BOARD OF DIRECTORS, POETIC GALAXY “ATUNIS”

11311911_1594244540827738_218360590_n

Forum: http://atunis.forumotion.com/

Web : https://atunispoetry.com/

 Galaktika Poetike “ATUNIS”

  “ATUNIS” Galaxy Poetry

Galaktika Poetike  “Atunis” është regjistruar me Nr vendimi  5114811-8 ,   dt 08 / 01/ 2014  me emrin e plotë :Galaktika Poetike “ATUNIS” (Poetry of Galaxy “ATUNIS” dhe emrin e  shkurtesës : ATUNIS dhe me aprovim të vules zyrtare:

logo Atunis, vula

                    Vula Zyrtare 

Qëllimi :

 • Galaktika Poetike ”ATUNIS”, del me moton e formimit koncept të një ARTI bashkëkohor, universal dhe të pakufizuar.
 • Galaktika Poetike “ATUNIS” është lidhje shkrimtarësh, poetësh e piktorësh, e cila afron risi krijuese me kombësi të ndryshme, por me bazë shpirtërore të gjerë arti, për të ndihmuar përcjelljen e artit në të gjitha format etike-kulturore-shoqërore. Respekti i diversitetit dhe kulturave të ndryshme formon një frymë të lirë letrare komunikimi midis autorëve dhe me identitet të plotë letrar global. Ky është qëllimi i “ATUNIS”, një fllad muzash që qarkullon në brendësinë e një galaktike letrare globale, ku “ATUNIS” ka për lajmotiv artin në shërbim të zhvillimit, emancipimit, drejtësisë hyjnore dhe respektit njerëzor. Atunisët i bashkon forca shpirtërore e përbashkët letrare, i përshkron ndjenja e thellë për estetikën, i motivon karakteri krijues esencial dhe ringritja e vlerave kulturore shqiptare në shkallën më të civilizuar ndërkombëtare.

BORDI DREJTUES /  DIRECTION BOARD 

AgronShele 2
Agron Shele IVA; WPS,  Albania / Belgjikë
Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD )
(sheleagron@yahoo.com)
hasije
Hasije Selishta (Kryeziu) WPS,  Prishtinë  Kosovë
 (Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD )
(hasije.kryeziu@hotmail.com)
 https://atunispoetry.com/2013/01/19/hasije-selishta-kryeziu/
petertase
Peter Tase,  moderator i Faqes Zyrtare,  Albania / USA
(Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD )
(pmtase@gmail.com)
 http://petertase.com/the-city-of-1001-windows/about-peter-tases-profile/
AK
Raimonda  Moisiu,  Albania / USA
 (Bord drejtues /  DIRECTION BOARD)
 https://atunispoetry.com/2013/03/16/raimonda-moisiu/

 muhammad

Prof  Muhammad Shanazar, Pakistan
 (Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
shanazar@hotmail.com
 https://atunispoetry.com/2013/04/07/muhammad-shanazar/
 
 Enertin Dheskali
Enertin Dheskali,  Fier / Albania
 (Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
 ceri naz
 Caroline Nazareno, Philippine
  (Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
 https://atunispoetry.com/2014/08/09/caroline-nazareno/
Dr.T.Ashok-ChakravarthyD.Litt_
Dr. Ashok Chakravarthy, Litt.D, Indi
 (Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
International Poet – Review Writer
Universal Peace Ambassador,
Vice-Chair, Global Harmony Association,
# 16-2-836/L, Plot-39
Madhavnagar, Saidabad,
Hyderabad – 500 059 [AP] INDIA
 gunsel djemal
Gunsel Djemal,  Qipro / Turqi / Angli
 (Kordinatore e autorëve turq dhe autorëve të huaj Angli
Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
(gunsel@hotmail.co.uc   &  gunsel61@yahoo.co.uc)
 http://www. agonia.net
Luan Maloku
 
Luan Maloku, Zvicër
shefqete
Shefqete Goslaci, Prishtinë / Kosovë
(Bord drejtues /  DIRECTION BOARD)

sinan

Sinan Vaka, Albania / Itali
(Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)

 L’autore  SINAN VAKA e´ nato  a Permet, nel’ anno 1956.  E´  Respon-sabile per la Cattedra  di Traduzione nella lingua italiana – Lega dei Auto-ri Internazionali “ Pegasi “, e membro della Lega Mondiale dei Poeti Con-temporanei W. P. S. Dal ’anno 1993 fino  a 2008  ha  vissuto nella provin-cia  di  Cremona ,Italy. E´ laureato con  il  primo premio per  la poesia in concorso  tenuto  a Lodi vechio .”Antologia della poesia italiana” e´stima-

to come il libro migliore fra i libri tradoti nella lingua albanese.Spizza per la saggeza,per la conoscenza e mente sottile nel giudicare l’arte. Il suo sti-le di tradurre attira  l’attenzione del lettore  ;rimanendo degno  un pegasi-ano.

