Gedichten van Jeton Kelmendi / Vertaald uit het Engels in het Nederlands : Hannie Rouweler

 
Gedichten van Jeton Kelmendi
 
 
ILLYRIA
 
Je lichaamsgewicht
Jouw luchtdruk
De snelheidsvertraging
Zijn onmetelijk
Er zijn geen grenzen aan jouw licht
Of
Er is geen maatstaf voor je uitstraling
Of
Je bent een overtreffende trap die alle dimensies overtreft
Ik zweer op de ziel van mijn woord
Jij bent
Een kruimel vergeetachtigheid
Voorbij het oor of het oog
Al honderden en zelfs duizenden jaren
Jij bent
Een heldere gedachte
En nooit
Heeft iemand je ooit op waarde kunnen inschatten
Mijn door god gegeven vaderland dat me mijn naam heeft gegeven
Albanees
 
 
TER AANMOEDIGING
 
Op een dag
Mijn dag zal komen
Als het inderdaad waar is dat
Elke hond zijn dag heeft,
En ik zal weten hoe ik het moet verwelkomen
Dan zal de grond overvloedig zijn met brood
En de bron met water
Dat het alle gaten zal vullen
Maar helaas
Wat moeten we met jou
Wantrouwen in wat nog moet komen,
Betreurenswaardig is die dag
 
 
MRS. WOORD EN MR. GEDACHTE
 
I
 
Ik heb eerder nogal anders
gesproken
Te triomfantelijk
Mrs.
Ik hoop
Dat je geen aanstoot neemt
Het zijn tenslotte
Maar woorden van een dichter
En je weet dat het is toegestaan
Om geklede gedachten te strippen
Grimmig naakte
En de kale
Aankleden met maatpakken die ik mooi vind
Of
Is het bij jou net zo gegaan
Dat ik je gewoon vertel dat ik van je hou
De woorden die iedereen vertelt
Aan wie dan ook
Zoals een man aan zijn eigen vrouw,
Mrs.
Mag ik a.u.b. een andere mening hebben
 
II
 
Goed
Doordacht gaat niet zonder het woord
Of het woord
Betekent niets als de geest niet betrokken is
Je bent zo’n lieverd,
Jij bent Mrs. woord
En ik Mr. gedachte
Zo heb ik het altijd gezien
Ikzelf met jou en jij met mij
Ook als
Deze liefdesformule
Overal
Het al zou hebben overleefd
Moderniteit
 
Dus Mrs. woord, je bent aantrekkelijk
Zolang Mr. gedachte
Jou zijn charme geeft
 
III
 
Kom op
Laten we het goedmaken want
Stilte
Kijkt angstig toe
Wat er met ons kan gebeuren
 
Hoe dan ook
Mrs. woord
Ik heb zin om je een kus te geven
Slechts een
Omdat ik niet zeker weet hoe
Een tweede of derde zal zijn
Laat vrijheid onbelemmerd zijn gang gaan
Laat het woord
En de geest
Spreken over wat
Zij ook willen
 
Ik wil nu
De eerste kus
 
 
ONDER DE SCHADUW VAN DE HERINNERING
 
Ik had iets vergeten te zeggen
Dat niet kan worden herinnerd, zelfs morgen niet
Vergeetachtigheid wordt steeds ouder
Wanneer stilte reist
Ik wacht op je
Bij de zongedroogde eik
In de rij met het vers
Dat op het puntje van mijn verlangen hangt
Op de plek waar men gewoonlijk op zijn liefje wacht
Ging ik zitten om te rusten
Tot de herfst voorbij is en het licht aangaat
Heb ik geprobeerd
Om je iets te vertellen.
 
