Kushtrim Thaqi – SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO ( Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos)

 
Kushtrim Thaqi
 
SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO
Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos
Maj 2021
 
Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë/
Anthology of young Albanian poets/
Antologio de junaj albanaj poetoj/
 
naskiĝis en Prizren, Kosovo, en 1989. Li verkis poeziojn ekde 7 jarojn kaj nun estas parto de kelkaj internaciaj antologioj, kiel Balcan Writers Projects (Balkanaj projektoj de verkistoj) kaj organizis same internacian poezian festivalon en Prizren, Kosovo, vokis 5o poemojn por la neĝo en la jaro 2017.
Kushtrim publikigas sian unuan poezian libron fine de la jaro 2019.
La poezio por li estas la esprimaĵo de tio kio estas sube, kio kaŝas sin sub la fingroungoj kaj troviĝas nur entombigita sub la silentaj sonoj de la flustroj.
 
Nenio belega, nenio granda;
Nur flustroj…
 
Pushim
 
do ta baj pallatin tim
mbi vetëdijet e vdekura të të gjitha veteve të mija.
asgja mbrenda nuk do t’ketë:
asnji tavolinë, shtrat, karrike,
pikturë, libër, shkrime…
asnji mendim të vdekun të heronjëve të vdekun
asnji tregim të trilluar të udhëheqësve shpirtërorë,
asnji qiri, asnji pushkë, asnji shpatë, asnji gjini…
vetëm dritare në secilin mur;
në kulm
po ashtu!
 
unë do të ulem aty në qendër,
e do t’lahem nga drita
që nuk flet për t’vdekun…
vetëm këtë gja do ta shijoj,
vetëm këtë gja,
vetëm këtë gja,
asgja ma shumë,
 
do ta zhbaj veten,
do ta krijoj nji tjetër unë.
 
 
Pause
 
I’ll make my small palace
on top of dead consciousness of all my former selves.
it’ll have nothing inside:
no table, no couch, no chair,
no painting, no book, no writings,
no dead thoughts of dead heroes, no
make-believe stories of spiritual leaders,
no candles, no guns, no swords, no
genders…
only windows in each wall;
in the ceiling,
too!
 
I’ll be sitting in the center,
bask in the stream of light
that speaks not of phantoms.
only this I will savor,
only this,
this,
this,
and nothing more.
 
I’ll undo me,
I’ll create a new whole.
 
Paŭzo
 
Mi faros mian palacon
Sur la mortaj konscioj de ĉiuj miaj memoj.
nenio estas ene:
Nenia tablo, lito, seĝo,
Pentraĵo, libro, skribaĵoj…
Neniu morta penso de la mortintaj herooj
Neniu inventita rakonto de la spiritaj gvidantoj,
Neniu kandelo, neniu fusilo, neniu glavo, neniu ĵanro…
Nur fenestroj sur ĉiu muro;
sur la tegmento
Tutsame!
 
Mi eksidos tie centre,
Kaj laviĝos per la lumo
Kiu ne parolas pri la mortinto…
Nur tiun kozon mi gustumos,
Nur tiun kozon,
Nur tiun kozon,
Nenion pli,
 
mi malfaros min,
kaj kreos alian min.
 
Najlon
 
në nji moment jam,
në tjetrin
jo.
do të mbytesha këtu,
gjithmonë—
gjithmonë kështu do të shkoja poshtë.
në mes të valëve.
duke qenë dhe jo,
duke u mbajtë – thy,
duke lanë gjithçka me m’ikë,
duke u ngritë…
 
sikur najlon;
krejt kjo.
uji që ma ledhaton dorën—
njerëzit,
kambët e mija në barkë, barka në ujë—
ekzistenca,
qielli që luan në melodi të ndryshme,
kujtimet,
dhe ideja e zhytjes,
andrrat…
najlon,
i butë ndonjiherë,
të pren ndonjiherë,
të përdredhë,
të ngulfatë,
the mandej të lëshon.
 
i habitun,
gjithmonë.
 
si Prima Materia
krijon gjana që nuk janë:
mendime, emocione…
produkte pa kurrfarë baze.
mjete për prodhim, po,
po kurrfarë baze.
asgja
hiq.
 
 
Nailon
 
in one moment I am,
in the other
I am not.
I would drown in here,
always–
always like this I would go down.
among the waves.
being and not being
holding — breaking
letting go,
raising.
 
it feels like nailon;
all of it.
water that caresses my hand–
people,
my feet on the boat, boat on the water–
existence,
sky playing in different tunes,
memories,
and the idea of diving,
dreams…
nailon.
soft at times,
cuts you at times,
strangles you,
chokes you,
then it lets go.
 
surprised.
always.
 
how Prima Materia creates
things that are not:
thoughts, emotions…
products without base.
means of production, yes.
but no base.
nothing
at
 
 
Najlono
 
Mi estas en unu momento,
Kaj en alian
Ne.
 
Mi sufokiĝus ĉi tie,
Porĉiame—-
Porĉiame tiel mi irus malsupren.
Meze de la ondoj.
Estante kaj ne estante,
Eltenante- rompiĝante,
Lasante ĉion eskapi,
Ekstarante…
 
Ĉu najlono;
Tute ĉi tio.
La akvo karesanta mian manon—
La homoj,
Miaj piedoj surbarke, la barko sur akvo—
La ekzisto,
La ĉielo ludanta diversajn melodiojn,
La memoraĵoj,
Kaj la ideo de la plonĝado,
La revoj…
Najlono,
Mola iamfoje,
Ĝi pikas iamfoje,
Ĝi tordas,
Ĝi alpremas
Kaj poste ellasas.
Mirigita,
Ĉiamfoje.
Kiel la Unua Materio
Kreas kozojn neekzistantaj:
Pensoj, emocioj…
Produktoj sen ia ajn bazo.
Produktilojn, jes,
Sen ia ajn bazo.
Nenio
Nulo.
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s