Sviatlana Bykava (Belarus)

Sviatlana Bykava ( Belarus )
 
Sviatlana Bykava – poet, prose writer, member of the “Union of Writers of Belarus” and the “Union of Writers of the United State of Belarus and Russia”.
Born on 05 February 1962 in Zaslavl, Minsk region (Republic of Belarus).
S. Bykava got higher economic education (graduated from the Belarus Economic University), used to work as an economic specialist at the enterprises and institutions of her hometown. Currently she is the head of the Minsk regional branch of the public association “Union of Writers of Belarus”.
S. Bykava has started writing in adulthood. She currently writes in Belarusian and Russian languages. S. Bykava is the author of ten personal collections of poetry, four books for children and family reading. Svetlana Bykova`s poems have been published in many almanacs and collective anthologies of poetry, as well as her poetry has been published in the well-known Belarusian and foreign periodicals such as Belarusian journals: “Polymia”, “Nioman”, “Vozhyk”, “Biariozka”; journal “Berega” and newspaper “Literaturnyi Kavkaz” (Russia). She is an active participant of the Belarusian republican and international literary festivals and forums such as Eurasian cultures festival, The XXIX International Congress of poets and translators at the Piast Castle (Poland) and others.
S. Bykava is the winner of the Belarusian Republican literary contest “The best ¬writing of 2013” (2014), laureate of literary award of the Minsk Regional Executive Committee in the field of poetry (2015), laureate of regional stage of the Belarusian Republican contest “Woman of the Year 2017”, prize-winner of the International literature contest “Constellation of Spirituality” (2018).
 
 
 
Святлана Быкава – паэтэса, празаік, перакладыца, член грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі” і Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы.
Нарадзілася 05.02.1962 года ў горадзе Заслаўі Мінскай вобласці (Рэспубліка Беларусь). Мае вышэйшую эканамічную адукацыю (скончыла Беларускі эканамічны універсітэт), працавала на прадпрыемствах і ва ўстановах роднага горада па эканамічных спецыяльнасцях, зараз з’яўляецца старшынёй Мінскага абласнога аддзялення грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі”.
Пісаць пачала ў сталым узросце, піша на беларускай і рускай мовах. Аўтар дзесяці асабістых паэтычных зборнікаў, чатырох кніжак для дзяцей і сямейнага чытання, вершы Святланы Быкавай друкаваліся у шматлікіх альманахах і калектыўных зборніках паэзіі. Друкавалася ў вядомых беларускіх і замежных перыядычных выданнях (часопісы “Полымя”, “Нёман”, “Вожык”, “Бярозка” (беларускія выданні), часопіс “Берега” (Расія), газета “Литературный Кавказ»). Удзельнік Беларускіх Рэспубліканскіх і замежных літаратурных фестываляў і форумаў (фестывалю Еўразійскіх культур, ХХІХ Міжнароднага з’езду паэтаў і перакладчыкаў на Замак Пястов (Польша) і інш).
Лаўрэат Беларускага Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу “Лепшы твор-2013” (2014 год), лаўрэат літаратурнай прэміі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта ў галіне паэзіі (2015 год), лаўрэат абласнога этапу Беларускага Рэспубліканскага конкурсу “Жанчына года-2017”, дыпламант Міжнароднага літаратурнага конкурсу “Сузор’е Духоўнасці” (2018 год).
 
 
I Love …
 
“I Love …” – these are two miracle words,
When being said aloud
One starts living again,
As though one takes the first breath
Of a newborn
Who has secretly
Lived until this time under the motherʼs heart.
“I Love …” – as though one takes a brave step forward
Out of the eternal waiting
Into the place, where there`s a pure well
Of life, earthly existence.
I wish I could drink it sip by sip
This drink of tenderness and love.
 
“To love” sounds as “to live”.
If I get tired,
Or have to keep my path through the emptiness,
I`ll go to that well,
Which has inexhaustibly existed through ages,
To drink the water of life again,
And quench the thirst of my heart.
 
 
 
Кахаю…
 
«Кахаю…» – гэта дзіва-слова.
Яго прамовіўшы услых,
Мы пачынаем жыць нанова,
Нібыта робім першы ўздых
Народжанага немаўляці,
Якое ўпотай ад усіх
Жыло дасюль пад сэрцам маці.
 
«Кахаю!» – робім смелы крок
З нябыту вечнага чакання
Туды, дзе чысты б’е выток
Жыцця, зямнога існавання,
Каб выпіць за глытком глыток
Напой пяшчоты і кахання.
 
«Кахаць» сугучна слову «жыць».
Як давядзецца мне стаміцца,
Ці праз пустэчу шлях ляжыць,
Я прыпаду да той крыніцы,
Што невычэрпнай век бяжыць,
Каб зноў жывой вады напіцца
І смагу сэрца наталіць.
 
 
 
The Meeting
 
Time is spinning
Its unstoppable circles again and again:
When a star falls down
The time of separation is gone away.
Among the age-old truths
On the scrolls of the time
There will come a minute of meeting
In the gray gloom of years:
When the night and the morning
Will be fighting in the cruel duel
I`ll come to the meeting
With a stranger – myself.
 
 
 
Спатканне
 
Час няспыннае кола
Ўперад зноў крутане:
Зорка скоціцца долу –
Час расстання міне.
 
Сярод ісцін адвечных
На скрыжалях часоў
Прыйдзе хвіля сустрэчы
Ў шэрым змроку гадоў:
 
Калі ноч будзе з раннем
Весці жорсткі двубой,
Я прыйду на спатканне
З незнаёмкай – з сабой.
 
 
 
Hope
 
The melody of happiness sounded… With pain
The thin heart strings were torn:
The destiny was giving the moments of joy
and then it laid out the black runes.
 
Is it possible to play on the torn strings?
The echo of the past sounds with heavy response.
But I believe that my wounds will heal with time
And a narrow path will become a road again.
One will hear the melody of joy from the sky,
Collecting its sounds into the necklace of chords.
And the sensitive heart will shake again
From the music that was once paused…
 
 
 
 
Надзея
 
Мелодыя шчасця гучала… Ды з болем
Парваліся ў сэрцы танюткія струны:
Дарыла хвіліначкі радасці доля,
А потым раскладвала чорныя руны.
 
Сыграць ці магчыма на струнах
парваных?
Гучыць цяжкім водгукам рэха былога.
Ды веру, што з часам загояцца раны,
І вузкая сцежка зноў стане дарогай.
 
Мелодыя радасці з неба пальецца,
Збіраючы гукі ў акорды-кара́лі.
І зноў затрапечацца чулае сэрца
Ад музыкі той, што калісь абарвалі…
 
Translated by Yuliia Sudus, Ukraine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s