“Loving In Silence” by Elizabeth Esguerra Castillo / Translated into Polish by Salman Mohamed

“Loving In Silence” by Elizabeth Esguerra Castillo
 
 
At times, I’d like to utter “I Love You” to you
But I know they’re the three most important words that’s hardest to say when it’s true,
Words become empty, senseless, emotionless
When you gather the courage to speak them up,
But you can’t prove it otherwise.
 
I chose to love you in silence
For I know in doing this, I will feel no pain,
It’s only me who knows the raging feelings I kept inside
There’s no rejection loving you from afar
You’ll never understand that when our eyes meet, it’s already heaven for me.
 
“I Love You”
People tend to overuse these precious words time and again
But as years pass by, is the love still the same?
Will saying these repeatedly bring back memories,
When love was new and hearts can’t bid adieu?
 
Loving you in silence
Is my way of holding back the love I can give when I am made whole again,
When the scars have all been healed and have broken free from the chains
If you are the Right One for me then destiny would open its doors
And when that perfect moment comes, we would both say “I have loved you for the longest time”.
 
Elizabeth Esguerra Castillo
Copyright April 30, 2014
 
 
 
Kochać W milczeniu
 
Czasami chciałabym wypowiedzieć “Kocham cię” do ciebie
Ale wiem, że są trzy najważniejsze słowa, które jest najtrudniej powiedzieć, kiedy to prawda,
Słowa stają się puste, pozbawione sensu, bez emocji
Gdy zbierzesz się na odwagę mówić je,
Ale nie można udowodnić w inny sposób.
 
Wybrałem cię kochać w milczeniu
Gdyż wiem, w ten sposób, będę czuła żadnego bólu,
To tylko ja, która wie, szalejące uczucia I trzymane wewnątrz
Nie ma odrzucenie cię kochać z daleka
Ty nigdy nie zrozumiesz, że gdy nasze oczy spotykają, to już raj dla mnie.
 
“Kocham cię”
Ludzie mają tendencję do nadużywać tych cennych słowa raz po raz
Ale jak lata mijają, jest miłość wciąż ta sama?
Czy mówiąc to wielokrotnie przywołują wspomnienia,
Kiedy miłość była nowa i serca nie mogą licytować adieu?
 
Kochać Cię w milczeniu
Czy mój sposób powstrzymując miłość mogę dać kiedy jestem wykonana w całości ponownie,
Gdy blizny wszystkie zostały wyleczone i ja uwolniła się z łańcuchów
Jeśli jesteś odpowiedni dla mnie, to przeznaczenie otworzy swoje drzwi
A kiedy to idealny moment przychodzi, by oboje powiedzieć “Ukochałam cię najdłużej”.
 
Elizabeth Esguerra Castillo
Prawa autorskie 30 kwietnia 2014
 
Translated into Polish by Salman Mohamed
 
Advertisements

One thought on ““Loving In Silence” by Elizabeth Esguerra Castillo / Translated into Polish by Salman Mohamed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s