LOVE BULLETS ( VIÊN ĐẠN TÌNH YÊU) / Poem by Ngọc Lê Ninh

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
LOVE BULLETS
 
Your eyes look like bullets
Warhead look like a heart
Your eyeslids look like two rows of rifles
Pointing at me and make me keep silent.
 
But you can not realise
A person is watching your eyes
From this side of love border
Guarding session by day over night
 
Look ! Many love bullets
Shoting out from our eyes
Pew! Pew! Penetrating our hearts
Hearing blood is flaming spraying
 
We both collapse together
Two rows of rifle are passionate
It is worth for me toi stalk
Your eyes glance me every time.
 
 
 
VIÊN ĐẠN TÌNH YÊU
 
Mắt em là viên đạn
Đầu mang hình trái tim
Bờ mi như giàn súng
Chĩa vào anh lặng im.
 
Nhưng em không thể biết
Một người ngắm chờ em
Ở bên này giới tuyến
Phiên gác ngày qua đêm.
 
Kìa! Bao đạn tình yêu
Bắn ra từ đôi mắt
Vèo! Vèo! xuyên qua tim
Nghe máu phun rạo rực.
 
Đôi ta cùng ngã gục
Hai ụ súng đắm say
Bỏ công anh rình rập
Đôi mắt em ngày ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s