MY SOUL HAS A HAT (May Sumbrero Ang Aking Kaluluwa) – Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) / Isinalin sa wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad

 
Poem by Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945)
Poet, novelist, essayist and musicologist.
One of the founders of Brazilian modernism.
 
 
MY SOUL HAS A HAT
 
I counted my years
& realized that I have
Less time to live by,
Than I have lived so far.
 
I feel like a child who won a pack of candies: at first he ate them with pleasure
But when he realized that there was little left, he began to taste them intensely.
 
I have no time for endless meetings
where the statutes, rules, procedures & internal regulations are discussed,
knowing that nothing will be done.
 
I no longer have the patience
To stand absurd people who,
despite their chronological age,
have not grown up.
 
My time is too short:
I want the essence,
my spirit is in a hurry.
I do not have much candy
In the package anymore.
 
I want to live next to humans,
very realistic people who know
How to laugh at their mistakes,
Who are not inflated by their own triumphs
& who take responsibility for their actions.
In this way, human dignity is defended
and we live in truth and honesty.
 
It is the essentials that make life useful.
I want to surround myself with people
who know how to touch the hearts of those whom hard strokes of life
have learned to grow with sweet touches of the soul.
 
Yes, I’m in a hurry.
I’m in a hurry to live with the intensity that only maturity can give.
I do not intend to waste any of the remaining desserts.
 
I am sure they will be exquisite,
much more than those eaten so far.
My goal is to reach the end satisfied
and at peace with my loved ones and my conscience.
 
We have two lives
& the second begins when you realize you only have one.
————————————-
Send it to all your friends
(It is forbidden to keep it)
 
 
 
Kay gandang tula ni Mario Andrade ng Sao Paolo 1893-1945
makata, nobelista, manunulat ng sanaysay, at dalubahasa sa musika
Isa sa pundador ng “Brazilian Modernism”
 
 
May Sumbrero Ang Aking Kaluluwa
 
Binilang ko ang mga taon sa aking buhay,
At aking napagtanto na ako ay mayroon
na lamang kaunting panahong nalalabi upang mabuhay,
Kaysa sa aking naipamuhay.
 
Paakiramdam ko tila ako ay isang batang nanalo ng isang supot na kendi: sa una kinain niya ito ng kinain
Subalit ng mapagtanto niyang kakaunti na lang ang natira, sinimulan niyang namnamin ito ng husto.
 
Wala na kong panahon para sa walang katapusang mga pagpupulong
Kung saan pinagdidiskusyunan ang mga batas, panuntunan, mga panloob na alintuntunin,
Wala naman talagang gagawin tungkol dito.
 
Wala na akong pasensiya
pang makinig sa mga walang katuturang tao,
na sa kabila ng kanilang edad,
ay tila walang pinagkatandaan.
 
Napakaigsi nalang ng oras ko,
Gusto ko ng may kakanyahan,
Nagmamadali ang aking diwa.
Kakaunti nalang ang kendi
Sa aking lalagyan.
 
Gusto kong mabuhay sa tabi ng mga tao,
mga makatotohanang tao na alam
Kung paano tawanan ang kanilang mga pagkakamali,
Sila na hindi lumalaki ang ulo sa kanilang mga nakakamtang tagumpay
at sila na tumatanggap ng responsibilidad sa kanilang mga ginawa.
Sa ganitong paraan, ang dignidad ng tao ay naipaglalaban
at nabubuhay tayo sa katotohanan at katapatan.
 
Ang mahahalagang mga bagay ang nagpapaging kapaki-pakinabang ang buhay
Nais kong napalilibutan ako ng mga taong
alam kung paano sumaling ng mga puso niyong mga dumanas ng labis na paghihirap at dagok ng buhay
na natutunang lumago sa matatamis na dampi sa kanilang kaluluwa.
 
Oo, ako’y nagmamadali.
Nagmamadali akong mamuhay na tanging ang tindi ng may pinagkatandaan ang makapagbibigay.
Ayaw kong masayang pa ang natitirang minatamis.
 
Segurado akong magandang-maganda ito,
Kaysa doon sa mga unang nakain na.
Ang aking layunin ay makarating sa dulo ng masaya
At may kapayapaan sa aking mga mahal sa buhay at ang aking konsensiya.
 
Dalawa ang ating buhay
at ang pangalawa ay nagsisimula kapag iyong naunawaan na iisa lang pala ito.
 
Ipadala ito sa lahat ng iyong mga kaibigan
(Ipinagbabawal ang pagtatago nito)
 
 
 

Isinalin sa wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad
Nobyembre 11, 2020
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s