Poem by Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
Die, die sternen sammelt
 
Zur Himmel hob er mich,
bis zur Sternen,
ich klein , Er groß,
Von oben betrachten wir die Welt
ich klein, Sie groß…
Weit weg war die Dunkelheit,
wärmer,
die Welt, die Bäume und der Mond
schwanken
bei jedem Schritt.
 
Zur Himmel hob er mich,
bis zu den Sternen.
fühle jetzt noch wie
leicht,
ich paar Sternen pflügte,
Laternen, die meine Schritte
beleuchten,
gelassenen Spuren,
hinten
unserem Schweigen…
 
Zwischen den Sternen,
in meinen Träumen,
lächelt er,
betrachtet mein Licht,
auch wenn
ich da,
Er dort,
irgendwo,
in Himmel,
zwischen den Sternen,
Eine Ikone, lebende Kerze,
Er, für alle Ewigkeit
und immer
MEIN VATTER
 
Deutsche Übersetzung: Michael Tudor
 
 
 
Culegătoarea de stele
 
Mă înălţa spre cer,
până la stele,
eu mică, El mare,
De sus priveam lumea
eu mică, ea mare…
Întunericul era mai departe,
mai cald,
Lumea, copacii şi luna
se legănau
la fiecare pas.
 
Mă înălţa spre cer,
până la stele.
Încă mai simt cum,
uşor,
desprindeam câteva stele,
felinare ce luminau
paşii,
amprente lăsate,
în urma
trecerii noastre…
 
Şi acum mă înalţă
în zbor, în cer,
printre stele,
în visele mele,
zâmbeşte,
lumina-mi priveşte,
chiar dacă
eu sunt aici,
El e acolo,
undeva,
în cer,
printre stele,
icoană, candelă vie,
El, veşnic,
mereu
TATĂL MEU.
 
 
 
The Star Picker
 
He was lifting me up to heaven,
to the stars,
I, small, he tall,
From the top I looked at the world
I’m small, she’s big …
The darkness was further,
warmer,
The world, the trees and the moon
they swing
at every step.
 
He was lifting me
up to heaven,
to the stars,
I still feel how,
easy,
I was breaking down some stars,
lanterns that lit up
the steps,
fingerprints left,
after
our passage …
 
And now he is lifting me up
in flight, in the sky,
among the stars,
in my dreams,
smiling,
looking at my light ,
even if
I’m here,
He’s there,
somewhere,
in the sky,
among the stars,
icon, living candle,
He, forever,
always
MY FATHER.
 
 
 
Cueillant des étoiles
 
Il me soulevait vers le ciel,
Jusqu’aux étoiles,
Moi petite, celui-ci grand…
Je regardais le monde du haut,
Moi petite, celui-ci grand…
L ʼobscurité était plus lointaine,
plus chaude,
Le monde, les arbres et la lune
se balançaient
à chaque pas.
 
Il me soulevait vers le ciel,
Jusqu’aux étoiles,
Je sens encore comment,
facilement,
Je détachais quelques étoiles,
Elles étaient des lanternes éclairant
nos pas,
des empreintes restées
à la suite
de notre passage…
 
Et maintenant il me soulève
comme dans un vol, dans le ciel,
parmi les étoiles.
Il sourit
dans mes rêves,
regardant ma lumière,
même si
je suis ici,
Il est là-bas,
quelque part,
dans le ciel,
parmi les étoiles,
comme une icône, une bougie vive,
Lui, éternellement,
pour toujours,
MON PERE.
 
Traduction par: GabrielaTudose
 
 
 
Adunâtoarea di steali (armână)
 
Mi alina la ţeru
pânâ la steali
eu njicâ, Elu mari,
Din dzeanâ mutreamu dunjiaua,
eu njicâ, ea mari…
Scutidea iara ma înclo,
ma caldurâ,
Dunjiaua, ponjii şi luna
s-ligânau la cafi imnari.
 
Mi alina la ţeru,
pânâ la steali,
Nica mai duchescu cum,
lişoru,
dizlichiamu îndaua steali,
lănchi ţi lunjinau
imnatlu,
şi’ tu soni toarâli
dupâ triţearea noastrâ…
 
Şi tora mi-azboairâ
mi alinâ, tu ţeru,
pritu steali,
tu yisili a meali,
arâdi, lumina-nji mutreaşti,
cu tuti câ eu escu aoa,
Elu iasti aclo,
iumva,
tu ţeru,
pritu steali,
icoanâ, cândilâ yii,
Elu, di totna,
şi dipriunâ
AFENDI A MEU.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s