Turuan mo akong iguhit ang ilaw sa mga dingding ng buhay (Teach me to paint the light on the walls of life) – Lidia Chiarelli / Isinalin sa Wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad

Back to the First light, a tribute to Lawrence Ferlinghetti by Lidia Chiarelli
 
ILAW SA MGA DINGDING NG BUHAY
Para kay Lawrence Ferlinghetti sa kanyang ika-101ng kaarawan
 
 
Turuan mo akong iguhit
ang ilaw sa mga dingding ng buhay.
 
Turuan mo ako
na tingnan ang mundo
gaya ng iyong pagtingin
na maging butil ng luha ng araw
isang burol ng mga tula
isang salita sa isang puno.
 
Akayin mo ako
upang makita ang sikat ng araw
na tumatama sa matatalas na mga bangin
ang walang kapagurang paglaki at pagliit ng mga alon
Ang mga ibong tubig na humahamon sa hangin.
 
Sabay tayong makinig
Sa hininga ng ingay ng mga dahon
ang mainam na katahimikan ng mabituing gabi
ang hugong ng tag-araw sa patak ng mga ulan.
 
Dito at ngayon na
tulungan mo akong maabot ang pinakadulo ng ilaw
naghihintay para sa
pagbabalik ng mga kagilagilalas na panahong
makasama kang
muli at magpakailanman.
 
LIDIA CHIARELLI, Italy
Isinalin sa Wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad
 
 
 
LIGHT ON THE WALLS OF LIFE
To Lawrence Ferlinghetti for his 101st birthday
Teach me to paint
the light on the walls of life
 
Teach me
to look at the world
as you see it
to become a tear of the sun
a hill of poetry
a word in a tree.
 
Lead me
to see the sun
hitting the sheer cliffs
the tides that restlessly ebb and flow
the water birds challenging the wind.
 
Let’s listen together
to the breath of rustling leaves
the perfect hush of a starry night
the sound of summer in the raindrops.
 
Here and now
help me reach the very shores of light
waiting for
the renaissance of wonder
with you
again and forever.
 
LIDIA CHIARELLI, Italy