Calypso / Multilanguage poem by Agron Shele  

 
Multilanguage poem by Agron Shele
 
 
Kalipso

 

Të thuash dritë
është si të prekesh të gjitha ngjyrat e kohës
të shohësh kuptimin e pafundësisë
me sy të kthjellët
mbi të gjitha errësirat.

Si në një ishull
ku dallgët e trazuara mbajnë anijet larg
dhe palmat përkulen gjer në tokë gjatë stuhisë
fërshërijnë muzikën e sirenave,
sa të largët
aq dhe të paprekshme,
thjesht një mit i hyjnizuar
mes kufijve të udhëtimit të munguar
dhe rrymave të egra në mendjen e detarit
i humburi përjetshëm turfullimit të ujërave.

Dalngadalë mëngjesi feks
mbi karthicat e një *Kalipso që mbjell shiritin e zjarrtë të diellit
deri në pafundësinë e imagjinatës
atij bregu,
që afron strehëzën e fundit
dhe mbron dashuritë e kësaj bote!

Calypso

When do you know there is light?
When you feel like you’re touching every nuance of time,
When you guess the meaning of eternal.
You have a clear sight
and you can conquer all the darkness

It’ s like in the isle,
where the angry waves keep the ships away,
The palms can bend, to the storm
and they whistle the melody of nymphs
It can be far and unreachable,
Just a deified myth,
between the border of the missing getaway
and the rigid rhymes that holds the mind of a marine
Forever, lost in the bluster of waters

And here comes the morning,
slowly,
so shiny.
Shining the hair clips of the Calypso.
She can bring on fiery sun
to the infinity of imagination of the shore,
Till it reaches the final shelter,
Protecting all the love in this world!

 
 
20211010_205201

Translated into English by Iva Katundi 

 
 
Calypso
 
 
Quando compreendes a existência da luz?
Quando sentires o toque de cada matiz do tempo,
quando adivinhares o significado da eternidade,
terás uma visão clara
e poderás dominar completamente as trevas.
 
É semelhante ao que se passa na ilha,
onde as ondas enfurecidas mantêm os navios afastados.
As palmeiras curvam-se à tormenta
e assobiam a melodia das ninfas.
Pode parecer longe e inacessível,
apenas um mito deificado,
entre a fronteira da ausente escapatória
e as rígidas rimas que alimentam a mente de um marinheiro,
para sempre perdido no turbilhão das águas.
 
E eis que surge a manhã,
lentamente,
demasiadamente radiante,
iluminando os ganchos do cabelo de Calipso.
Pode trazer um sol ardente
até à infinidade da imaginação da praia,
até alcançar o refúgio final,
protegendo todo o amor do mundo!
 
 
 
233090952_974654133094773_1302945521313472454_n
 
Tradução portuguesa: Isilda Nunes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s