Listen to songs from the deep ( Höre das Lied aus der Tiefe – Să ascultăm cântecul din adâncuri) / Poem by Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
Listen to songs from the deep 
 
Luţziafiru di dzuâ şhi’di noapti,
un primitu eshţzâ cu pirpirunji aroşhii,
şhi njirli, şhi limunii, şhi pirâ, tuti di anvârliga! *
 
Mind’s sleep has no purpose,
A flight over watery mirror of stars
A sea with waves
which break on the shores of our souls,
A fire overcame water
A stunning moment of love!
Where a star falls everyone
Comes out to feed
All the birds are singing in their language,
even if not all have musical ear.
They were not awakened yet; those who have
To feel the beauty of this time!
 
The moment particles impact,
colliding with each other,
the moment that will change their destiny
forever. One moment, only!
 
Letters make love to each other,
United in a silk thread.
To taste the water you must seek
Drought drops. It can be
With excitement, only for you to burn and live!
 
You, sun dancer, oscillate
like a compass needle between North and South,
between East and West! The key is in you
You just now realized
What the sacrifice
Started for the mirror in your soul means.
 
Seek the answer in the crystal ball,
We are reflected in the mirror inward!
It looked like a river that in no way
Could be swam across.
You were waiting for me on the bank with fire,
to dry my clothes. That’s you!
 
I have conquest your sight, many poppies there,
I miss freedom of expression so much.
As I have seen! I like what I found:
a good host with hot tea on the table
willing to stare into the eyes of her guest.
 
– Come, sit next to me, baby,
Listen to songs from the depths,
murmured with closed eyes!
My violin, violin vibrating with me
Otherwise, just a play without master!
Violin through which you have sung ballad pain,
A magical illusion is life!
 
If it had not been touched, it wouldn’t sing
as the lightning that touches the sea
would not make a pearl for a while.
It’s happiness touched with your fingertips,
an unmistakable smell and taste
 
Without seeking outside,
tomorrow will still come.
You penetrate deep into the smile’s light,
understanding yourself, increasing your own being,
That’s you, truly; otherwise,
everything changes!
Not every violin sings as
the soul feels, it happened to you
 
People differ
through the spoken words, just facts make us heroes.
If I draw the median I see excellence,
the sublime of feeling giving birth to life or gods.
Tu yilii nâ mutrimu t’as nâ videmu fârâ di câsuri…**
 
How far youare from yourself, when you forget
the seed light planted
which waits
to sprout, to brow, to bloom!
 
______________________________________
Morningstar and Eveningstar,
you are a story of red poppies
and blue, and yellow and the flame around*
In the mirror we look to see ourselves with no mistakes**
(translated for Aromanian)
 
Translated from romanian by Simona Mihalca
 
 
 
Höre das Lied aus der Tiefe
 
Morgenstern der Tag und Nacht
ein Gedicht bist du mit rote Mohnblumen
und blaue, gelbe, von Flamen umgeben
 
Geistes Schlaf hat kein Zweck,
Ein Flug über den wässrigen Spiegel der Sterne,
Ein Meer mit Wellen die,
an der Ufer unserer Seelen brechen.
Feuer von Wasser überwunden,
ein erstaunlicher Moment der Liebe.
Wo ein Stern fällt,
kommen alle zum füttern
Alle Vögeln singen in ihr eigene Sprache
auch wenn an einige das musikalische Ohr fällt. Diejenigen
die,die Schönheit dieser Zeit spüren müssen
wurden noch immer nicht geweckt!
 
Der Moment des Partikelaufpralls
aufeinandertreffen und miteinander kollidieren,
der Moment, der Schicksal für immer
verändern wird. Nur für einen Moment!
 
Wörter die sich lieben
vereint in einen Seidenfaden.
Um das Geschmack des Wassers zu kosten
musst du das Tropfen in Dürren suchen. Es geht
und mit Emotion nur, sollst brennen, sollst Leben !
 
Du Tänzer der Sonne, pendelst
wie eine Kompassnadel zwischen Nord und Süd
zwischen Ost und West ! Der Schlüssel ist in dir
Du hast gerade erkannt
was das Opfer bedeutet für die Seele in deinem Spiegel.
 
Suche die Antwort in der Kristallkugel
gespiegelt sind wir in der Innenspiegel !
Es sah aus wie ein Fluss,
über denn man in keiner Weise schwimmen konnte.
Hast mich mit Feuer an Ufer gewartet
um meine Kleidung zu trocknen. Das bist du !
 
Ich habe dein Sicht erobert, viele Mohnblumen dort,
ich vermisse die Meinungsfreiheit so sehr.
So hab ich es gesehen ! Mir gefällt ,was ich gefunden habe:
ein guter Gastgeber mit heißem Tee auf den Tisch, der
bereit ist, ihrem Gast in die Augen zu blicken.
 
