Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Poems by Juljana Mehmeti

 

Dimension

In the small world of existence,
where segments are crossed like arches
circles of incomprehensibility of time 
in an inevitable confrontation
of the Ego and judgment
there do not exist doors neither locks
out of the boundaries of the closed world,
where everything disappears
to the endless universe of consciousness,
beyond the vision of the invisible …
the reason comes and goes like clouds
and you are the sky ,
where senses flow through the trunk
and each dimension appearing
wastes away to your emptiness,
confessing everything…

In a self encountering
descends freely…

To the dancing of light with shadows,
experiences the ecstasy of renovation
going down smoothly
to the created harmony
of the equilibrium of music of life.

 

Dimension

Në botën e vogël të egzistencës,
ku segmentet kryqëzojnë si harqe
rrathët e pakuptimësisë kohë
në përballjen e paevitueshme
të Unit dhe mendimit
nuk ekzistojnë dyer e kyçe
jasht kufijve të botës mbyllur,
ku çdo gjë zhduket
në universin e pafund të vetëdijes,
përtej vizionit të së padukshmes…
Arsyeja shkon e vjen si retë
dhe ti je qielli, 
ku ndjesitë rrjedhin kurmit
dhe çdo dimension i përshfaqur
humbet në boshllëkun tënd,
që gjithçka rrëfen…

Në përjetim të vetvetes
lirshëm zbret…

Vallëzimit të dritës me hijet,
përjeton ekstazën e ripërtëritjes
lëshuar ëmbël
në harmoninë e krijuar
ekuilibrit të muzikes jetë.

 

Hanging verse

You are not a dream,
but you are a hanging verse
refracted to the glowing colors 
spelling, touching musical sounds
to the highest muses,
between the sky, to the burned sunsets
from the escaping sun
and return of the shining stars
to the edges of imagination and roaming
of the deepest thoughts
the trunk descending from the wings of clouds
with hidden desires.

you are my pleasant flavor
coming abruptly
from the breath of the spring wind
spread in invisible shapes
felt in my inside,
in every opened pore
to absorb the nectar, like the honeybee
and honeycombs filled
with visions, going beyond horizons
to the edge of light
in the mystery of sensation.

You are not a twilight, which leaps over the silent threshold,
but a call which wakes me up
I get lost in other lawns
and I discover other spaces,
until there,
where the infinites dive to the endlessness
raised above the arches of rainbows,
to bind two new worlds
of the flow if life
flowing like waves to the banks of spirit.

 

Varg i mbetur pezull

Ti nuk je ëndërr,
por një varg mbetur pezull
përthyer ngjyrave më të ndezura
gërmëzim, që prek tingujve muzikë
në më të lartat muza,
mes qiellit, në perëndimet e djegura
nga dielli në ikje
e kthimit të përndritjes yje
skajeve të imagjinatës dhe endjes
mendimeve më të thella
kurmit zbritur nga flatra resh
dëshirash të fshehta.

Ti je aroma ime e këndshme
ardhur kaq beftas
nga fryma e erës pranverë
shpërndarë në trajta të padukshme
ndjerë në brendësinë time,
në çdo pore të çelur
për të përthithur nektarin, si bleta
e hojet mbushur
me vizione, që shkojnë përtej horizonteve
skajit të dritës
misterit ndjenjë.

Ti nuk je dritëhije, që kapërcen pragun i heshtur,
por thirrmë që gjumin më zgjon
në të tjera lëndina humbas
e të tjera hapësira zbuloj,
gjer atje,
ku infinitet zhyten pafundësisë
mbi harqe ylberësh ngritur,
për të lidhur dy botë të reja
rrjedhës jetë
vërshuar dallgë brigjeve të shpirtit.

@julja

 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s