Ithaka 706: LOYALTY – Poem by Armenuhi Sisyan ( Armenia)

 
Poem by Armenuhi Sisyan ( Armenia)
 
 
LOYALTY
 
I will always stay loyal to you, tree!
When we are no longer here one day,
I’ll become a line,
you’ll turn to a page
and we shall meet each other
and be devoted,
I as a poem,
you as a white page
and so we will embrace each other.
 
 
***
 
Ես միշտ հավատարիմ կմնամ քեզ, ծա՛ռ. / երբ մի օր մենք չեն լինի, / ես կդառնամ տող, /դու` էջ, / կհանդիպենք իրար / ու կնվիրվենք, / ես` որպես բանաստեղծություն, / դու` որպես էջ ճերմակի / ու կփարվենք իրար…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s