 

           Ha pubblicato:

 

1.     Le Nostalgie del Sud’est.(racolta di poesie)

2.     Via abbandonata (racolta di poesie )

3.     Antologia della poesia italiana ( traduzione )

 

   

100_2451
 
 Dr   Eftichia Kapardeli  IWA; WPS; Grecee  (World Peace UNESCO
Bord Drejtues /  DIRECTION BOARD)
 https://atunispoetry.com/2013/01/28/eftichia-kapardeli/
  
lumo
Lumo Kolleshi,  Përmet / Albania
 (Bord Drejtues/  DIRECTION BOARD)
(lumokolleshi@yahoo.com)
 https://atunispoetry.com/2013/10/06/lumo-kolleshi/
rami kamberi
Rami Kamberi,  Maqedoni
(Bord Drejtues  /  DIRECTION BOARD )
(ramikamberi@hotmail.com)
 https://atunispoetry.com/2013/03/31/rami-kamberi/
portreti im
      Anton Gojçaj, Mali i Zi
(Bord Drejtues / DIRECTION BOARD)
(antongojcaj@hotmail.com)
 https://atunispoetry.com/2013/01/28/anton-gojcaj/
bilall 0
Bilall Maliqi, Preshevë
 (Bord Drejtues / DIRECTION BOARD)
(bilall.69@hotmail.com)
 https://atunispoetry.com/2013/02/06/bilall-maliqi/
irina hysi
Irina Hysi, Tiranë / Albania
 (Bord Drejtues / DIRECTION BOARD)

11311911_1594244540827738_218360590_n

Statusi dhe Programi :  Galaktika Poetike “ATUNIS”

Galaktika Poetike “ATUNIS” e krijuar dhe e regjistruar  me Nr vendimi  5114811-8 ,   dt 08 / 01/ 2014  me emrin e plotë : Galaktika Poetike “ATUNIS” (“ATUNIS” Galaxy Poetry )  dhe emrin e  shkurtesës : ATUNIS 

Miratuar nga Bordi drejtues Galaktika Poetike ” ATUNIS” onlin e, më datën ….2 .2013

Kap I

Emërtimi, qëllimi,territori

Emërtimi

Nëpërmjet Statutit, si akt themelor, me  Nr vendimi  5114811-8 ,   dt 08 / 01/ 2014  me emrin e plotë :Galaktika Poetike “ATUNIS” (Poetry of Galaxy “ATUNIS” dhe emrin e  shkurtesës : ATUNIS   dhe me vullnetin e lirë të anëtarëve të saj, është krijuar Galaktika Poetike “ATUNIS”, simbol i zanafillës së nisjes së  muzës dhe frymës poetike të krijuesve.

Qëllimi

Galaktika Poetike ”ATUNIS”, del me moton e formimit koncept të një ARTI bashkëkohor, universal të pakufizuar.

“ATUNIS” është lidhje shkrimtarësh, poetësh e piktorësh, e cila afron risi krijuese me kombësi të ndryshme, por me bazë shpirtërore të gjerë arti, për të ndihmuar përcjelljen e artit në të gjitha format etike-kulturore-shoqërore. Respekti i diversitetit dhe kulturave të ndryshme formon një frymë të lirë letrare komunikimi midis autorëve dhe me identitet të plotë letrar global. Ky është qëllimi i “ATUNIS”, një fllad muzash që qarkullon në brendësinë e një galaktike letrare globale, ku “ATUNIS” ka për lajmotiv artin në shërbim të zhvillimit, emancipimit, drejtësisë hyjnore dhe respektit njerëzor. Atunisët i bashkon forca shpirtërore e përbashkët letrare, i përshkron ndjenja e thellë për estetikën, i motivon karakteri krijues esencial dhe ringritja e vlerave kulturore shqiptare në shkallën më të civilizuar ndërkombëtare.

Territori

Galaktika Poetike “ATUNIS” do të zhvillojë veprimtarinë e saj krijuese mbi bazë vendbanimi të krijuesve, brenda dhe jashtë Shqipërisë, kudo ku ekziston një bashkësi e domosdoshme krijuesish të mirëfilltë [ poetë, shkrimtarë, prozatorë, , piktorë, ], krijues të perspektivës, letrarë të talentuar në të gjitha fushat e Artit, të cilët bashkojnë dëshirën e mirë për të vepruar në komunitet dhe mbi bazën e përputhjes me legjislacionin përkatës dhe mbi këtë statut.

