Poems by Hannie Rouweler

 
Poems by Hannie Rouweler
 
 
IN A DREAM
 
I’ve met you before. In multiple dreams
for they are fragments of feelings, places,
unexpected and sporadic moments
that fit like a puzzle, not right away, it’s many thoughts,
eructations, rotations together that can fit
when you meet someone for the first time and know right away.
 
Not that everything could immediately be put in a box with a bow
around it, it would be too easy, too obvious,
no, they were puzzles for each other under a rug
handwoven like on an oriental market knotted at the backside
hidden layers and one day, that special day, no other day
coincided with the image as if hewn from marble:
 
single words strung together into a chain,
loose feelings gathered into one and the same,
what you find at the bottom, deeply hidden, on bottoms.
 
 
IN EEN DROOM
 
heb ik je eerder ontmoet. In meerdere dromen
want het zijn fragmenten van gevoelens, plekken,
onverwachte en sporadische momenten
die als een puzzel passen, niet meteen, het zijn vele gedachten,
oprispingen, wentelingen samen die kunnen passen
als je iemand voor het eerst ontmoet en meteen kent.
 
Niet dat alles meteen in een doosje kon met een strik eromheen,
het zou te gemakkelijk zijn, te voor de hand liggend,
nee, het waren zoekplaatjes voor elkaar die onder een vloerkleed
handgeweven zoals op een oosterse markt geknoopt aan de achterkant
verborgen lagen en op een dag, die speciale dag, geen andere dag
samenvielen met het beeld als uit marmer gehouwen:
 
losse woorden aaneengeregen tot een ketting,
losse gevoelens bij elkaar geraapt tot een en hetzelfde,
wat je vindt onderin, diep verscholen, op bodems.
 
100 Nights Trial Sleep for Free
 
While advertisements about mattresses fly around the world
100 nights trial sleep
before you pay 1 cent or 1 dollar for a simple mattress
which you can buy in any store but have to pay directly, in cash,
and the earth is on fire literally and figuratively, multitudes of people
on the run again, no control over just one single day, one single night,
I’m lying on the couch, today I’m not doing anything against all that violence
 
of unreason and graphs that no longer stand.
The wild west has broken loose again but now a little civilized
under surveillance of cameras, developments of new crypto
coins which trade is as foggy as the hour now:
state of affairs, little value retention, even less overview.
 
I feed my cats while one is vomiting as a side effect
of tablets against a flea infestation, which can hardly be combated
along with rising sea levels and rising temperatures that occasionally
also caused heavy rainfall in our country.
Rabbits still show normal behavior when they rattle early in the morning
with empty pans, the food is gone, something has to be arranged.
I am such an idiot who immediately gets up and fills trays with food.
 
 
100 Nachten Gratis Proef Slapen
 
Terwijl advertenties over matrassen over de wereld vliegen
100 nachten proef slapen
voordat je 1 eurocent of 1 dollar betaalt voor een simpele matras
die je in elk winkel kunt kopen maar dan wel direct betalen cash
en de aarde in brand staat letterlijk en figuurlijk, massa’s mensen
opnieuw op de vlucht, geen controle over slechts een dag, een nacht,
lig ik op de bank, vandaag doe ik niks, tegen al dat geweld
 
van redeloosheid en grafieken die geen stand meer houden.
Het wilde westen is weer losgebroken maar nu een beetje beschaafd
onder toezicht van camera’s, het ontwikkelen van nieuwe crypto
munten waarvan de handel even mistig is als het uur nu:
stand van zaken, weinig waardevast, nog minder overzicht.
 
Ik geef mijn katten eten terwijl eentje de boel onderkotst als bijwerking
van tabletten tegen een vlooienplaag, die nauwelijks te bestrijden is
tegelijk met een stijgende zeespiegel en stijgende temperaturen die af en toe
ook in ons land zware regenval veroorzaken.
Konijnen vertonen nog normaal gedrag als ze vroeg in de ochtend rammelen
met lege pannen, het voer is op, er moet iets geregeld worden.
Ik ben wel zo’n idioot die dan meteen opstaat, en bakken vult met eten.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s