Poems by Hannie Rouweler   

 
Poems by Hannie Rouweler 
 
The Poet and a Tree
 
The rough bark and bare branches stand out against the sky
on this autumn day as clear and transparant as a crystal ball
still lit by a low sun shining through the trees
and leaves grim tracks behind on the rolling terrain
in the Flemish landscape where the poet now lives. His birthplace
lies unimaginably far away, high mountains in which you can get lost,
where you pick up stones, put in your pocket, play children’s games, hide
and seek, and you will not be seen by anyone, and further on the blue water.
 
The poet leans casually against the tree, so relaxed spiritually enriched
that an uninhibited spectator believes he is having a great time today.
I don’t believe it, he lives in several sub worlds simultaniously, also time
lapses constantly overlapping, slipping into the here and now, though hours of
transiency, pain and cruelty, happiness and joy, are connected with the present.
 
 
De dichter en een boom
 
De ruwe schors en kale takken tekenen fel af tegen de lucht
op deze herfstachtige dag zo helder doorzichtig als een glazen bol
die nog belicht wordt door een lage zon die door de bomen schijnt
en grimmige sporen achterlaat op het glooiende terrein
in het Vlaamse landschap waar de dichter nu woont. Zijn geboorteplaats
ligt er onvoorstelbaar ver vandaan, hoge bergen waarin je kunt verdwalen,
waar je stenen opraapt, in je zak steekt, kinderspelletjes speelt,
verstoppertje, en je wordt door niemand gezien, en verderop het blauwe water.
 
De dichter leunt achteloos tegen de boom, zo ontspannen geestelijk verrijkt
dat een onbevangen toeschouwer gelooft dat hij het erg naar zijn zin heeft vandaag.
Ik geloof er niets van, hij leeft in meerdere sub werelden tegelijk, rollen allerlei
tijden voortdurend over elkaar heen, verglijden in het hier en nu, al zijn de uren
van vergankelijkheid, pijn en wreedheid, geluk en vreugde verbonden met het heden.
 
 
Beauty
 
Beauty has burned its face –
these words were not a prophecy but a statement
not a supposed argument
but a fixed fact
like putting apples on a scale and pressing a button
the ticket jumps out of the machine
you paste it on a plastic bag and pay at the cash register
 
people know damn well why beauty
burned its face – everyone gives a reason
points to the other
points to history
points to a group of people that has responsibilities
and they also refer to others
the great decision makers of the big right of what should be done
 
in the end you should be happy if you have nothing to do with it
that you are in no way a part of it
that you reject it because it’s wrong it’s filthy and dirty
and whoever has a nose knows that it smells bad.
 
So we seek the innocence in the smallest thing,
which hardly has a right to exist.
That’s beauty. The smallest thing and what does not stand out
and wonderfully smells of green and fresh every day.
 
 
Schoonheid
 
Schoonheid heeft haar gezicht verbrand x) –
deze woorden waren geen profetie maar een vaststelling
niet een verondersteld argument
maar een vast gegeven
zoals je appels op een weegschaal legt en op een knop drukt
het kaartje springt uit de machine
je drukt het op een plastic tasje en rekent af bij de kassa
 
mensen weten dondersgoed waarom schoonheid
haar gezicht heeft verbrand – ieder geeft er een reden voor
wijst naar de ander
wijst naar de geschiedenis
wijst naar het groepje mensen dat verantwoordelijkheden draagt
en die verwijzen ook weer naar anderen
de grote beslissers van het grote gelijk van wat moet gebeuren
 
uiteindelijk moet je blij zijn als je er niets mee te maken hebt
dat je er op geen enkele manier deelgenoot van bent
dat je het afwijst omdat het verkeerd is het is smerig en vies
en wie een neus heeft weet dat het vies ruikt.
 
Dus zoeken we de onschuld in het kleinste ding,
wat nauwelijks recht heeft om te bestaan.
Dat is schoonheid. Het kleinste ding en wat niet opvalt
en zalig ruikt naar groen en fris en elke dag opnieuw.
 
x) dichtregel van Lucebert
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s