Selia qëndrore e Galaktika Poetike “ATUNIS” funksionon online dhe me qëndër në Tiranë-Prishtinë , qytete të shquara në fushën e krijimtarisë dhe të veprimtarisë shkrimore, dhe regjistrimi është bërë në gjykatat përkatëse, sipas procedurave ligjore për zhvillimin e veprimtarisë letrare.

E drejta e gjuhës së nënës dhe kulturës

Galaktika Poetike Atunis pranon cdo lloj gjuhe që anëtarët e saj zotërojnë. Përvec të tjerave gjuha angleze si gjuhë e dytë zyrtare dhe ndërkombëtare.

Feja dhe ndërgjegjësimi.

Cdo anëtari i jipet liria e plotë e mendimit pa u ndikuar nga feja apo kufizime morali konservative. Asnjë nuk është i detyruar të veprojë kundër dëshirës në mendimet fetare. Galaktika Poetike Atunis jep liri edhe per ekspresionizmin eksotik duke zhveshur nga mendimet e kufizuara morale.

Me vendim të Bordit Drejtues, qendra dhe selia krijohen në të gjitha vendet ku jetojnë antarët e Bordit.

Kap II

Organizimi dhe funksionimi i Lidhjes

Anëtar i Galaktika Poetike “ATUNIS” mund të jetë çdo krijues pa dallim race, kombësie, shtetësie, seksi, bindjesh politike e fetare që gëzon aftësinë krijuese në fushat e Artit dhe Letërsisë dhe që pranon Statutin dhe Programin e Lidhjes.

Kandidati për anëtar, përveç kërkesave të nociura më lart duhet të shquhet për talent në fushën e Artit, Letërsisë ose të japi ndihmë dhe kontribut të drejtpërdrejt për rritjen e cilësisë krijimore dhe të pretendojë në fushën e krijimit.

a. Pranimi i çdo anëtari (krijuesi), kandidati bëhet nga Bordi Drejtues , sipas kërkesës përsonale, me shkrim, te depozituar në sekretari.

Pranimi i krijuesve mund të bëhet në çdo kohë dhe realizohet në bazë të rekomandimeve ose opinioneve (me shkrim të fiksuara në proces verbalin e mbledhjes përkatëse, nëbazë të kritereve të mëposhtme:

1-Të jetë autor i publikuar

2-Të ketë jo më pak se një reçensë nga kritikë të njohur.

3-Të ketë vepër të mirfilltë letrare :prozailke, poetike, ose esistike.

4-Të ketë Galeri arti të hapur (për gjithë piktorët)

b. E drejta e anëtarësisë nuk mund të tjetërsohet dhe as të trashëgohet. Çdo anëtar paiset me Kartën e antarësise dhe paguan kuotën vjetore të anëtarësimit, e cila është detyrë për të gjithë.

Karta e anëtarësisë është një dokument, që tregon ligjërisht anëtarësimin tek Galaktika Poetike “ATUNIS” . Në kartën e anëtaresimit emërtohet: emërtimi i Lidhjes, numri i kartës, jepen gjeneralitetet e krijuesit, data e lëshimit të kartës dhe afati i skadimit. Kjo kartë ka firmën e Perfaqesuesve te Bordit, adresën, tel. & fax për të realizuar komunikimin si dhe është e vulosur me vulën e Lidhjes. Ka një format A4 dhe është e realizuar në karton të bardhë me gjeneralitetet në nje anët në gjuhët: shqip dhe anglisht. Çdo anëtar për të marrë këtë kartë anëtarësie duhet të paguajë 600 lekë, të cilat derdhen në llogarinë e Lidhjes, duke zbritur vleftën e kostos së kartës.

c. Kuatizacioni paguhet në fillim të vitit 24 EURO   brenda vendit dhe po kaq jashtë vendit Shqiperisë dhe çdo anëtar pajiset edhe me karton antarësimi , ku shënohet numri i kartës së Identitetit si dhe viti. Firmoset nga sekretaria e bordit drejtues;

Çdokush ka të drejtë të largohet nga anëtarësia në çdo kohë. Kur krijuesi (poeti, shkrimtari, publicisti, , piktori, ) është zgjedhur në forumet drejtuese, në komisione a në grupe pune dhe largimi i tij i menjëhershëm cënon veprimtarinë e Lidhjes, njoftimi për tërheqje nga anëtarësia duhet të bëhet dy muaj më parë. Heqja e anëtarësisë mund të bëhet nga organi, që bën pranimin dhe në rastet, kur ai shkel me ndërgjegje dhe në mënyrë të përsëritur Statutin.

Çdo anëtar që çregjistrohet ose përjashtohet nuk gëzon asnjë të drejtë pronësie në kapitalet, pasurinë ose vlerat e natyrave të tjera, që ka krijuar Galaktika Poetike “ATUNIS” gjatë veprimtarisë së saj, kur edhe anëtari ka qenë anëtar i saj. Gjithashtu pranimi apo përjashtimi nga anëtarësia bëhet me vendimin e të gjithë bordit dhe jo të njërit nga drejtuesit.

