ਕਲਾਕਾਰ / Rishi Pandey

Rishi Pandey
 
 
ਕਲਾਕਾਰ
ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ
ਓੁਹ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ
ਹਰ ਨੁੱਕਰ ‘ਤੇ
ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਂਣ ਦਾ
ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਓੁਹ ਕਵੀ ਹੈ
ਖਿਆਲ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਤੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਕੇ
ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਨਵਸ ‘ਤੇ
ਉਲੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਬੁੱਤਘਾੜ੍ਾ ਵੀ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ
ਹਥੌੜ੍ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ
ਅਸਲ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ
 
—ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਂਡੇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s