СИТИ РОКИАХ ХАШИМ ПРЕВЕДЕНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК / Препев на поезијата Билјана З.Билјановска

СИТИ РОКИАХ ХАШИМ ПРЕВЕДЕНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СИТИ РОКИАХ ХАШИМ – е еминентна писателка од Малезија, родена во Пулау Пинанг. Во 1977 година се стекнува со диплома од областа на Уметноста, Театарот и Драмата на Научниот Универзитетот  во Пулау Пинанг. Образованието го продолжува во 1984 година  на Универзитетот во Сиднеј, Австралија. Ги завршува и своите постидпломски студии   на Инситутот за Превод и литература од Малезија  со специјализација за Литератураниот превод.

Во својата работна кариера бележи и  дваесетгодишно активно работење како педагог  и лектор при Инситутот за Образование. Била вработена повеќе години и како литературен преведувач во Инситутот за Превод и Академијата на науки и уметности (АСВАРА) од Малезија. Во 1998 година заминува во пензија и до денес работи како писателка со полно работно време.

Од 1987 година нејзната поезија и кратки раскази се објавуваат во повеќе литературни специјализирани списанија и весници. Во 2007 година во списанието „Вариази„ се објавуваат нејзините колумни посветени на филмската  и театарската критики што ќе ѝ овозможи објваување на цела една книга посветена на овие теми „Филмската критика од Рокиах Хашим „ објавена во 2015 година (ИСБН: 978-967-0262-30-7)

Двојазичната англиско/малезијска Антологија под наслов „Катарза„ беше објавена во 2015 година. А Англиско/шпанската верзија на истата, беше објавена во 2016 во Аргентина (ИСБН: 978-967-13702-1-6).

Во нејзината двојазична англиско/малезијска Антологија насловена  „Вести од Стразубруг„ заедно со други 12 познати светски поети, ќе бидат објавени и нејзини 20 поеми, во 2017 година како електронско издание од страна на Парбаданан Кота Буку, Малезија (ИСБНЧ 978-445-440-1). Преводот на малезијски јазик на целата Антологија е нејзино остварување.

Како преведувач работела во бројни активности на организациите за Човекови права и Заштита на човековата средина.

Член е на: Светскиот поетски конгрес (под протекторат на Светската Академија за Науки и Уметности) од 2014 година.

Учествуввал на повеќе светски поетски конгреси во Перу, Тајван, Чехословачка, Монголија, Мароко и Малезија

Во 2019 година, во тек на својот престој на Балканските простори, пристига во Македонија каде ќе ја подготви својата последна двојазична Антологија на англиско/малезијски јазик. Во неа ќе бидат застапени главно поети со кои таа гради пријателски односи и од целиот свет под наслов „МИР СО ТЕБЕ ДАВОС„(PEACE BE UPON YOU DAVOS„- “SALAM UNTUK DAVOS”).  Антологијата, поради неочекувани недозразбирања, ќе биде објавена во Загреб од страна на Култура на соништата (Култура Снова) Загреб, Хрватска, под уредништво на Здравко Одорчиќ.

 

МИР СО ТЕБЕ ДАВОС
 
Мир со тебе Давос
Благодарам
Затоа што сакаш
Овој свет да го направиш
Поубаво место
Посреќно место,
Но за кого?
 
Мир со тебе Давос
Да! Зннам
Американските борбени авиони мораат да бидат продадени
Софистицираните израелски беспилотни летала мораат да се истражат и произведат
За да може повеќе да се убива
Со притисок на едно копче
Фабриките за оруќје во Англија мораат да работат
За да имаат работа твоите луѓе
И за да можат да одат на одмор
Секоја година во земјите од Третиот свет
Итд….
Итд….
Итд….
 
Мир со тебе Давос
Не заборави
Осама од Багдад не решила да биде засекогаш бегалец
Мохамед од Хеброн не сакаше да го загуби својот идентитет
Дуња од Алепо не сакаше да живее во беда
Затоа што нејзини соседи се Сијах
Саиф сака да се врати во својата сакана Сани
Раните во душата на Ибрахим сѐ уште не се зацелени
Трауматизиран од бомбардирањата на НАТО на Косово
Рахман не сака да има деца и внучиња во Коск Базар
 
Мир со тебе Давос
Сите мои пријатели
Исто така сакаат оваа планета да биде подобра
Да биде посреќна
Мир да владее
Засекогаш.
 
Куала Лумпур,
Февруари 2018
 
 
 
PEACE BE UPON YOU DAVOS
 
Peace be upon you Davos
Thank you
For wanting to make
This world
A better place
A happier place
But for whom?
 
Peace be upon you Davos
Yes! I know
American fighter jets need to be sold
Sophisticated Israeli drones need to be researched and produced
So that more could be killed
By pushing buttons
Arms factories in England have to operate
So that your people have jobs
And they could go for holidays
To Third World countries every year
Etc …..
Etc…….
Etc ……
 
Peace be upon you Davos
Don’t forget
Osama from Baghdad did not choose to be refugee forever
Mohamed from Hebron didn’t want to lose his identity
Dunya from Aleppo didn’t want to live uncomfortably
because her neighbours are Syiah
Shaif wants to go back to his beloved Sanaa
Wounds on Ibrahim’s soul are still there
traumatised by NATO bombs in Kosovo
Rahman doesn’t want to have children and grand children in Cox’s Bazaar
 
Peace be upon you Davos
All my friends
Also want this planet to be better
To be happier
To be peaceful
Forever .
 