10§

Çdo anëtar i mund të jetë njëkohësisht dhe anëtar i organizatave dhe Shoqatave të tjera, programi dhe Statuti i të cilave nuk bie në kundërshtim me thelbin e programit dhe statutin e Lidhjes . Në të kundërt anëtarit ose kandidatit për anëtar i kërkohet të zgjedhë me vullnetin e vet njërën nga anëtarësitë që kundërshtojnë njëra – tjetrën.

Detyratdhedrejtateanëtarëve

11§

Çdo anëtar i Galaktika Poetike “ATUNIS” është i detyruar të bëjë pjesë strukturën e Listimit bazë , të të paguajë rregullisht kuotat vjetore të anëtarësisë, të abonohet rregullisht në gazetën letrare Gataktika Poetike ” Atunis”, të zbatojë kërkesat e statutit, të punojë për kryerjen e detyrave, që merr përsipër ose i ngarkohen, të marri pjesë në mbledhje, tubime dhe veprimtari të ndryshme letrare, artistike, kulturore si dhe të japë vullnetarisht kontributin e vet për realizimin e programit dhe objektivave ; të punojë për për të realizuar botimet e veprave të tij, jo vetëm në shqip, por edhe në gjuhët e tjera për të realizuar shkëmbimin e vlerave si dhe të përgatisë studime, kumtime, kritika të mirëfillta për veprat ; të veprimohet në të gjitha veprimtaritë që zhvillon , të zbulojë talente të reja në të gjithë sistemin shkollor dhe akademik si dhe në shoqërinë civile; të ndihmojë në redaktim, paraqitje sa më dinjitoze të veprimtarisë botuese; të bashkërendojë e të bashkëpunojë për realizimet e veprimtarive historiko- letrare, konkurse, festivale tjera si dhe në të gjithë shtypin letrar e periodik, të shkruajë mendimet e veta për letërsinë, Artin, Kulturën e tjera; të ndihmojë për rritjen e fuqisë financiare, për të mbështetur veprimtarinë e Galaktika Poetike “ATUNIS”.

12§

a) Të drejtat

Çdo krijues, anëtar i Galaktika Poetike “ATUNIS”, ka të drejtë të informohet me transparencë për veprimatrinë e saj; të marrë pjesë në mbledhjet dhe veprimtaritë që ajo organizon ; të zgjedhë e të zgjidhet në organet drejtuese, në grupet e punës dhe komisionet e ndryshme; të kritikojë dhe kundërshtojë edhe ligjërisht problemet që ai mendon se bien në kundërshtim me ligjet, programin dhe statutin; të diskutojë, të japi mendime, të propozojë e të sugjerojë në lidhje me problemet, që shtrohen në mbledhje ose për problemet të tjera që lidhen me aktivitetin e shoqatës; të kërkojë fshirjen emrit të vet nga regjistrat e anëtarësisë.

b)FormateorganizimitdhedrejtimitLidhjjes

Organizimi

Galaktika Poetike “ATUNIS” eshte e organizuar grup drejtues (bord) dhe listim anëtarësh, të cilët kanë kritere të percaktuara anëtaresimi.

Organet drejtuese

13§

Organi më i lartë udhëheqës dhe i vetem drejtues i Galaktika Poetike “ATUNIS” me të drejta vendimmarrëse është Bordi Drejtues, i cili miratohet ç ‘ do kater vjet nga votmi i listes së antarësisë.

Ky bord zgjedh stafin e Këshillit botues të organit letrar “ATUNIS” si dhe Sekretarin për probleme ekonomike (financierin)

14§

Organi më i lartë vendimarrës ështe Bordi Drejtues!

15§

Bordi Drejtues ka te drejte te percaktoje dhe vendosi gjithe strukturimin dhe funksionimin e Lidhjes dhe mblidhet te pakten nje here ne vit!

16§

Bordi Drejtues ka faqen e saj zyrtare, ne te cilen ben publikimet online te gjithe botimeve te autoreve si dhe jep informacion letrar per praditen kulturore te shkrimit tone kombetar. Faqja zyrtare online është krijuar nga shkrimtari Peter Tase.

Kap III

Burimet ekonomiko – financiare të Lidhjes

17§

Burimet ekonomiko- financiare të Lidhjes përbëhen nga kontributet e anëtarëve të Galaktika Poetike “ATUNIS” , miqve dhe dashamirësve të saj, nëpërmjet kuotave të anëtarësimit, dhuratave dhe sponsorizimeve të ndryshme të pakushtëzuara..

