Fatbardha Sulaj (Albania)

Fatbardha Sulaj (Albania)
 
Fatbardha Sulaj was born in Ballsh, Albania. After graduating from high school, she completed her studies at the University of Tirana, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Chemistry. The passion for poetry, prose and painting goes back, accompanied throughout her life, a passion that in later years would be consoled and crowned with publications;
“Female Shade” (Albanian-French) – 2011
In 2012 she released a poetic cycle in Spanish (www.theblackbooks.es – F. J. Pineda)
In 2013 released a French-language prose cycle (www.larevuedesressources.org)
In 2016 it released in the series of International Revisions (Atunis)
Releases the novel Chained, co-author with Albert Van De Steg (2016)
The spiritual connection with the ancient town of Bylis carries a profound trace of both its creativity and style and finding as the product and the embodiment of combining mythology with modernity.
What draws attention to the poetry of author Fatbardha Sulaj is the concept of art as a spirit of hermeticism and surrealism, the order toward the visions that represent the limits of one’s impossibility, the discovery of the world through metaphysical ideas, and the message of tomorrow as a form of universal a priori form and conscience; whereas prose focuses on the dimension of a world that passes through perception and visibility to life, in a dualism with itself, a narrative that imparts to the mysticism and ideas that penetrate the conscience.
Paint is another passion that best meets the art configuration of the author and comes as a melt between modern impressionism, where images approach reality and surreal, an abstract game between man and dimensions, as the centering of a woman in the mystery of her being.
 
 
Fatbardha Sulaj ka lindur në Ballsh, Albania. Pas mbarimit të Shkollës së Mesme ajo kreu studimet e larta në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Biologji-Kimi. Pasioni për poezinë, prozën dhe pikturën ka qenë i hershëm, e ka shoqëruar përgjatë gjithë jetës së saj, pasion i cili në vitet më pas do të konsolodohej dhe kurorëzohej me botimet;
“Hije femre” ( shqip-frëngjisht) – 2011
Në vitin 2012 botoi një cikël poetik në gjuhën spanjolle ( http://www.theblackbooks.es – F. J. Pineda)
Në vitin 2013 botoj një cikël prozash në gjuhën franceze ( http://www.larevuedesressources.org)
Në vitin 2016 publikohet në serinë e Revistave Ndërkombëtare (Atunis)
Publikon novelën “Nën zinxhirë”, bashkëatore me Albert Van De Steg (2016)
Lidhja shpirtërore me qytetin antik të Bylisit, mbart gjurmë të thella qoftë në krijimtarinë e saj, por dhe në stilin dhe gjetjet, si produkt dhe mishërim i ndërthurjes së mitologjisë me modernen. Gjithashtu ndryshimi i mjediseve në rininë e hershmë, përmes naryrës së peisazheve malore në Veri të vendit (Bulqizë) nxiti impresionizmin, i cili do pasqyrohej jo vetëm në artin e shkruar, por dhe ngjyrimet e pikturave të saj.
Ajo që tërheq vëmendjen në poezinë e autores Fatbardha Sulaj është koncepti i artit si frymë hermetizmi dhe surrealizmi, rendja drejt vizioneve që përshfaqen kufijve të pamundësisë njeri, zbulimi i botës përmes ideve metafizike dhe mesazh i një të nesërme si formë apriori dhe ndërgjegjie universale, ndërsa proza e shkruar ka në fokus dimesionin e një bote që kalon përmes perceptimit dhe vizualitetit jetë , në dualizëm të pëhershëm me vetveten, narrativitet pëshkrues që beftëson me mistiçizmin e përcjellur dhe ide që depërtojnë pas koshiencës dritëhije.
Piktuara është një tjetër pasion, e cila plotëson më së miri konfiguracionin art të kësaj autoreje dhe vjen si shkrirje mes impresionizmit modern, ku imazhet i qasen reales dhe surreales, një lojë abstrakte mes humanes dhe dimensioneve, si qendërzim i femrës në misterin e qenies së saj.
 
 
 
***
 
Sunset
lying like a rainbow across the sea
where colours take showers near the salty water
get rid of the thirst
time to time ,
while i keep moving
myself there
at the solid beach ,
white waves
and tides
it bites the skin.
under the crazy sounds
Until sunset
turns into twilight
and we become
like a shadow in the moon…
 
 
 
***
 
Perëndimi
i shtrirë si ylber nd’anë detit,
ku ngjyrat lahen ujrave të kripur
duke shuar etjen
e mbartur orëve,
ndërsa unë të zhvendos
me veten aty
në plazhin e gurtë,
ku dallga vjen e bardhë
dhe shkuma e baticës
kafshon lëkuren lehtë
nën tingujt e çmendur…
Gjersa perëndimi
bëhet muzg
dhe ne bëhemi
hije hëne….
 
 
 
Saving the gods
 
Like a fortune teller of portobello
moon reads tonight
the mountain lines,
pain as a punishment …
In th torn cavities
like chinese caves
it creates a beacon
across my nostalgia .
And i keep lying to myself
the desire eclipses
red,
rose…
Inside the full circle
touching the hands
saving
the gods…
Moon reads the midnights,
lastely the mornings
mystical…
 
 
 
Duke shpëtuar perënditë
 
Si fallxhore e Portobelos
hëna lexon sonte
vijat e mallit,
dhimbjes si ndëshkim….
Në zgavrat të shqyera
si shpella kineze
krijon fenerë
tej malllit tim.
Dhe gënjej veten
eklipset e dëshires
të kuq,
të trëndafiltë…
Brenda rrethit të plotë
duart ti prek
duke shpëtuar
perënditë…
Hëna lexon mesnatat,
dhe së fundmi mëngjeset
mistike…
 
 
 
Greatness
 
Hey…
I know,
I know like a monk
remember and give it to me
impossibilities,
like a shadow of skepticism
all dressed in black
creating
a fake crown,
they try to keep you away ,
away from the sects
of the ancestors ,
because there is no mask …
and right there at this moment
Magical violins start the orchestra
greatness
of the peaceful universe…
 
 
 
Madhështitë
 
Ej…,
e di,
e di kur si murg
pragut kujton dhe nëm
pamundësitë,
kur hije skepticizmi
vishen me të zeza
duke sajuar
kortezhe false,
si e si të të lenë jashtë,
jashtë sekteve
të të epërmëve,
sepse nuk ke maskë…
Dhe pikërisht në këtë çast
vjolinat magjike nisin dhe luajnë
madhështitë
euniversit të paqtë..
 
 
 
Half Eve, half Marie
 
Painfully i keep away
every start of new beginnings
half Eve
half Marie
I am out of every perceptions
fake
out of your dreams now.
Half Eve
Half Marie
 
 
 
Gjysmë Evë, gjysmë Mari
 
Dhimbshëm largoj
çdo fillesë të krijimit
dhe jam gjysmë Eve
gjysmë Mari.
Jam jashtë çdo perceptimi
të stisur
jashtë ëndrrave të tua tani.
Jam gjysmë Eve
gjysmë Mari…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s