Multilanguage poem  by Ngọc Lê Ninh 

Multilanguage poem  by Ngọc Lê Ninh 

 

THƠ MỘNG MỘNG MỊ

Đêm khắc khoải nghe thêm nhiều người chết
Từ Trung Hoa sang khắp cả trời Âu…
Người người thét kêu oan rầu mặt đất
Cuộc chiến corona bùng phát cả năm châu.

Đêm mộng gặp đấng thiên nhiên sáng tạo
Người nói rằng ta thất vọng lo âu
Có phải chính các người gây thảm họa?
Hãy tìm ra kẻ gieo rắc nỗi đau.

Đêm hốt hoảng nghe loài vi rút bảo:
Chúng là người hóa kiếp ngụ trần gian
Mong giết hết kẻ chủ mưu gây họa
Kẻ tham lam lừa dối, kẻ hung tàn.

Đêm lảo đảo bóng hồn ai vất vưởng?
Bóng oan hồn ai khóc vỡ thời gian?
Kẻ gieo họa giết người lành oan uổng
Quả báo rơi đập nát thói tham tàn.

Đêm giãy nảy bao hồn ma hiện khuất
Bởi chiến tranh vi rút khắp địa cầu
Bầu khí quyển tanh tanh mùi máu đất
Cả muôn loài ngạt thở chạy về đâu?

Đêm mộng mị gặp Chúa ngồi cứu rỗi
Cuộc chiến này mang nặng nỗi nhân gian
Cùng truy quyét chủ mưu gây tội lỗi
Giữ hòa bình giữ trái đất bình an.

 

FANTASTIC DREAM POEM

By night, worried, hearing that much more people died
From China to the whole Europe
People’s screams of complaint cause grief to the earth
The Coronavirus war has broken out all the five continents.

By night, in dream, encountering the Nature Creator
He says that he is despairing and anxious
You are the very ones causing the disaster, aren’t you?
Find out those who are spreading the miseries.

By night, full of terror, hearing the viruses saying:
They are incarnate beings living throughout the earth
Long to kill all the masterminds of plague
The ones who are greedy, deceitful and cruel.

By night, are the ghostly spirits of someones staggering to and fro?
Are souls of victims crying so loud that the time broken?
Those who have sowed the disaster into the good persons unjustly
Karma retribution would fall down destroying their greed and cruelty.

By night, many ghosts have appeared or hidden harassing
Because of the virus war has been spreading all over the globe
The atmosphere is full of smell of fishy blood mixed into soil
In suffocation, where would all living creatures run to?

By night, in fantastic dream, meeting God who is saving souls
This war is bearing up the heavy human suffering
Together pursuit the masterminds of this crime
Keep the peace, and keep the earth safe./.

Translated  into English by  Linh Vu

 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СОН-ПОЭМА

Волнуюсь ночью, слыша, что погибло много людей
В Китае и в Европе
Народные крики, жалобы вызывают горе на земле,
Началась борьба с Коронавирусом.

Ночью, во сне, я встретился с Создателем Природы
Он говорит, что он отчаялся и беспокоится
Вы те, кто вызвал катастрофу, не так ли?
Узнайте тех, кто распространяет страдания.

Ночью, полной ужаса, слышу, как вирусы говорят:
Они воплощенные существа, живущие по всей земле.
Долго убивать всех вдохновителей чумы,
Те, кто жадный, лживый и жестокий.

Ночью призрачные духи колеблются взад-вперед?
Разве души жертв плачут так громко, что время сломлено?
Те, кто несправедливо посеял беду на добрых людей
Возмездие за карму падет, уничтожая их жадность и жестокость.

Ночью появилось много призраков или скрытых беспокоящих
Из-за вируса война распространилась по всему земному шару
Атмосфера полна запаха рыбьей крови, смешанной с почвой
В удушье, куда все живые существа будут бежать?

Ночью, в сказочном сне, состоялась встреча с Богом, который спасет души
Эта война принесет тяжелые человеческие страдания.
Она будет преследовать вдохновителей этого преступления
Храни мир и береги землю.

Перевед: Рахим Карим

 

বাংলা তর্জমা: আলী আফজাল খান

রাত হলেই, দু:শ্চিন্তা ভর করে এই সংবেদে
চীন থেকে সমগ্র ইউরোপে আরও বহু মানুষ মারা গেছে
মানুষের শোকের চিৎকারে পৃথিবী এখন শোকগ্রস্থ
করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে
রাত হলেই, প্রকৃতির সাথে কথা হয়
সে বলে, সে হতাশ এবং উদ্বিগ্ন
তোমরাই তো এই বিপর্যয় তৈরী করেছো, তাই না?
তাদের খুঁজে বের করো যারা এই দুর্দশা ছড়িয়েছে
রাত হলেই, ভয়াবহ আতঙ্কে শুনি ভাইরাস বলছে
পৃথিবীব্যাপী তারাই এখন অবতার
লোভী, ধাপ্পাবাজ এবং নিষ্ঠুরতার প্লেগের
সকল মাস্টারমাইন্ডদের হত্যা করা পর্যন্ত তারা থাকবে
রাত হলেই, কার প্রেতাত্মা এদিকওদিক টলটলায়মান?
ক্ষতিগ্রস্থদের আত্মার কান্না কি এত তীব্র যে সময় হয়ে যাচ্ছে খান খান?
যারা অন্যায়ভাবে ভাল মানুষের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী
তাদের লোভ এবং নিষ্ঠুরতার কর্মফলই তাদের ধ্বংস করবে
রাত হলেই, বহু প্রেতাত্মা হাজির হয় হয়রানির আঁতাতে
কারণ ভাইরাসের যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে
বাতাসে এখন পঁচা লাশের গন্ধে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে
বেঁচে থাকা মানুষ কোথায় পালাবে?
রাত হলেই, আজগুবি স্বপ্নে প্রাণরক্ষাকারী ঈশ্বরের সাথে দেখা হয়
এই যুদ্ধে মানুষর অবর্ণনীয় দুর্ভোগেও নৈরাশ্যে মানুষ ভেঙে পড়বে না
একত্রে খুঁজে বের করবে এই অপরাধের মাস্টারমাইন্ডদের
তবেই পৃথিবী শান্তিপুর্ণ এবং নিরাপদ হবে

ইংরেজি তর্জমা: Ali Afzai Khan (Bangla)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s