De laatste tijgerjacht op Sumatra (The last tiger hunt on Sumatra) / Bewerking van een oraal verhaal: Hannie Rouweler

Bewerking van een oraal verhaal:  Hannie Rouweler
 
 
De laatste tijgerjacht op Sumatra
 
tiger, tiger, burning bright
in the forests of the night
(William Blake)
 
Je zult maar een vader hebben die op jacht gaat; ’s nachts op luipaarden! Zo’n vader heb ik niet gehad, maar ik ken wel iemand die wel zo’n vader had. Die vader had een gewone baan, overdag, maar zijn hobby was alleen op jacht gaan op tijgers. Nu hebben we allemaal wel een hobby. Sommige mensen zitten op een bridgeclub, anderen vinden het fijn om in hun vrije tijd te tekenen of te schilderen.
Maar op tijgerjacht gaan! Dat is wel even iets heel anders. Het is niet ongevaarlijk en een spel met je eigen leven ook al heeft de jager een geweer, en vizier, bij zich. Als de tijger jou eerder aanvalt, begin je niets meer.
 
Dat dit zich afspeelt voor de oorlog mag duidelijk zijn. Het is nu immers verboden en tijgers horen bij beschermde diersoorten. Maar dat was vroeger anders.
Vader ging op tijgerjacht op Sumatra. Hij kwam ’s nachts thuis met een dode tijger en legde die op de vloer in de woonkamer neer. De volgende dag zou hij wel verder zien, wat hij met zijn gedode dier en trofee zou doen. Een dode tijger was veel geld waard.
 
Vader gaat naar bed en kruipt naast zijn vrouw onder de dekens. Hij is nog niet in slaap gevallen of hij hoort een jammerend geluid door de open ramen, in de verte. Het is een doordringend geluid. Hij draait zich om in bed, enkele keren, totdat zijn vrouw verschrikt overeind veert: “Hoor jij dat geluid ook? Het lijkt wel op gehuil van een jong dier.”
Vader staat op en loopt naar de veranda, die aan een rivier ligt. Aan de overkant van het water hoort hij het hartverscheurend janken van een tijgerwelpje. Als hij goed kijkt, met zijn verrekijker, kan hij een tijgertje zien bewegen tussen de struiken aan de overkant. Intussen is zijn vrouw op de veranda gaan staan, nadat ze bijna over de gedode tijger op het vloerkleed in de woonkamer was gestruikeld. “Maar dat is een welp,” roept ze uit. “Je hebt zijn moeder gedood. Het arme dier roept om zijn moeder! Dat gaat de hele nacht door, misschien zelfs dagenlang. Je haalt hem maar op.”
Vader kijkt zijn vrouw schuldbewust aan. Hij loopt naar de oever, waar een roeiboot ligt aangemeerd en roeit naar de overkant van de rivier. Niet lang daarna komt hij terug met een welpje in zijn boot.
Onder zijn arm neemt hij hem mee en zet het arme dier in een van de slaapkamers op de grond, loopt naar de koelkast voor een bakje melk dat hij verdunt met water. In een hoek van de slaapkamer legt vader een handdoek neer, waar het tijgerwelpje op kan slapen.
 
Nooit meer nadien is hij nog op tijgerjacht gegaan. Het was de laatste keer. De laatste tijgerjacht op Sumatra.
 
(bewerking van een oraal verhaal)
Hannie Rouweler
 
 
 
The last tiger hunt on Sumatra
 
tiger, tiger, burning bright
in the forests or the night
(William Blake)
 
You will only have a father who goes hunting; leopards at night! I have not had such a father, but I do know someone who did have such a father. That father had a normal job during the day, but his hobby was hunting for tigers on his own. Now we all have a hobby. Some people are members of a bridge club, others like to draw or paint in their free time. But go for a tiger hunt! That is something completely different. It is not harmless and a game with your own life even though the hunter has a gun and a visor with him. If the tiger attacks you earlier, you can’t do a thing about it anymore.
 
It may be clear, that this is happening before the war. It is now forbidden and tigers belong to protected species. But that used to be different. Father went on a tiger hunt on Sumatra. He came home at night with a dead tiger and laid it down on the floor in the living room. The next day he would see further what he would do with his killed animal and trophy. A dead tiger was worth a lot of money.
Father goes to bed and crawls under the covers next to his wife. He has not yet fallen asleep or he hears a whimpering noise through the open windows, in the distance. It is a penetrating sound. He turns around in bed a few times, until his wife jumps up, frightened: “Do you hear that sound too? It is as if a young animal is howling. ”
Father gets up and walks to the porch, which lies close to a river. Across the water, he hears the heart-breaking howling of a tiger cub. If he looks closely, with his binoculars, he can see a tiger moving among the bushes on the other side.
In the meantime, his wife has stepped on the porch, after almost tripping over the killed tiger on the carpet in the living room. “But that’s a cub,” she exclaims. “You killed its mother. The poor animal calls for its mother! That could go on all night, maybe even for days. You just have to pick it up.”
Father looks guilty at his wife. He walks to the bank, where a rowing boat is moored and rows to the other side of the river. Not long after, he comes back with a cub in his boat. He takes it under his arm and puts the poor animal on the floor in one of the bedrooms, walks to the fridge for a bowl of milk that he dilutes with water. In a corner of the bedroom, father lays down a towel on which the tiger cub can sleep.
 
Never again afterwards did he go on a tiger hunt. It was the last time. The last tiger hunt on Sumatra.
 
(adaptation of an oral story)
 
Hannie Rouweler
draft translation: HR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s