WHAT WAS DARK IN DARK AGES? (CO BYŁO CIEMNE W CIEMNYCH WIEKU?) – Poem by Dr. Jernail S Aanand / Translated into polish by  Dr.h.c. Zbigniew Roth

 
Poem by Dr. Jernail S Aanand
 
 
WHAT WAS DARK IN DARK AGES?
 
Who could think what once taught
Goodness of heart and kindness to all
Has turned into a crazy passion
And forebodes ill to humanity
And our civilization’s fall.
 
What has gone wrong with my people
That words are not enough
And they take to swords and gore
With which they conversed
In battles of yore.
 
Might was right and even today
Right has no might.
The foul rules the fair
And the good lack the dare
To call a fox a fox and a hare a hare.
 
I see butterflies and feel romantic
When clouds gather
And rainbows appear
Yet me joy is steeped in fear.
The roar of tanks and aircraft I hear.
 
Give me a world in which
Men don’t behave like Beelzebub
And they use words to converse,
Not swords, O Sages!
Otherwise what was dark in the dark ages?
 
 
CO BYŁO CIEMNE W CIEMNYCH WIEKU?
 
Kto by pomyślał, czego kiedyś nauczano?
Dobroć serca i życzliwość dla wszystkich
Zamienił się w szaloną pasję
I źle wróży ludzkości
I upadek naszej cywilizacji.
Co poszło nie tak z moimi ludźmi?
Te słowa nie wystarczą
I biorą na miecze i ogień
Z którym rozmawiali
W dawnych bitwach.
Może to racja że nawet dzisiaj
Prawo nie ma siły.
Faul rządzi targami
A dobremu brak odwagi
Nazywać lisa lisem, a zająca zającem.
Widzę motyle i czuję się romantycznie
Kiedy zbierają się chmury
I pojawiają się tęcze
Jednak moja radość jest przesiąknięta strachem.
Słyszę ryk czołgów i samolotów.
Daj mi świat, w którym
Mężczyźni nie zachowują się jak Belzebub
I używają słów między sobą do rozmowy,
Mędrcy nie używają mieczy!
W przeciwnym razie, wróci ciemnota dawnych wieków ?
 
 

Translated into polish by  Dr.h.c. Zbigniew Roth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s