Kuala Lumpur
Feb. 2018
 
 
 
ВЕСТИ ОД СТРАЗБУРГ
 
Рекоа дека досега
На бреговите на Грција, Италија, Либија и на други места
Исчезнале Повеќе од 10.000 лица
Не се најдени ниту нивните имиња
А и не се познати,
Малечкиот Ајлан Курди од Сирија
Беше меѓу нив
Да, скоро сите беа муслимани!
 
Стразбург
Чекај, ги има уште!
Што е со овие луѓе?
Абд.Карем, Фатима и Ханафи
И уште многу други Рахињани
Исчезнале во Андамското море
Не бегаа
Од својата прадедовска земја Аракан
Но нивните домови се спалени
Тие се отепани и прогонети од својата татковина
 
Секако
Тие се дел од Мијанмар
Емигранти се
Затоа што се Муслимани
Се разликуваат од Будистите
Затоа Рахините немаат права
во замјата на Мијанмар
Така велат владеачите
Со оружје в’ рака
 
Но зарем повеќе од 400 години
Аракан не беше ли нивен дом?
Имаа свои претставници во парламентот
Лидери во сите заедници
И политички партии
Како можам да кажам
Дека Ракините не се Мијанмар?
 
Стразбур!
Не заборави на страдањата на Рахињаните
Не заборави дека се истребени
 
Овде се случува геноцид
Овде се случува геноцид
 
Во многу исламски земји
геноцидот се се врши на разни начини
И во многу форми
 
Геноцидот се случува насекаде!
Геноцид се случува насекаде!
 
Прага-Белград-Истанбул
август,2016
 
 
 
NEWS FROM STRASBOURG
 
They said till now
More than 10,000 had perished
Washed to the shores
Greece, Italy, Libya and others
Also those
Had not been found
Their names not known
Little AylanKurdi from Syria
Amongst them
Yes, almost all of them
Were Muslims
 
Strasbourg
Wait. There are more!
What about these people?
Abd.Kareem, Fatimah and Hanafi
And more Rakhine people
Perished in the Andaman Sea?
They didn’t run
From their anscestor’s land of Arakan
But their homes burnt
Killed and chased from their own land
Apparently
They are not Myanmar
They are immigrants
Because they are Muslims
They are different
From Buddha our religion
 
That’s why Rakhine has no right
On the soil of Myanmar
That’s what
Those in power and holding guns said
But wasn’t it
More than 400 years
Arakan was their home?
They had representatives in parliament
Community leaders
Also political parties
How could they say
Rakhine not Myanmar?
 
Strasbourg!
Don’t forget the sufferings of Rakhine
Don’t forget they are being exterminated
Genocide is happening there
Genocide is happening there
In many Muslim lands
Genocide happened in many ways
Many forms
Genocide is happening everywhere!
Genocide is happening everywhere!
 
 
 
ПРИКАСКИ ОД ЅИДОВИТЕ
 
1989 –Стирлинг
Во Мак Робер библиотеката смирено се преговараше
Паша доби повик од Прага
Уште се сеќавам на зборовите на Вацлав
„Дојди брзо да одиме во Берлин
До крај на животот нема да зажалиш
Гледајќи ја љубовта што го руши ѕидот на омразата
Човечноста ги порази тенковите и проектилите!„
 
2013 – Кампала
Мир Наир говореше како и обично од срце
„Благодарам за поканата и честа што ми ја укажавте
Но простете јас не сакам да одам во Хаифа
сѐ додека постои тој грд ѕид„.
 
Потоа ти шепнав како те посетив во болница.
Во пасошот ми стои една кратка реченица
Која вели дека не можам да одам во таа земја
 
Некогаш одамна ја видов видео-снимката на Ал-Џезаира
Најва – преубава млада невеста непрекунато плачеше
Оставајќи го Рамалах додека го следеше својот сопруг Тарик во Газа
Тишината на моите солзи ја славеше нивната венчавка
Размислувајќи за Најва која нема да може да се врати во своето село
 
Цела ноќ не заспав
Сеќавајќи се на слатко-тажното обединување на Најва и Тарик
Станавме блиски
 
Куала Лумпур,
Февруари 2015,
 
 
 
THE STORIES OF WALLS
1989 – Stirling
 
Sitting around with talks in hushed voices
In Mac Robert Library
Pasha received call from Prague
I could still remember Vaclav’s words
‘Come here quickly we will go to Berlin
For the rest of your life you will never regret it
Watching love demolishing wall of hatred
Humanity had defeated tanks and missiles!’
 
2013 – Kampala
Mira Nair spoke from her heart as usual
‘Thank you for the invitation and the honour
But sorry I wont go to Haifa as long as that ugly wall stands’
 
Then I whispered to you how do I visit you in hospital?
There is a little sentence in my passport
That says I cant go to your country
 
Sometimes ago watching video clip on Al-Jazerra
Najwa the beautiful young bride was sobbing uncontrollably
Leaving Ramallah as she was following Tariq her husband to Gaza
My silent tears celebrated their marriage
Thinking about Najwa who cant go back to her village forever
 
The whole night I couldn’t sleep
Remembering Najwa and Tariq’s sweet- sad love union
Becoming close to me.
Kuala Lumpur
Feb. 2 015.
 
 
Препев на поезијата
Билјана З.Билјановска

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s