Marjeta Shatro – Rrapaj (Albania)

 
marjeta
 
 
Marjeta Shatro – Rrapaj (Albania)
 
 
Marjeta Rrapaj was born on 15.12.1974 in Gjirokastra and grew up in a family with traditions.
 
She is one of the contemporary Albanian poets.
Rrapaj studied literature at the University of Gjirokastra and defended the French language at the University of Tirana.
She is the author of 8 volumes of poetry.
2 poetic volumes published in France in French.
1 poetic volume published in English and Spanish
and the latest volume published in 5 languages: Albanian, English, French, Italian, German.
Her poems are a mixture of imagination with reality.
 
In 2019 she receives the Alphonso G. Newcomer Poetry Train award U.S.A. and Canada for the poetic volume Vesta.
 
Editions
 
* In the sea of my eyes, Milosao Publishing
2016
* Migration with twilight, Milosao Publishing 2017
* Flickering seagulls , Milosao Publishing 2017
* To be ever God’s smile Lulu.com 24.05.2018
* Nerthus, Geer Publishing 2018
* Nerthus Edilivre Publishing17.07.2019
* Vesta, Lulu.com.18.09.2019
* Hestia, Edilivre Publishing 26.09.2019
* Far from illusions Made in the USA Columbia, SC in 5 languages 26mars 2020
Translations
* Espalier with the wind, Geer Publishing 2020
* Poems by Abdelghani Rahmani Amazon.com 2020
* Poetic Melodies, Yayati Madan G Gandhi Groupe of Publication 16.06.2020
* Murmure d’un autre monde by Agron Shele AAbs Publishing house 2020
* Murmures fugaces by Muhammad Azram Amazon .com 2021
*Of a meeting to the other by Abdelghani Rahmani Amazon.com 2021
*Lettres de silence by Fernando Alonso Barahona Amazon.com 2021
*The return of Prometheus by Agim Desku Amazon.com 2021
 
 
Only for love …
 
All colors sleep inside the eyes,
according to the seasons, according to the days
thoughts and feelings,
except the night awakens colorful dreams,
when the stars bathe in the darkness of insomnia
and sorrow spreads to heaven
over the clouds of nostalgia
who get ready to cry
in overcoming oneself
with the tears of the soul
that the fiery sun may shine by day
inside the blue waters,
only for love …
 
 
Vetëm për dashurinë…
 
Brenda syve flenë të gjitha ngjyrat,
sipas stinëve,sipas ditëve
mendimeve e ndjenjave,
veç nata i zgjon ëndrrat shumëngjyrëshe,
kur yjet lahen në errësirën e pagjumësisë
e trishtimi shpërndahet qiellit
mbi retë e mallit
që bëhen gati të qajnë
në kapërcimin e vetvetes
me lotët e shpirtit
që ditën të ndizet dielli i zjarrtë
brenda ujërave të kaltra,
vetëm për dashurinë…
 
 
 
Sow life!
 
Do you see the angels of light?
The rays of the sun are descending.
The day is so beautiful
so knit the hymn and don’t wait.
 
To feel it forever
daily desires,
with sincere words that come out easily
echo the sounds of spring,
through the lips of children,
through the beaks of birds
who sing the holy life,
so finish the job
and sow life at every moment.
 
 
Sème la vie!
 
Vois-tu les anges de la lumière?
Les rayons du soleil se descendent.
La journée est si belle
alors tricote l’hymne et n’attends pas.
 
Pour le ressentir pour toujours
aux envies quotidiennes,
avec des mots sincères qui sortent facilement
faire écho aux sons du printemps,
à travers les lèvres d’enfants,
à travers les becs des oiseaux
qui chantent la vie sainte,
alors termine le travail
et sème la vie à chaque instant.
 
 
Mbille jetën!
 
I shikon engjëjt e dritës?
Rrezeve të diellit zbresin vetë.
Dita qenka kaq e bukur,
ndaj thurja himnin e mos prit.
 
Që të ndrijë ajo përjetë
me dëshirat e përditshme,
me fjalë zemre që dalin lehtë
e jehojnë zërave të pranverës,
nëpër buzët e fëmijëve,
nëpër sqepat e zogjve
që i këndojnë të shenjtës jetë,
ndaj ti përvishju punës
mbille jetën në çdo moment.
 
 
 
The love of a seagull
 
You are the refrain of my song
that repeats without understanding
through my lips without voice.
To hold fast to yourself,
I don’t overfeed with salinity, iodine flavor
get out of your wet body.
Every day I walk on your shore and dance from the waves, kissing my feet.
I leap for joy and forget
that I am no longer a child, blessed by the blush
morning, over hair, neck on my shoulders.
Touching the skin, I try to turn it into poetry, talking about the love of a seagull with the sea.
 
 
Dashuria e një pulëbardhe
 
Ti je refreni i këngës sime
që e përsërit pa kuptuar
nëpër buzët e mia pa zë.
Të mbaj fort brenda vetes,
nuk ngopem me kripësinë ,
aromën e jodit
dalë prej trupit tënd të lagur.
Çdo ditë endem bregut tënd
e përkëdhelem prej valëve,
që më puthin pa reshtur këmbët.
Unë fluturoj nga gëzimi dhe harroj
që nuk jam më fëmijë,
bekuar nga puhija e mëngjesit,
mbi flokë, qafë mbi supet e mi.
Prekjet mbi lëkurë, mundohem t’i kthej në poezi,
që flasin për dashurinë e një pulëbardhe me detin.
 
 

9 thoughts on “Marjeta Shatro – Rrapaj (Albania)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s