 
HET WOORD TERZIJDE STILTE
 
Ik was meestal stil
Gisteren
Om een beetje te praten
Ik heb de adem van verdriet ingeademd
En ben altijd vertrokken
Naar afgelegen gebieden
Naar je ogen
Naar jou
Om rustig met je te praten
Om je te vertellen
Over jou
En mij
Ik heb gepoogd
Om je te vertellen
Dat jij
Het brood van regels bent
Het water van het woord
Ik voor jou
Het meest gezongen lied
Ooit
Ik wilde zwijgen
Nauwelijks spreken
Om een schaduw te worden
Om het zonlicht te voorkomen
Ik heb geprobeerd
Over alle ellende van mensen
Heen te komen
En ik heb gezien
Hoe ik
Mezelf kon vinden
Dichter bij jou
Vroeg of laat
Gisteren
Ik heb gestreefd
Om met volle teugen te genieten
 
 
MOMENT
 
Als ik regen was
Zou ik vanavond
Een druppel strooien
Op je gezicht
Zo’n druppel
Die zachtjes naar beneden rolt
Vlak voor je ogen
Wat doe je met dit moment
Ik vertrek stiekem weer
Je kunt maar beter over het volgende moment nadenken
 
 
CADANS
 
Ik reciteerde tegen mezelf
De gebroken draden van de saga
Het is goed
Om ze in onze handen te houden
Eerlijke dame
Die alleen blijft,
Ontspan je af en toe bij de open haard.
Je hebt er nog nooit zo uitgezien als vandaag
In een oogwenk
Een woord
Gekiemd op de bodem van de tong
En verder gegroeid tot in de lucht,
Wortel geschoten tot in de diepten van de aarde
Vandaag zorgt voor morgen
Achter ons nieuwe wateren en landen.
De regels van een dichter
Samen met zijn eenzaamheid
Hallo Drin, koud water rivier
Ik zal jou op een dag
Tussen je oevers vinden.
 
 
HAAR RITEN
 
Ten slotte
Is het een nieuwe start
En er is geen manier om in stilte te gaan
Geen enkele manier leidt me naar jou
Eerder dan vandaag
Mijn sterrenstelsel
En hoe hoger ik ga
Hoe lager de mist me brengt
Oh, had ik een echte liefde ervaren
Ik zou nergens bang voor zijn
En het is niet erg om te dromen
Overweeg deze maat,
Een peloton inspanningen
Een profetische gedachte
Wervelend
Brengen me naar jou
Het maakt niet uit dat je in je woord gewikkeld bent
Maak wat ruimte voor mij
In de poëzie
 
 
CHATTEN MET MIJN WAPENBROEDER
 
Voordat ik een gesprek met je heb
Ik zou je iets willen vragen over de hooglanden
 
De rivieren die in de afgelopen lentes stroomden,
Hoe was het weer dit jaar
 
Ik ver weg, en jij dichtbij
 
Het woord is koud geworden
De zomer heeft geen zin om bij ons te blijven
 
Waar leisteen is doorboord en in druppels woont
Wie zingt er op de piste
 
Hoe vroeg zijn we vertrokken
En we zijn er nog lang niet
 
 
 
 
English Language
 
Vertaald uit het Albanees in het Engels: Fredi Proko
 
 
ILLYRIAN
 
Your body weight
Your air power
The speed slowdown
Are immeasurable
There are no limits to your light
Either
There is no measure of your radiance
Or
You are superlative that exceeds all dimensions
I swear to my word’s soul
You’re
A crumb of forgetfulness
Beyond the ear or the eye
For hundreds and thousands of years
You’re
A bright thought
And never
Has anybody ever been able to appraise you
My god given homeland that conferred me my name
Albanian
 
 
FOR ENCOURAGEMENT
 
One day
My day will come
If indeed it’s true that
Every dog has its day,
And I will know how to welcome it
Then the soil will be as bountiful in bread
And the spring in water
That it will fill all the gaps
But alas
What are we to do with you
Distrust in tomorrow,
Deplorable is that day
 