Galaktika Poetike “ATUNIS”, në përputhje me ligjet dhe nëpërmjet njerëzve të saj mund të përfitojë të ardhura edhe nga biznese të ndryshme. Lidhja mund të përfitojë financiarisht edhe nga lidhjet me diasporën dhe me emigracionin në forma të ndryshme legale. Kuota vjetore për çdo anëtar të jetë 24 euro (2 euron në muaj) për çdo anëtar.

18§

Për evidencimin dhe mirëadministrimin e fondeve caktohet sekretari i Bordit Drejtues! Lidhja ka numrin e vet të llogarisë, ku depozitohen kuaotat ee anëtarëve dhe të ardhurat nga burimetë ligjshme.

19§

Bordi drejtues, jo më pak se një herë në vit, analizon gjendjen financiare të strukturës. Veprimet ekonomiko – financiare mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti .

Kap IV

Simbolet. Dokumentacioni. Publikimi

Stimulimi i krijuesve

20§

Flamuri Galaktika Poetike “ATUNIS” eshte dizenjuar ne formen e bashkimit te pendave poetrike, dhe Librit , lart shqip “Galaktika Poetike “ATUNIS”dhe poshtë anglisht Galaksy Poetic “ATUNIS”.

Vula është “ATUNIS” Në qendër “simboli i logos). Dezinjo është bërë nga piktori dhe shkrimtari Nelton Bereti.

21§

Fjala ”ATUNIS” me origjinë Pellazge është studjuar dhe zbërthyer nga poetja dhe albanologja Klarita Selmani.

22§

Për të pasqyruar veprimtarinë Galaktika Poetike “ATUNIS”, si dhe për të krijuar mundësinë pasardhësve tanë për ta njohur historinë e Lidhjes , veprimtarinë e saj, kudo që të ndodhen, mbahen edhe arkivohen këto dokumenta bazë:

1.Statuti i Lidhjes .

2.Regjistri i evendentimit të krijuesve .

3.Proces verbalet e mbledhjeve të Bordit.

23§

Materiale të paraqitura me shkrim në mbledhje, aktive, veprimtari, simpoziume,konferenca studimore, promovime, konkurse, kaseta filmike, filma fotografikë, albume, disqe, disketa, libra, koleksionin e gazetave të Lidhjes si dhe ato që botojnë vepra të autorëve, qoftë në vend dhe jashtë vendit, referenca, recensionime veprash, kritika letrare e tjerë, korrespodenca me simotrat

*Dokumentacioni i domosdoshëm për të menaxhaur e pasqyruar veprimtarinë ekonomiko- financiare .

*Skema e organizimit

24§

Biblioteka

Bordi Drejtues krijon në qendrën e saj Biblioteken “ATUNIS” , e cila pasurohet në mënyrë të vazhdueshme me librat e autorët të saj. Por gjithashtu shitje dhe blerje online nga ” LULU ”.

25§

Për të nxitur veprimtarinë e Lidhjes si dhe për të vlerësuar punën e krijuesve të shquar të përdoren këta stimuj moralë

Nder i LidhjesGalaktikaPoetikeATUNIS

Kap V

Shpërndarja e Lidhjes

26§

Shpërndarja e Galaktika Poetike “ATUNIS”, bëhet me vendim të Bordit Drejtues.

& Kur numri i anëtarëve të Lidhjes bie në minimumin e parashikuar në statut. Kur objektivat dhe qëllimet e parashikuara në program janë realizuar ose arrihet në përfundimin se janë praktikisht të parealizueshme për arsye të ndryshme. Me vendim të Gjykatës kompetente, kur Lidhja, duke iu larguar programit dhe statutit të saj, merret me veprimtari të paligjshme. Me marrjen e vendimit për shpërndarje, Lidhja çregjistrohet, pushon veprimtarinë e vet dhe vihet në shpërbërje nga komisioni që formohet dhe vepron në përputhje me ligjet në fuqi.

Kap VI

Dispozita të përgjithshme (të tjera)

27§

Askujt nuk i lejohet të implikojë Galaktika Poetike “ATUNIS”. me probleme partiake, ose private personale.

28§

Galaktika Poetike “ATUNIS” nuk merret me shqyrtimin dhe trajtimin e problemeve vetiake të anëtarëve të saj, por jep ndihmesë për anëtarët e saj , kur është fjala për veprimtarinë krijuese.

29§

Statuti është dokumenti bazë, që rregullon veprimtarinë e Galaktika Poetike “ATUNIS”. Ndryshimi i plotë, i pjesshëm ose amendimi i neneve të veçantë mund të bëhen në çdo kohë, që shihet e nevojshme vetëm nga Bordi Drejtues.

