Aking Paraluman! (My muse!) – Agron Shele / Translated in Filipino by Eden S.Trinidad

Poem by Agron Shele
 
 
Aking Paraluman!
 
Aking Paraluman!
Anong alindog ang itinatago mo sa ilalim ng papalubog na araw?
Anong mga pangarap ang bumabalikwas na higit pa sa kalayaan?
Anong awitin ang tumugtog sa napakalalim na kawalan?
Anong uring sinag yaong hinihingi habang lumalalim ang mga gabi?
 
Aking Paraluman!
Nanatili sa ibabaw ng malalim na katahimikan,
Nilalabanan ko ang katahimikan sa pamamagitan ng kawalang hanggan..
sa lahat ng dako nakikita ko ang pagdadapithapon
sa bawat sulok nababanaag ang panibagong pagsikat ng araw.
 
Aking Paraluman!
Mga taon at nagkulay pilak na buhok katulad ng higanteng mga bato,
Na nagsipamuti na sa mga nakatabing na mga ulap.
Nakaukit na kaluluwa mula sa natuyong panulat,
Ay nanginig, wasak ang kalooban, hindi alam ang patutunguhan.
 
Aking Paraluman!
Marahil dumating ka bilang parusa sa labis na pagkalango
O bilang panggulo sa larong nakakaliyo?
mata ng dalagita ang nakatago sa iyo
at ang mga luha ay nanumbalik sa pagiging topaz.
 
Aking Paraluman!
Bilang pinagpala pang huminga ay humihingi ng kapatawaran
Tayo ay nagising bilang mga makata sa pagbubukang liwayway.
Mapayapang Araw ay nagpasigla ng buhay
Ang bawat araw ay kay bilis namang lumilipas…
 
 
 
My muse!
 
My muse!
What beauty do you hide inside sunsets?
What dreams resurfaced beyond freedom?
What song is playing through an abysmal terrain?
What rays is it demanding in the darkening evenings?
 
My muse!
Remained on top of a silent abyss,
I am attacking silence through a dissolved eternity.
everywhere I see an elderly dusk
appears on any corner a revitalised sunrise.
 
My muse!
Years and grey hair just like giant rocks,
Are whitened in hidden clouds.
Carved soul from a dried pen,
Is shaken, torn apart, away in the unknown.
 
My muse!
Perhaps you arrived as punishment within drunkenness
Or as a shivering game of dizziness?
I breathe girl’s eyes hidden in you
And tears returned into a topaz.
 
My muse!
As a blessed breath pressing in forgiveness,
Since we awoke as poets in a sun rise.
Peaceful Sun sets brewing life
Days are going faster with a fast track…
 
 
 
Translated in Filipino by Eden S.Trinidad
 

One thought on “Aking Paraluman! (My muse!) – Agron Shele / Translated in Filipino by Eden S.Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s