Poems by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Eliza Segiet
 
Eliza Segiet – graduate with a Master’s Degree in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: “Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it”.
 
Publications:
 
Poetry Collections:
“Love Affair with Oneself” [pol. “Romans z sobą”] (Sowello 2013),
“Mental Mirages” [pol. “Myślne miraże”] (Miniatura 2014 , II Edition: Sowello 2017),
“Cloudiness” [pol. “Chmurność”] (Signo 2016),
including
Monodrama “Clearances” [pol. “Prześwity”] (Signo 2015),
Farce “Tandem” (Signo 2017).
 
Author’s works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina India, Sweden, USA)
 
Life Occurred
 
For some
Life occurred
behind the thorny wire.
There, Numbers were born
– they worked,
– they died,
 
and death?
it visited them not only
during a bath.
To all
those
in striped, dirty suits
could have occurred –
Life.
 
 
Przydarzyło się Życie
 
Niektórym,
przydarzyło się Życie
za cierniowym drutem.
Tam, rodziły się Numery
– pracowały,
– umierały,
 
a śmierć?
odwiedzała ich nie tylko
w kąpieli.
Wszystkim
tym
w pasiastych, brudnych garniturach
mogło przydarzyć się –
Życie.
 
 
 
Questions
 
What if you
rock the memories,
and hear
how much they wanted to live?
What if you
rock the echoes of the past?
 
How did people differ then?
By faith, by dreams?
Some ate bread from the oven –
I did not –
I think I did not like to.
 
Tell me, grandfather,
why, to take a bath,
were they going by train?
 
I don’t know –
I don’t think I remember.
 
 
Pytania
 
A gdyby tak
rozkołysać wspomnienia,
i usłyszeć
jak bardzo chcieli żyć?
A gdyby tak
rozkołysać echa przeszłości?
 
Czym wtedy różnili się ludzie?
Wiarą, marzeniami?
Niektórzy jedli chleb z pieca –
nie jadłem –
chyba nie lubiłem.
 
Powiedz dziadku,
dlaczego, żeby się wykąpać,
jechali pociągiem?
 
Nie wiem –
chyba nie pamiętam.
 
 
Trousers
 
He wrote his life out in stages:
spread out
like notes on a staff.
 
He was born ten years
before it started.
 
He did not manage to remember his childhood –
he had to be an adult then.
 
He also missed his old age –
suddenly came out death
dressed as a gendarme.
 
It was laughing at the little boy
with his trousers down.
 
 
Spodnie
 
Jego życie rozpisał na etapy:
rozłożył
jak nuty na pięciolinii.
 
On urodził się dziesięć lat wcześniej
zanim to się zaczęło.
 
Nie zdążył zapamiętać dzieciństwa –
już wtedy musiał być dorosły.
 
Starość go też ominęła –
znienacka wyszła śmierć
przebrana za żandarma.
 
Śmiała się z małego chłopca
ze spuszczonymi spodniami.
 
Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s