30§

Gazeta “ATUNIS ” shpërndahet në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jashtë vendit dhe shitet me çmimin 1 euro dhe “instalohet” në internet. Mbahet llogaria e saj dhe vlera e përftuar nga shitja e saj përdoret për botimin e numrit tjetër të saj. Kjo gazetë , se bashku me Revisten “Atunis” publikohen dhe botohen edhe onlajn!

31§

Autorët e Galaktika Poetike “ATUNIS” marrin pjesë në Konkurse Ndërkombëtare dhe në veprimtari Ndërkombëtare që organizojnë simotrat dhe që marrin ftesë prej tyre. Madje në këto veprimtari prezantojnë veprimtaritë letrare, botuese dhe reklamojnë punën e bërë si dhe shkëmbejnë bisedime për zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta.

32§

Në Bordin drejtues mund të zgjidhen edhe krijues nga vendet e tjera, mjafton që të jenë anëtarë të saj, pavarësisht nga shtetësia e tyre.

Kap VII

33§

Fondet e mbledhura nga kuotat e anëtarësisë, apo donacionet dhe projekteve të mundshme me vendim të bordit dhe në trasparencë të plotë shërbejnë për organizime simpoziumesh letrare , promovime veprash, botime Antologjike, revistash e gazetash , organizime Çmimesh letrare si dhe sponsorizim për publikim veprash të veçanta të autorëve që nuk kanë mundësi financiare të publikimit të veprave të tyre;

 11311911_1594244540827738_218360590_n

GALAKTIKA POETIKE ”ATUNIS”

Plan program i Galaktika Poetike “ATUNIS”

Qëllimi, Objektivat, Synimet, Detyrat , Veprimtaritë

Qëllimi:

Galaktika Poetike ”ATUNIS”, del me moton e formimit koncept të një ARTI bashkëkohor, universal të pakufizuar.

“ATUNIS” është lidhje shkrimtarësh, poetësh e piktorësh, e cila afron risi krijuese me kombësi të ndryshme, por me bazë shpirtërore të gjerë arti, për të ndihmuar përcjelljen e artit në të gjitha format etike-kulturore-shoqërore. Respekti i diversitetit dhe kulturave të ndryshme formon një frymë të lirë letrare komunikimi midis autorëve dhe me identitet të plotë letrar global. Ky është qëllimi i “ATUNIS”, një fllad muzash që qarkullon në brendësinë e një galaktike letrare globale, ku “ATUNIS” ka për lajmotiv artin në shërbim të zhvillimit, emancipimit, drejtësisë hyjnore dhe respektit njerëzor. Atunisët i bashkon forca shpirtërore e përbashkët letrare, i përshkron ndjenja e thellë për estetikën, i motivon karakteri krijues esencial dhe ringritja e vlerave kulturore shqiptare në shkallën më të civilizuar ndërkombëtare.

*Të rritet niveli i krijimtarisë letrare duke rritur cilësinë e botimeve nëpërmjet motos : Për një Letërsi Universale.

*Tërheqja e talenteve të reja, zbulimi i tyre dhe konkurimi në veprimtaritë letrare.

 

*Forcimi organizativ i ,Galaktika PoetikeATUNIS duke shtrirë veprimtarinë brenda dhe jashtë vendit.

Nëpërmjet realizimit të shkëmbimit universal letrar,Galaktika PoetikeATUNIS , krijon mundësinë e rritjes së anëtarësisë e cila është me listim anëtarësh, si dhe rrit kriteret cilësore te përfaqesimit .

*Të punohet nga Bordi Drejtues që veprimtaritë e Galaktika PoetikeATUNIS, të jenë shumëplanëshe në të gjitha drejtimet duke marrë masa efektive.

*Të vazhdojë puna dhe bashkëpunimi me lidhjet simotra si dhe prezantimin e vlerave, shkëmbimin e tyre universal nëpërmjet botimit respektiv në organet përkatëse letrare, pjesëmarrjes në konkurse brenda dhe jashtë tij. Kjo të realizohet nëpërmjet simpoziumeve, kritikës letrare, , tryeza të rrumbullakta, diskutime, dhe shkëmbim informacioni nëpërmjet faqeve te ndryshme zyrtare.

*Botime organin letrarATUNISdhe revistat e simotrave kudo botë.

Të bëhet prezantimi i vlerave dhe ndjekje e situatave letrare nëpërmjet botimit të organit letrar dhe përcaktimi i kritereve të botimit me objekt, spektër dhe prezantim të mirëfilltë, dinjitoz të veprave.

*Organizimi i Këshillit botues dhe stafit të organit letrar. Ndjekje e vijueshme e mendimeve të dhëna për organin letrar “ATUNIS”

*Marrja e masave dhe këmbëngulja për Hartimin e Plan-programit vjetor, si dhe aplikimit për projekte me Fondacione e firma për të realizuar objektivin e prezantimt të eventeve dhe botimeve antologjike.