Komm, setz dich neben mich, Liebster
um die Lieder aus der Tiefe hören
dir Lider aus der Tiefen, gemurmelt mit geschlossenen Augen!
Die Geige , die mit mir vibriert
sonst nur ein Lied, ohne Maestro!
Die geige, mit der du die Schmerzballade gespielt hast,
Eine magische Illusion ist das Leben!
 
Wenn man sie nicht berührt, kann sie nicht mehr spielen,
genau wie der Blitz, der das Meer berührt,
keine Perlen im Zeit bilden.
Es ist Glück, das mit den Fingerspitzen berührt wird,
unverwechselbarer Geruch und Geschmack
 
Ohne nach draußen zu suchen, wird
der Morgen sicher kommen
Du dringst tief in das Licht des Lächelns ein,
verstehst dich selbst und vermehrst dein eigenes Sein
ändert sich alles!
Nicht jede Geige spielt so , wie
die Seele es fühlt,das ist dir passiert !
 
Menschen unterscheiden sich
durch die gesprochenen Worte, nur Fakten machen uns zu Helden
Wenn ich den Median zeichne, sehe ich das Exzellenz
das erhabene Gefühl, Leben oder Götter hervorzubringen.
Im Spiegel blickend für uns ohne Fehler zu sehen…
 
Wie weit bist du von dir selbst entfernt, wenn du
das gepflanzte Samenlicht vergisst,
das darauf wartet
zu sprießen, zu blühen!
 
Übersetzung in Deutsch: Michael Tudor
 
 
 
Să ascultăm cântecul din adâncuri
 
Luţziafiru di dzuâ şhi’di noapti,
un primitu eshţzâ cu pirpirunji aroşhii,
şhi njirli, şhi limunii, şhi pirâ, tuti di anvârliga! *
 
Somnul minţii nu are un scop,
un zbor peste apele-oglindite de stele,
o mare cu valurile care se sparg
de ţărmul sufletelor noastre,
un foc biruit de apă.
O uimitoare clipă de iubire!
 
Acolo unde cade o stea ies toţi
să se hrănească.
Toate păsările cântă în limba lor,
chiar dacă nu toţi au ureche muzicală.
Nu s-au trezit, încă, cei ce trebuie
să simtă frumuseţea acestui timp!
Momentul impactului particulelor
ce se izbesc între ele,
momentul care le va schimba destinul
pentru totdeauna. O clipă, doar!
 
Fac dragoste literele-ntre ele,
unite-n fir de borangic.
Ca să simţi gustul apei
trebuie să cauţi picătura în secetă.
Se poate şi cu emoţie,
doar, să arzi şi să trăieşti!
Tu, dansator al soarelui, oscilezi
ca un ac de busolă între nord şi sud,
între est şi vest! Cheia e-n tine!
Cred că abia acum ai realizat
ce-nseamnă sacrificiul
pornit pentru sufletul din oglinda ta.
Caută răspunsul în globul de cristal,
reflectaţi suntem în oglinda lăuntrică!
Părea un fluviu
ce nicicum nu poate fi trecut înot.
Mă aşteptai la mal cu focul aprins
să-mi usuci hainele. Asta eşti tu!
Am cucerit priveliştea ta,
mulţi maci pe acolo,
mult dor de libertate de exprimare.
Aşa am văzut! Îmi place ce-am găsit:
o gazdă bună, cu ceaiul fierbinte pe masă,
dispusă să se uite fix în ochii oaspetelui ei.
– Vino şi stai lângă mine, iubitule,
să ascultăm cântecul din adâncuri,
murmurat cu ochii-nchişi!
Vioara mea, vioara care vibrează cu mine,
altfel, o piesă doar, fără maestru!
Vioara prin care ţi-ai cântat balada durerilor.
O magică iluzie este viaţa!
 
Dacă n-ar fi atinsă nu ar cânta,
aşa cum nici fulgerul ce-atinge marea
nu ar face perla un timp.
E fericire-atinsă cu vârful degetelor,
un gust şi un miros inconfundabil!
Fără a mai căuta în afară,
ziua de mâine tot va veni.
Pătrunzi adânc în lumina zâmbetului,
înţelegându-te, crescând în propria fiinţă,
Acela eşti tu, cu-adevărat,
în rest, totul se schimbă!
Nu orice vioară cântă după cum
simte sufletul, ţi s-a întâmplat ţie!
 
Oamenii se deosebesc prin cuvintele rostite,
doar faptele ne fac eroi.
Dacă trasez mediana văd excelenţa,
sublimul simţirii naşte viaţa sau zeii.
Tu yilii nâ mutrimu t’as nâ videmu fârâ di câsuri…**
Cât de departe eşti de tine când uiţi
sămânţa de lumină sădită
ce-aşteaptă
să-ncolţească, să crească, să-nflorească!
__________________________________
Luceafăr de ziuă şi de noapte,
o poveste eşti cu maci roşii,
şi-albaştri, şi galbeni, şi flacăra dinprejur! *
 
În oglindă ne privim pentru-a ne vedea fără de greşeli…**
(trad. din armână)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s