Poezi nga Ute Margaret Saine / Përktheu: Gjergj Loka

Ute Margaret Saine
 
Ute Margaret Saine ka lindur në Gjermani dhe jeton në Kaliforni të SHBA. Pasi doktoroi në Yale, ajo mësoi spanjisht dhe frëngjisht. Shkruan poezi në pesë gjuhë dhe përkthen poezi të poetëve nga këto gjuhë: gjermanisht (gjuhë amtare), anglisht, frëngjisht, italisht dhe spanjisht. Autore e librave “Bodyscapes“, “Words of Art“, “ Lit Angels“ dhe pesë libra me haiku. Përveç librave mne poezi, ka botuar dhe katër libra të tjerë në gjermanisht, përfshirë dhe autobiografinë e saj “Ungeschicktes Kind“. Presin të botohen librat me poezi në anglisht “The Five Senses“, “Reading Your Lips“, “A Woman in the Winter“, “While Alive“ dhe “Book of Travel“, si dhe libri i dytë dhe i tretë i poezive rreth artit.
Poezia e Saine-s është botuar në shumë vende të botës. Ajo është redaktore e revistës letrare California Poetry, që del njëherë në tre muaj.
 
 
Words Sharp and Precise
I all compact / Of the stuff of the night
 
D. H. Lawrence
 
Words
what’s there not to love?
The wind words and the star words
the clouds and the sea
words so concise
so sharp and precise
yet fluid as languid dream
transparent jellyfish medusa
dramas and in them
something I heard
called the soul
calling out plaintive
languorous
so’s not to scream
 
 
Fjalë të mprehta dhe të sakta
Unë mbledh bashkë gjithçka
prej sendeve të natës
 
D. H. Lawrence
 
 
Fjalë
çfarë ka në to për të mos dashur
fjalë të erës dhe fjalë të yjeve
retë dhe detin
fjalë aq të qarta
të mprehta dhe të sakta
por të rrjedhshme si një ëndërr e ngadaltë
kandil deti i tejdukshëm
veprime të ngadalta
dhe në to diçka dëgjova
të quajtur shpirt
duke u ankuar si qaraman i lodhur
në mënyrë që të mos bërtas.
 
 
 
Forest for the Trees
 
When the trees forget
about me
when they ignore
that I am there
among them
in the forest
Then
I have truly arrived
in their midst
 
 
 
Pyll për pemët
 
Kur pemët harrojnë
mua
kur ato më injorojnë
që jam aty
midis tyre në pyll
atëherë kam arritur vërtetë
në mesin e tyre.
 
 
 
playing among the ruined languages
 
W. H. Auden
 
 
A Good Night
 
Was it for you
just a lonely moment
that we met
and by chance
responded
 
That we
smiled
laughed
stammered
reassuring syllables
no language
in common
 
And now
that moment past
between us
you’ve taken
your self elsewhere
you don’t hear
don’t answer
 
An air of void and silence
slowly creeping
over my night
I miss you
and I cannot tell you
Good night
 
 
 
Një natë e mirë
 
A ishte për ty
vetëm një moment i vetmuar
që takuam rastësisht
U përgjigjëm.
 
Se ne buzëqeshëm
qeshëm
filloi të na merrej goja
rrokje – rrokje
pa gjuhë të përbashkët.
 
Dhe tani
atë moment të kaluar
mes nesh
e ke marrë me vete kudo
Ti nuk dëgjon
nuk përgjigjesh
 
një ajër i zbrazët
dhe i heshtur
ngadalë zvarritet
natës sime.
 
Ti më mungon
dhe unë nuk mund të them
natën e mirë.
 
 
 
Some People
 
Some people you meet
are opaque like black holes
nothing comes of them
nothing comes out
 
What they know
what they could teach you
you’ll have to learn it later
from strangers
 
 
 
Disa njerëz
 
Disa njerëz që ti takon
janë të errët si vrimat e zeza
asgjë nuk vjen prej tyre
asgjë nuk del.
 
Atë çfarë ata dinë
atë çfarë mund të ta mësonin
do të të duhet ta mësosh më vonë
nga të huajt.
 
 
 
The action of pain runs, always unconsciously,
through humans.
 
Jiří Orten, Czech poet, 1919-1941
 
 
Coming True
 
Still in the air
disintegrating
this love of mine
like a potion undrunk
cup spilled on the grass
a liquid flowing back
absorbed into the earth
 
Not quenching me
but maybe in the future
not to germinate in me
but coming out coming true
somewhere good
maybe right here
as the love of two people
for one another
 
 
 
Dhimbja vrapon gjithmonë në mënyrë të pandërgjegjshme,
nëpërmjet njerëzve.
 
Jiří Orten, Czech poet, 1919-1941
 
 
Duke ardhur vërtetë
 
Ende në ajër
duke u copëtuar
kjo dashuri e imja
si një pjesë e raskapitur
kupa e derdhur në bar
një lëng që rrjedh
duke u përthithur në tokë.
 
Nuk më shuan
por ndoshta në të ardhmen
të mos mbijnë në mua
por të dali jashtë
duke u bërë e vërteta
diku mirë
ndoshta këtu
si dashuria e dy njerëzve
për njëri-tjetrin.
 
 
 
The poem is the cry of its occasion.
 
Wallace Stevens
 
 
Bodies
 
shadows on an x-ray
where is the wisdom to forestall
a shattering of bones
 
 
naked body lying
on a vacant shore
lying on inland soil
tenderly overgrown
with reeds and grass
 
 
a flight of night birds
from the sea
soaring over the shore
a flight of stories
that can’t be told
until they are over
 
 
wisdom to forestall
the shattering of bones
in a language that is
of the essence
 
 
Poezia është thirrja e rastit të vet
 
Wallace Stevens
 
 
Trupat
 
hijet në një rreze x
ku është mençuria
për të parandaluar një thyerje të eshtrave
një trup i zhveshur
shtrirë në një breg të lirë
shtrirë në dhe të brendshëm butësisht
me kallamishte dhe bar
 
një fluturim i zogjve të natës
prej detit lart mbi breg
një fluturim tregimesh
që nuk mund të thuhen
derisa të mbarojnë
 
mençuri për të parandaluar
thyerjen e eshtrave
në një gjuhë
që është thelb.
 
 
 
To the Moon
 
On your paper dry skin
I read the tenderness of night
the certainties of
sleeping flowers
blooming now
in the very dark
I read the wishes and doubts
of us humans
kind and flawed alike
hanging in sleepy
nocturnal suspense
 
You are a Japanese lampion
made of rice paper
a lantern yellowing and
maturing in silence
you radiate a smiling joy
and in your dancing
letters and wavy lines
I read my hidden desires
spelled out large
 
 
 
Për në Hënë
 
Në lëkurën tënde prej letre të thatë
lexoj butësinë e natës
sigurinë e luleve të gjumit
që lulëzojnë tani në errësirë
lexoj dëshira dhe dyshime njerëzish
lloj-lloje me të meta njësoj
varur në gjumin
e pezullisë së natës.
 
Je një llambë japoneze
bërë prej letre orizi,
një fanar
që zverdhet dhe piqet në heshtje
ju rrezatoni një gëzim të qeshur
dhe në vallëzimin tënd
letra dhe linja me valë
ku lexoj dëshirat e mia të fshehura,
shkruar me germa të mëdha.
 
 
Përktheu: Gjergj Loka
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s