Harmonizim eventedh dhe prezantime botimesh të përbashkëta me gjithë Shoqatat dhe Lidhjet letrare brenda dhe jashte vendit.

Fokusim i Bordit “Mbrojtja e të drejtave të autorit”.

*Kontaktime , përnjohje, mundësi bashkëpunimi dhe krijim hapësirash për autorët që të shkëmbejnë ide dhe krijojne tematika diskutimi me kolegët e tjerë , për rritjen e perfomancës krijuese.

Kontaktime me poetë, shkrimtarë të afirmuar me mendësi të reja letrare, jo vetëm të vendit, por edhe të vendeve të tjera.

*Prezantimi i ndërsjelltë i librave të autorëve të ndryshëm jo vetëm të Galaktika PoetikeATUNIS, por edhe të autorëve të ndryshëm që paraqesin vlerë.

Bashkëpunimi me median e shkruar dhe atë elektronike për të prezantuar veprat dhe veprimtaritë.

Bashkëpunim me studiues, kritikë, që duan të japin kontribut për zhvillimin e letërsisë.

*Shpalosje e organit letrar “ATUNIS” në të gjithë Shqipërinë si dhe në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Itali, Greqi, SHBA e tjerë. Kjo të realizohet nëpërmjet stafit të Bordit drejtues dhe publikimeve online!

*Kontaktime me UNIVERSITETET e Tiranës, Prishtinës, Tetovës etj , për probleme letrare.

*Kontaktime me Shtëpitë Botuese brenda dhe jashtë vendit.

Bashkëpunim me Pushtetin vendor per realizimin e promovimeve te veprave letrare.

*Paisja me kartë anëtarësimi i të gjithë anëtarëve dhe pagimi i kuotizacionit, hapja e llogarive rrjedhëse.

Hapja e faqes Zyrtare :Galaktika Poetike “ATUNIS” dhe Forumit Letrar “ATUNIS”

Organizimi përvitshem i Çmimit Letrar “Frang Bardhi”

Vazhdimësia e organizimit të eventit boteror “100- mije Poetë për Ndryshim dhe prazantim të eventit në faqen Zyrtate “YAY Albania”, YAY Kosova.

Organizimi eventit Galaktika PoetikeATUNISme autorë vendas dhe të huaj.

Organizimi Simpoziumit Galaktika PoetikeATUNIS me autorë vendas me tematikë mbi teknikat e ndryshme të prezantimit të zhanreve krijuese.

Organizimi përvitshëm i koferencave të përbashkëta letrare dhe unifilkimi vlerave të përbashkëta letrare panshqiptare.

Organizimi i aktiviteteve me shkrimtare te mëdhenj vendas dhe të huaj.

Organizimi Panair -Ekspoze i autorëve Galaktika PoetikeATUNIS

Të botohet Antologjia Poetike Galaktika PoetikeATUNIS

Të merret pjesë në aktivitetet e Përvitshme të shoqatave Letrare qe operojnë në hapësirat panshqiptare, rajonale dhe Ndërkombëtare.

Të vazhdojë fryma e bashkërendimit të eventeve letrare me organizmat letrare Ndërkombëtare ( IWA, WPS, Poets del Mundo, Kafe Ideon, World Poetry, IPRTC, Alias, etj)

Të krijohet mundësi reale për distributorin e Librit.

Të merret pjesë ne Panairin e Librit (Tiranë) dhe Panaire Ndërkombëtare.

Të forcohen lidhjet me LSH Kosovë, LSH Maqedoni, LSh Mali Zi dhe LSH Preshevë.

GalaktikaPoetikeATUNIS

“ATUNIS” Galaxy Poetry

Bordi drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”

(Në Bord janë anëtarët që themeluan Galaktika Poetike “ATUNIS”

Nr. Emri dhe mbiemri Vendbanimi Organizma botërore

HasijeSelishtaKryeziuWPS(Prishtinë)


AgronSheleIWA-WPS(Belgjikë)

RaimondaMoisiuIWA(USA)

PeterTase(USA)

SilvanaBerki(Finlandë)

AriadnaSayerWORLSPoetry(USAKanada)

Dr.AshokChakravarthy(Indi)

GunselDjemal,Agonia.net(Angli)

EnertinDheskali(FierAbania)

Dr Albana Alia

SinanVaka(Itali)

Dr.EftichiaKapardeli(Greqi)

KlaritaSelmani(KretëGreqi)

ShefqeteGoslaci(PrishtinëKosovë)

LumoKolleshi(PërmetShqipëri)

RamiKamaberi(Maqedoni)

Anton Gojçaj(Malizi)

Bilall Maliqi(Preshevë)

But Jaku(PrishtinëKosovë)

Deklarata publike për shpalljen Galaktika Poetike “ATUNIS”

Galaktika Poetike“ATUNIS”

“ATUNIS” Galaxy Poetry

Deklaratë

Pas konsultimeve të gjëra të anëtarëve të Bordit Drejtues arrit në konkluzionin Përgjithshëm se sot në dt 25.03.2013, shpallet shpërbërja Lidhjes Internacional “Pegasi”  Albania dhe bëhet riorganizimi saj nën logon GalaktikaPoetike“ATUNIS”.

