Gedicht van Caroline Laurent Turunc / Vertaald in het Nederlands: Hannie Rouweler

 
Gedicht van Caroline Laurent Turunc
 
 
***
 
Ze zeiden dat de taal anders was, ze gaven haar aan de onwetendheid!
Toen droogden ze de zee van inkt op
Alle woorden overstijgen hun vocabulaire
Niemand zegt dat het niet weten de schuld is van onwetendheid
Toen staken ze alle woorden in brand
de slijtvaste
Hoeveel geplunderde harten
vielen in de rivier van duisternis zoals ik ze al jaren ken
Tijdloos als je de pagina’s omslaat
Op weg om te vechten op gesloten fronten
gekruisigd erbij
Sinds de dag dat inkt werd gemaakt
Als ze het wisten, zijn ze boodschappers van letters
Geschreven in letters van eeuwigheid naar de toekomst
Een woord is rijkdom, twee woorden heersen
ze reconstrueren de woorden van het woordenboek
O twee valleien die bergen en woestijnen scheiden
Inkt die een letter tot leven brengt
al mijn worstelingen
Laat de punt van mijn pen uit mijn as komen
het is een ziekte, de prijs van mijn liefde…
ik huil om je…
Beroof me niet van mijn wieg
Versterk pagina’s met verzen
Oprechte liefde en verlangen
Ik ben slechts de boodschapper van jouw verzen
Steek me dan maar in brand als je wilt.
 
 
***
 
They said the language was different, they gave it to ignorance!
Then they dried up the sea of ink
All words are transcended in their vocabulary
Nobody says that imposition is guilty of ignorance
Then they set all the words on fire
the resistant ones
How many looted hearts
fell into the river of darkness like I’ve known them for years
Ageless as you turn the pages
On the way to fight on closed fronts
crucified guide
Since the day the ink was created
If they only knew, they are messengers of letters.
Written in letters from eternity to the future
One word is wealth, two words reign
those who reconstruct the words of the dictionary
O two valleys separating mountains and deserts
Ink that brings a letter to life
all my struggles
Let the tip of my pen come out of my ashes
If it’s a disease, the price of my love…
I’m crying for you…
Don’t deprive me of my cradle
Reinforce pages with verses
Heartfelt love and longing
I am only the messenger of your verses
Then set me on fire if you want.
 
 
***
 
Dili farklı dediler, cehalete verdiler!
Sonra mürekkep denizini kuruttular
Tüm kelimeler onların kelime dağarcığında aşılır
Kimse dayatmanın cehaletten suçlu olduğunu söylemez
Sonra tüm kelimeleri ateşe verdiler
aşınmaya dayanıklı olanlar
Kaç tane yağmalanmış kalp
Onları yıllardır tanıyormuşum gibi karanlığın nehrine düştüler
Sayfaları çevirdikçe yaşlanmayan
Kapalı cephelerde savaşma yolunda
çarmıha gerilmiş rehber
Mürekkebin yaratıldığı günden beri
Bir bilselerdi, onlar mektup elçileridir.
Ebediyetten geleceğe mektuplarla yazılmış
Tek kelime zenginlik, iki kelime saltanat
sözlüğün kelimelerini yeniden oluşturanlar
Ey dağları ve çölleri ayıran iki vadi
Bir mektuba hayat veren mürekkep
tüm mücadelelerim
Kalemin ucu küllerimden çıksın
Bu bir hastalıksa aşkımın bedeli…
senin için ağlıyorum…
Beni beşiğimden mahrum etme
Sayfaları ayetlerle güçlendirin
Yürekten sevgi ve özlem
Ben sadece senin ayetlerinin elçisiyim
Sonra istersen beni ateşe ver.
 
 
Hannie mei 2019 Bos foto door Karin
 
Vertaald in het Nederlands: Hannie Rouweler
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s