Poems by Ngọc Lê Ninh / Translated into English by Linh Vu

 
Poems by Ngọc Lê Ninh
 
 
DEBTS
 
Darling, I am afraid of
The debt in childhood
By chance, I went out
You gave me a candy.
 
Darling, I am afraid of
The debt in school age
Sneakily, you gave me
A furtive kiss.
 
Darling, I am afraid of
The debt in youthhood
Love debt deepens evermore
Debt requires payment up to ears.
 
Darling, I am afraid of
The debt in old age
Love’s gone far away
Heart’s hang up on memories.
 
Darling, I am afraid of
The debt in the grave
My soul would still breathe
Cadence steadily in poetry.
 
 
NỢ
 
Em ơi anh sợ
Món nợ tuổi thơ
Ra ngõ tình cờ
Em cho cái kẹo.
 
Em ơi anh sợ
Món nợ học trò
Len lén em cho
Cái hôn vụng trộm.
 
Em ơi anh sợ
Món nợ thời trai
Tình vay cắm mãi
Nợ đòi bên tai.
 
Em ơi anh sợ
Món nợ tuổi già
Tình đã đi xa
Lòng treo nỗi nhớ.
 
Em ơi anh sợ
Món nợ dưới mồ
Hồn anh vẫn thở
Nhịp đều trong thơ…
 
 
 
SINE-SHAPED RAIN IN EYES
 
Hey my dear! It’s only me who knows!
When we were apart, there was in your eyes a bitter cold rainy sky of memories
The rains suffered wind and storm of a salty and acrid life
The sine-shaped rains whipped my life with sharp cold.
 
And I know ! My heart always sang
While I was suffocating beside you
Because your eyes were a clear blue lake
Sinking my boat of love delicately drifting away.
 
You don’t know! And you can’t know!
Your summer eyes roasted my heart hot!
Oh! The love eyes evaporated love into thousands of love clouds
Waiting for a day become heavy affectionate drops
Again turn into sine-shaped rains whipping my life with sharp cold
And at that time my heart sings again
That I love you so much! Just that’s all!
 
 
***
 
Này em hỡi! Chỉ một mình anh biết!
Khi ta xa nhau trong đôi mắt em rét một trời mưa nhớ
Những cơn mưa chịu gió bão cuộc đời mặn chát
Những cơn mưa hình sin quất vào đời anh lạnh rát.
 
Và anh biết! Trái tim anh luôn ca hát
Khi anh được ngạt thở bên em
Vì đôi mắt em là hồ nước trong xanh
Nhấn chìm thuyền tình anh lạc trôi mong manh.
 
Em đâu biết! Và em không thể biết!
Mắt hè em rang nóng trái tim anh!
Ôi! Đôi mắt yêu bốc hơi tình hóa ngàn đám mây thương
Chờ một ngày nặng hạt nhớ vấn vương
Lại hóa những cơn mưa hình sin quất vào đời anh lạnh rát
Và khi đó trái tim anh lại hát!
Rằng anh rất yêu em! Thế thôi!
 
 

Translated into English by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s