Ani Gjika – SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO ( Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos)

 
Ani Gjika
 
SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO
Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos
Maj 2021
 
Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë/
Anthology of young Albanian poets/
Antologio de junaj albanaj poetoj/
 
Ani Gjika is an Albanian-born poet, literary translator, writer, and author of Bread on Running Waters (Fenway Press, 2013), a finalist for the 2011 Anthony Hecht Poetry Prize and 2011 May Sarton New Hampshire Book Prize. Her translation from the Albanian of Luljeta Lleshanaku’s Negative Space (2018) was published by Bloodaxe Books in the UK where it was Poetry Book Society’s Recommended Translation and shortlisted for the International Griffin Poetry Prize and by New Directions in the US where it was a finalist for the PEN Award for Poetry in Translation.
She is also the translator of Kosovar poet Xhevdet Bajraj’s play, Slaying the Mosquito (Laertes, 2017) and poetry, We Fall Like Children (Laertes, 2018). Gjika’s honors include awards and fellowships from the National Endowment for the Arts, English PEN, the Robert Pinsky Global Fellowship, Framingham State University’s Miriam Levine Reader Award, and the Robert Fitzgerald Translation Prize.
 
 
***
 
Ani Gjika estas albandevena poetino, beletra tradukistino, verkistino kaj aŭtoro de “Bread of running waters” (La pano de la fluantaj akvoj), Fenway Press, 2013, kandidatino por 2011 Anthony Hecht Poetry Prize kaj 2011 May Sarton New Hampshire Book Prize. Ŝia traduko el la albana de la verko de Luljeta Lleshanaku “Negative Space”(Negativa spaco), 2018, estis eldonita de Bloodaxe Books en Britio kie Poetry Book Society’s rekomendis la tradukon kaj konsideris ĝin unu el du selektitaj poemaroj por la International Griffin Poetry Prize kaj de New Directions en Usono kie ŝi estis finalisto por Pen Award por Poetry en Tradukado.
Ani estas same la tradukisto de la Kosova poeto Xhevdet Bajraj, nome de ties teatraĵo “Slaying the Mosquito” (Mortigo de la kulo), Laertes, 2017 kaj poezioj “We Fall Like Children” (Ni falas kiel infanoj), Laertes, 2018. Honoraĵoj de Gjika inkludas premiojn kaj stipendiojn de National Endowment for the Arts, English PEN, the Robert Pinsky Global Fellowship, Framingham State University’s Miriam Levine Reader Qwarsd kaj the Robert Fitzgerald Translation Prize.
 
 
Paqartësi
 
Nuk e mbaj mend më.
Më duket se një lumë na u vu pas
kur iu ngjitëm këmbës së malit.
Burra e gra zbritën autobusit për të pirë.
 
Im atë mblodhi grushtet kupë
e gllënkë pas gllënke unë gëlltita.
 
Copëza bore rrëfenin udhën
drejt një tymi të ftohtë pemësh. Mbi kokat tona
shqiponjat luanin topa-djegësi me diellin e artë.
 
E shpërbëmë luginën
si hije dimri duke iu futur përmes.
 
S’e shoh më në ëndërr kurrë
por mbaj mend që po më vëzhgonin
tek qëndroja në buzë të ujit
e trazoja imazhet me këmbë.
 
 
Inarticulate
 
I have no memory of it.
I believe a river caught up with us
when we curved the foot of the mountain.
Men and women got off the bus to drink.
 
My father cupped his hands
and I gulped mouthfuls.
 
Snow patches led the way to the cool
black smoke of the woods. Over our heads
eagles played tag with the white sun.
 
The way we changed the valley
entering it like winter shadows.
 
I never dream of it
but I remember being watched
as I stood at the edge of water
stirring images with my foot.
_____
* Translated by the author Ani Gjika
 
 
Malklareco
 
Mi ne plu memoras.
Al mi ŝajnas ke rivero nin postsekvas
Kaj kiam ni la montan piedon surgrimpas.
Geviroj elbusiĝas kaj akvon trinkas.
 
Mia patro pugnojn kiel glaso farigas
Kaj mi trinketon post trinketo sensoifas
La neĝeroj gvidas nin la vojon
Je direkto de la malvarma arba fumo. Sur nian kapon
La agloj ludas kun la ora suno brulpilkon.
 
Ni la valon turnas
Al vintra ombro kiam ni ties mezon trairas.
Mi neniam en la sonĝo plu vidas
Sed mi memoras ke ili min observas
Kiam mi staras ĉe la akvobordo
Kaj mi perturbas la imagojn per la piedo.
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 
 
E humbur dhe e gjetur
 
Brenda një tempulli budist, brenda një shpelle, mu në mes
statujash të larta floriri, s’ndiej asgjë. S’mendoj për gjë.
 
Hedh sytë përreth, lejohet të bëj foto
vallë? Të gjunjëzuar, symbyllur,
 
Vendës e turistë lëkunden sa para, mbrapa
sikur po sforcohen për të pjellë diçka.
 
Imagjinoj një xixëllonjë të vetme hyrë padashur këtu
vezullimi i saj riorganizon hapësirën brenda malit.
 
Në të dalë, gjej një copë të grisur letre blu
në fund të shkallëve, fragmente fjalësh në shkrim të huaj.
 
S’e lexoj dot. Thjesht e fus në xhep të xhinseve,
mbase një murg ka bërë listën e gjërave që i duhen.
 
Uroj të jetë përpjekja e tij për një poezi.
Atëherë do ta kuptoja të grisurin copë-copë.
 
 
Lost and found
 
Inside a Buddhist temple, inside a cave, among
tall golden statues, I feel nothing. I think of nothing.
 
I look around, wonder if taking photographs
is allowed. On their knees, eyes shut,
 
natives and tourists rock back and forth
as though straining together to give birth.
 
I imagine a single firefly stumbling into the cave,
its pulsing light rearranging space inside the mountain.
 
On my way out, I find a scrap of blue paper
on the stairs, fragments in Thai script
 
that I can’t read. I slip it in the pocket of my jeans,
wondering if a monk wrote a list of things he needs.
 
I hope it’s a monk’s attempt at poetry. Then
I’d understand the tearing it in pieces.
_____
* Translated by the author Ani Gjika
 
Perdita kaj trovita
 
Ene de la budista templo, ene de la groto, tie en la mezo
De oraj altaj statuoj, mi sentas nenion, mi pensas pri nenio.
 
Mi okulojn ĉirkaŭen ĵetas, ĉu oni permesas min
Foti? Surgenuite, okulfermite,
Luliĝas antaŭen, malantaŭen la lokanoj kaj turistoj
Kvazaŭ ili streĉiĝus por ion elkrei.
 
Mi imagas solecan lampiron enirinta ĉitien laŭ senvolo
Ties trembrilo reorganizas la spacon ene de la monto.
Ĉe la elirejo mi trovas bluan ŝiritan leterpecon
Ĉe la fundo de la ŝtuparo, vortofragmenton en la fremda skribo.
 
 
Mi apenaŭ povas legi ĝin. Simple mi ĝin enpoŝigas en la ĝinzoj,
Eble iu monaĥo listigis en ĝi siajn bezonaĵojn.
Mi bondezirus ke tio estus lia klopodo por poeziumi
Tiukaze mi komprenus kial la papero dispeciĝis.
____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s