MAN and WOMAN ( LALAKI AT BABAE) – Narsing Rao Hyderabad / Isinalin tungo sa wikang Filipino Ni Eden Soriano Trinidad

Poem by Narsing Rao Hyderabad
 
 
MAN and WOMAN
 
Man meeting woman
It is nothing but universal.
Sacred and pure
ever since the very beginnin
 
The chemistry at first
causes wildfire;
the fire of passion
that will last for seasons
 
Their hearts shall melt
fusing into one;
these fits of passion
can spark and flash,
blossoming into a new life,
to fill the world with more
passionate men and women.
 
The communion
that secretes a healthy relationship
should never be doubted;
it is so very natural
but never to be forced upon.
 
 
LALAKI AT BABAE
 
Ang pagtatagpo ng babae at lalaki
Ay pangkalahatan.
Ito ay sagrado at dalisay
Mula pa sa pasimula ng buhay.
 
Ang matinding atraksiyon sa simula
Ay nagpapasiklab ng apoy;
ang nagpapadarang ng init
Na nagtatagal lamang ng ilang panahon
 
Ang kanilang mga damdamin ay natutunaw
Nagsasanib;
Ang matinding silakbo ng damdamin
Ay nakapagpapadarang at nakapagpapaliyab
Mamumukadkad ng panibagong buhay,
Upang punuin ang daigdig ng mas
Marami pang mga madamdaming mga lalaki at babae
 
Ang pagtatalik
Na nagpapalusog ng relasyon
Ay hindi dapat pagdududahan
Ito ay natural lamang
Subalit kailanman ay huwag daanin sa sapilitan
 
 
Isinalin tungo sa wikang Filipino
Ni Eden Soriano Trinidad
FilipinasDisyembre 12, 2019

One thought on “MAN and WOMAN ( LALAKI AT BABAE) – Narsing Rao Hyderabad / Isinalin tungo sa wikang Filipino Ni Eden Soriano Trinidad

  1. Narsing Rao expressed in a very simplest but poetic verses the beautiful union of man and woman not just male and female.

    his last line nailed it…but never to be forced upon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s