……İS A HOMELAND ( VƏTƏNDIR ) – VUQAR AKHMED (Azerbaijan scientist and poet) / Translated: Mesme Ismayilova

Poem by VUQAR AKHMED (Azerbaijan scientist and poet)
 
 
VƏTƏNDIR
Mən seirə dərd kimi,qəm kimi,istək,arzu, vüsal
kimi yanaşıram.
 
Qoy sizə ərz eləyim dönə-dönə, Vətəndir,
Harda “Segah” çalınsa, ora mənə Vətəndir.
Qibləgahım, məbədim, son pənahım Vətəndir,
Dinim, Kəbəm, Quranım, səcdəgahım Vətəndir.
 
Vətənə əsil oğul, Vətən üçün öləndir,
Çətin gündə, dar gündə ağrısını böləndir.
Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağım Vətəndir,
Göz açdığım Abşeron, düzüm, dağım Vətəndir.
 
Dəli Kür, Xan Arazım, ulu Göyçəm Vətəndir,
Dərbənd, Zəncan, Təbrizim, Borçalım-cəm Vətəndir.
Nəğməkar bir oğulam canımda can Vətəndir,
Vüqar Əhməd söyləyir Azərbaycan Vətəndir.
 
 
……İS A HOMELAND
I attitude to poetry as sadness, grief, desire
 
Let me tell repeatedly ….it is Homeland
If somewhere was played ” Segah” ….it is Homeland
My sanctuary,trempl and my last refuge…is Homeland
My religion,Kaaba,Quran,altar…is Homeland
 
A real son of the homeland, who dies for his Homeland
On a difficult day … on a hard day ….that shares pain
Baku, Ganja, Nakhchivan, Karabakh…. is Homeland,
Absheron which I was born .. plains ,mountains…is Homeland
 
My crazy Kura, Khan Araks,great Goyce…is Homeland
Derbent, Zanjan, Tabriz, Borchali – totally is Homeland
I’m the son singer, life in my soul …. is Homeland
Vugar Ahmed says…. Azerbaijan – is Homeland.
 
 
 
Translated: Mesme Ismayilova
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s