 
MISS WORD AND MR THOUGHT
 
I
 
I’ve spoken rather
Differently
Too triumphantly
Miss
I hope
You take no offence
They are after all
Merely a poet’s words
And you know that it’s permissible
To strip the dressed thoughts
Stark naked
And the bare ones
To dress with suits I fancy
Or
Has it been just as well for you
That I simply tell you I love you
The words everybody tells
To anybody
As a husband to his own wife,
Miss
I beg to differ
 
II
 
Well
Thought is no good without the word
Or the word
Means nothing if mind is not engaged
You are such a dear,
You are Miss word
And I Mr. thought
This is how I’ve always seen it
Myself with you and yourself with me
Even
This love formula
Anywhere
If at all it survived
Modernity
 
So Miss word, you are attractive
When Mr. thought
Lends you his charm
 
III
 
Come on
Let’s make up ’cause
Silence
Is anxiously watching
What’s gonna happen with us
 
Anyway
Miss word
I feel like giving you a kiss
Only one
As I’m not sure how
A second or third may come
Let freedom live unfettered
 
Let the word
The mind
Speak whatever
They want
 
I now want
The first kiss
 
 
UNDER MEMORY’S SHADE
 
I’d told you something forgotten
That which can’t be recalled not even tomorrow
Forgetfulness grows ever older
When silence travels
I’m waiting for you
At the sun-dried oak
In que with the verse
Hung on the tip of my longing
Where one normally waits for his sweetheart
I sat down to rest
Till autumn runs out and light wears on
I attempt
To tell you but something.
 
 
THE WORD SIDESTEPPED SILENCE
 
I used to keep silent
Yesterday
In order to speak a bit
I’ve inhaled sorrow’s breath
I’ve always set off
To remote regions
Towards your eyes
To you
To quietly speak to you
To tell you
About you
And me
I’ve endeavoured
To tell you
That you’re
The bread of lines
The water of the word
I for you
The most sung song
Ever
I wanted to keep silent
To scarcely speak
To become a shadow
To prevent the sun’s light
I’ve wanted
To get over
All humanity’s
Mishaps
And I’ve seen
How I could
Find myself
Closer to you
Soon or later
Yesterday
I’ve strived
To enjoy to the fullest
 
 
MOMENT
 
Were I to be rain
Tonight
I’d sprinkle a drop
On your face
And such a dropp
That rolls down gently
The look in front of you
What are you doing with this moment
I leave again surreptitiously
You better think about the next moment
 
 
CADENCE
 
I recited to myself
The severed threads of the saga
It’s good
To hold them in our hands
Fairminded lady
Who all stays alone,
Repose by the fireplace sometimes.
You’ve never looked like today
In the blink of an eye
A word
Sprouted on the soil of the tongue
And grew up to the sky
And put down roots to the depths of earth
Today looks after tomorrow
Behind us new waters and lands.
A poet’s lines
Together with his solitude
Hello Drin, cold water river
I’ll see you someday
Between your banks.
 
 
HER RITES
 
After all
It’s a fresh start
And there’s no way how you can go in silence
No way leads me to you
Sooner than today
My star set
And the higher I go
The lower does the fog take me
Oh, had I experienced a genuine love
I’d dread nothing
And it’s not a bad thing to dream
Do consider this mate,
A platoon of efforts
A prophetic thought
Whirling
Bring me to you
Doesn’t matter that you are wrapped in your word
Make some room for me
At poetry
 
 
CHATTING WITH MY BROTHER IN ARMS
 
Before I have a chat with you
I would like to ask you about the highlands
 
The torrents which used to rush in the past springs,
How’s been the weather like this year
 
I far away, and you close by
 
The word has gone cold
The summer doesn’t feel like staying with us
 
Where the slate pierced by the drop dwells
Who is singing on the slopes
 
How early we’ve set out
And we’re not nearly there yet
 
 
Hannie
 
Vertaald uit het Engels  in het Nederlands : Hannie Rouweler
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s