Fox Maxim on lovers’ feet (Vos Maxim op vrijersvoeten) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Fox Maxim on lovers’ feet
 
Maxim was very popular with the women
in the Green Forest.
He had already left a trail of tears
from young ladies
who fell in love with his charms!
This caused jealousy in the young men
in the Green Forest
who had great difficulty in courting
and thereby put the girls in armor.
Fox Maxim was just an ordinary charmer
a fox Don Juan
of which there was no second copy in the whole
Forest from the moment it was created,
sometime in the year 1200.
It was so simple that no one came up with the idea
“But Miss Rosebud, what a radiant smile you have
around your beautifully shaped lips”
so that Rosebud pursed her lips and before she realized it
she already had received a kiss from Maxim.
He was gallant and eloquent and could spend in due time
poetic words generously and abundantly
with every girl who was sensitive to that.
Yet one day he had had enough of it that everything
went so easily for him and that young foxes girls
already started rocking their hips
the moment he approached from a distance.
In the meantime he had attained marital status
and forest dwellers insisted
that he went looking for a suitable partner and had to stop
with all that overt flirtation.
He met the fox girl Elsa who was not so receptive
for all that flattery and she became quite a challenge to him.
He had to make a lot of effort
to keep her attention but because she had such
beautiful sparkling eyes he was completely captivated
by her funny and cheerful appearance.
I want you to become a vegetarian, she said one day
when their relationship took serious shape.
You mean I have to leave all those chickens
he pouted with a drooping lower lip.
Yep, that’s exactly what I’m talking about.
Since then, fox Maxim has been happier than ever
with such a sensible girl by his side
that he carelessly walks past every coop with chickens
as if they were air to him
in the Green Forest.
 
 
 
Vos Maxim op vrijersvoeten
 
Maxim was erg geliefd bij de vrouwen
in het Groene Bos.
Hij had al een spoor van tranen achter gelaten
bij jongedames
die als een blok gevallen waren voor zijn charmes!
Dit veroorzaakte jaloezie bij de jongemannen
in het Groene Bos
die heel wat moeite hadden het hof te maken
en de meisjes daardoor in het harnas joegen.
Vos Maxim was gewoon een ordinaire charmeur
een vossen Don Juan
waarvan geen tweede exemplaar rondliep in het hele
Bos vanaf het moment dat het was ontstaan,
ergens in het jaar 1200.
Het was zo simpel dat niemand op het idee kwam
‘maar juffrouw Roosje, wat hebt u een stralende glimlach
rondom uw prachtig gevormde lippen’
zodat Roosje haar lippen tuitte en voordat ze er erg in had
al een zoen van Maxim te pakken had.
Hij was galant en welbespraakt en kon op gepaste tijd
zijn dichterlijke woorden gul en overvloedig kwijt
bij elke meid die daar gevoelig voor was.
Toch had hij op een dag er genoeg van
dat alles hem zo makkelijk af ging en de jonge vossen meiden
al met hun heupen begonnen te wiegen
op het moment dat hij vanop een afstand naderde.
Intussen had hij de huwelijkse staat wel bereikt
met zijn leeftijd en drongen bosbewoners aan
dat hij een geschikte partner zocht en eens moest ophouden
met al dat openlijke geflirt van hem.
Hij ontmoette het vossen meisje Elsje dat niet zo ontvankelijk
was voor al dat gevlei en een uitdaging voor hem werd.
Hij moest zich behoorlijk inspannen
om haar aandacht vast te houden maar ze had zulke
prachtige en sprankelende ogen dat hij geheel in de ban raakte
van haar blijmoedige en hupse verschijning.
Ik wil dat je vegetariër wordt sprak ze op een dag
toen hun verhouding serieuze vormen aannam.
Je bedoelt dat ik al die kippetjes moet laten staan
pruilde hij met een hangende onderlip.
Ja, dat is precies wat ik bedoel.
Sindsdien is de vos Maxim gelukkiger dan ooit
met zo’n verstandig meisje aan zijn zij
dat hij onverschillig langs elk hok met kippen loopt
alsof ze lucht voor hem zijn
in het Groene Bos.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s