From the Municipality and City Council of his birthplace Kruja-Albania (2017).
 
 
LIFE TO LIVE
Cycle with poems by Hamdi Ismail Meça
 
 
 
LIFE TO LIVE
 
Unstoppable load,
the globe bit aside from the weight of the burden,
world towards the downfall,
my body is on the pillar under I put it, as I live,
footsteps – at heart up to the end,
so do you with your body, as long as you live,
after you the other, the other, the other, with their own body, as long as live,
up to the last person, last of his breath,
only at that very moment the globe in its place,
without the weights issues of people.
 
 
***
 
JETA TË JETOJË
 
Ngarkesa e pandalshme,
globi pak mënjanë nga rëndesa e barrës,
drejt rrëzimit bota,
trupin tim për shtyllë nën të po i vë, sa të rroj,
pikëmbështetja- te zemra më këmbë gjer në mbarim,
kështu bëj dhe ti me trupin tënd, sa të rrosh,
pas teje tjetri, tjetri, tjetri, me trupin e vet sa të jetojë,
deri te njeriu i fundit dhe e fundit e tij frymë,
vetëm në atë moment globi në vend të vet,
pa peshën e halleve të njerëve.
 
 
 
 
BE
 
Do not say one, two, three,
“man-air” be,
no the “spider-man”
act quickly,
where you can,
everywhere,
dust on the tombstones sweep,
and satellite wastes if you can
and other remnants in the cosmos,
to souls share the two colors of smoke,
darkness and light,
include a worm under earth and,
tree branches – horizon shake,
free fruits for land as full as possible,
be careful with the morning, very careful,
of the bride, of the son-in-law at daybreak,
the Aphrodite star-diamond from the Paradise,
circular sky – ring for this stone,
twin souls of two,
marriage ring
not in the finger.
 
 
 
***
 
BËHU
 
Mos thuaj një, dy, tre,
“njeri- erë” bëhu,
jo “njeri-merimangë”,
vepro shpejt,
ku mund,
gjithëkund,
pluhurin në gurin e varreve fshije,
dhe mbeturinat satelitore po munde
e të tjera mbetje në kozmos,
shpirtrave ndaja dy ngjyrat e tymit,
terrin dhe dritën,
përfshije dhe një krimb nën dhe,
degët e pemës- horizont shkundi,
fruta falas për tokë sa më plot,
bëj kujdes me mëngjezin, fort kujdes,
i nusërisë, i dhëndërisë së jetës- agu,
ylli Afërdita- diamant nga Parajsa,
qielli rrethor- unazë për këtë gur,
shpirt binjak të dy,
unaza e martesës
jo në gisht.
 
 
 
MYSTIC OF THE SWALLOWS
 
The Holy Sanskrit syllables,
in the voices of migratory birds,
at the swallows in particular.
Say, this black and white bird,
mud for its nest
from where, the first man,
was formed,
takes .
 
 
***
 
MISTIKA E DALLËNDYSHEVE
 
Rrokje të shenjta sanskrite,
në zërat e zogjve shtegtarë,
tek dallëndyshet veçanërisht.
Thua, ky shpend bardh e zi,
baltën për çerdhen e vet
nga ku, njeriu i parë,
u formua,
e merr .
 
 
Translated: Prof. Tyran Prizren Spahiu
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s