RUBIK LOVE (RUBIK TÌNH YÊU) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
RUBIK LOVE
 
I twisted in hundreds of directions
I overturned in hundreds of directions
Why, oh why? So strange it was!
Not you in those directions
 
Rubik love
You kept playing pranks on me
I was clumsy of loving
On and on pursuing your love
 
Rubik love
You mixed colors up
Messed up my life
Made me confused in finding you
 
I wish nights would more widen
Days would be longer
So that I could turn
Exactly to the same direction of both of us.
 
 
RUBIK TÌNH YÊU
 
Anh xoay trăm ngả
Anh đảo trăm chiều
Mà sao quái lạ
Trăm chiều không em?
 
Rubic tình yêu
Em đùa nghịch mãi
Tình anh vụng dại
Đuổi hoài tình em.
 
Rubic tình yêu
Sắc màu em trộn
Rối tung đời anh
Tìm em lẫn lộn.
 
Ước gì đêm rộng
Ngày chạy dài ra
Để anh vặn được
Đúng chiều hai ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s