LATE MEDITATION (MUỘN TRẦM) / Poem by BA LETHANH (ABAHN LETH)

 
Poem by BA LETHANH (ABAHN LETH)
 
 
MUỘN TRẦM
 
I
Từ tiên triệu lạ lỗi thề
Lý-Cao-Xa bảo tôi về tìm Tôi
Chiêm bao, núi lở, sông sôi
Hư vô vỗ giấc, hồn người rã đi
Dập dồn tiếng ngạc ngựa phi
Đảo quanh ý thức tư duy liên hồi
Nhàn du, tôi bắt gặp Tôi
Hai Tôi cởi ngựa nhìn đời phù hư.
 
II
Đạo xoay trong mỗi tế bào
Bởi đâu tròng mắt tinh cầu lên men
Nhìn mây ngũ sắc đang lên
Tôi lo thân phận trách tiền thân tôi
Bản năng sủi bọt nụ cười
Gân căng thú tính, máu sôi dục tình
Tôi còn không hiểu chính mình
Trọn nguồn tri thức cũng sinh nghi ngờ.
 
III
Bởi còn nặng nợ với thơ
Khốc khô thân xác, khù khờ tâm linh
Giọt sương óng ánh vô tình
Đời cho vẻ đẹp hữu hình kim cương
Còn không trong cõi vô thường
Bãi kia se cát, dã tràng cố cam
Hào quang nào chốn tối tăm
Công trình thi sĩ như tằm nhả tơ.
 
 
LATE MEDITATION
 
I
The strange omen does not keep the swear
I returned to search me, told by the Creator
In a dream, I saw boiling rivers, fallen mountains
Nothingness coaxed sleep, man’s soul quit brain
The constant sound of the horses galloping
My conscience still swirled around thinking
Leisurely strolling, I encounter myself in mind
I and ego, rode horses, seeing the vain life.
 
II
The Taoism rotates in every body cell
Why do eyeballs rise ferment, o hell?
Look at five-color clouds are rising nicely fine
I worry about my fate, blame my previous life
My instinct is bubbling my smiles already
Beastly tendon tenses , blood boils sexuality
I cannot still understand even myself
Suspect knowledge give birth, oh hell
 
III
Because I’m still in debt with poetry
Spirit dazed and dried up the body
Dewdrops are sparkling naturally
Life says this is diamond beauty
In impermanence, does beauty lose or exist
Sand crabs roll sand into balls on that beach
Which halo still exists in the darkness?
Silkworms release silk as a poet’s merit
 
Abahn Leth@All Right Reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s