Emërtimi i Lidhjes “Pegasi”, stausi dhe programi saj,   i rikthehet themeluesit të kësaj lidhjeje, Z Grigor Jovani,  me të cilin ka filluar një bashkëpunim solid , sikurse me gjithe lidhjet e tjera letrare brenda dhe jashte vendit.


Bordi 
ri Drejtues Galaktika PoetikeATUNIS”përbëhet nga anëtarët:

Hasije  Selishta  KryeziuWPS  (Prishtinë)

Agron  Shele  IWA-WPS  (Belgjikë)

Raimonda  Moisiu  IWA  (USA)

Peter  Tase (USA)

Silvana  Berki  (Finlandë)

Ariadna  Sayer  WORLS  Poetry  (USAKanada)

Dr.Ashok  Chakravarthy (Indi)

Gunsel  Djemal , Agonia.net(Angli)

Enertin  Dheskali  (FierAbania)

Dr Albana Alia

Nelton  Bereti  (TiranëAlbania)

Sinan  Vaka  (Itali)

Dr.Eftichia  Kapardeli  (Greqi)

Shefqete  Goslaci  (PrishtinëKosovë)

Lumo  Kolleshi  (PërmetShqipëri)

Rami  Kamaberi  (Maqedoni)

Anton  Gojçaj  (Malizi)

Bilall  Maliqi  (Preshevë)

But Jaku  (PrishtinëKosovë)


OrganiziminÇmimit vjetor “Frang Bardhi”

Publikimin Revistës online “ATUNIS”

Publikimin përvitshëm të Antologjisë Poetike Ndërkombëtare 

Arshivimin e gjithë materialeve letrare, si pjesë e kontributit dhe pjesmarrjes së drejtëpërdrejtë të autorëve në Simpoziume dhe Kongrese Letrare. 

Advertisements

13 thoughts on “BOARD OF DIRECTORS, POETIC GALAXY “ATUNIS”

 1. Pingback: Galaktika Poetike “ATUNIS”Protexto | Protexto

 2. http://i58.fastpic.ru/big/2013/0921/3e/ba567aed8d05cf0cda391cad48d0493e.png

  Ace Translator – программа для перевода любых текстов с иностранных языков на русский и обратно. Новый интерфейс в стиле Ace Translator. Улучшенный механизм перевода гарантирует более высокое качество перевода благодаря обновленным лингвистическим алгоритмам хотя какие они при одном метре данных.
  .
  Основные преимущества Ace Translator:
  • Быстрый и качественный перевод
  • Удобный многоязычный интерфейс
  • Малый и удобный размер программы

  Поддерживаемые языки
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Dutch
  • Portuguese
  • Spanish
  • Catalan
  • Greek
  • Russian
  • Chinese (Simplified)
  • Chinese (Traditional)
  • Japanese
  • Korean
  • Finnish
  • Czech
  • Danish
  • Romanian
  • Bulgarian
  • Croatian
  • Filipino
  • Hindi
  • Indonesian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian
  • Serbian
  • Ukrainian
  • Slovak
  • Slovenian
  • Swedish
  • Polish
  • Vietnamese
  • Arabic
  • Hebrew
  • Turkish
  • Hungarian
  • Thai
  • Albanian
  • Maltese
  • Estonian
  • Belarusian
  • Icelandic
  • Malay
  • Irish
  • Macedonian
  • Persian
  • Galician
  • Welsh
  • Yiddish
  • Afrikaans
  • Swahili

  http://i58.fastpic.ru/big/2013/0921/98/25284a5922554bc6a5d8d04e0bf6bc98.png

  http://i58.fastpic.ru/big/2013/0921/9b/6cc8f81ab11ec7d0599a2a04bcb8dc9b.png

  Год выпуска : 2013
  Операционная система : Windows® XP|Vista|7 & 8
  Язык интерфейса : Мульти|Русский
  Лекарство : patch
  Размер : 2.5 Mb

  Скачать с depositfiles

  Скачать с letitbit

  Скачать с Turbobit

  Скачать с Vip-file

 3. I honestly believe that Adrian Peterson, Arian Foster, Ray Rice, Marshawn Lynch, or Jamaal Charles should be
  your focus in the first round. With the help of online resources you can easily
  find several online gaming sites. Fan evaluations of the seat ranges will give you a great idea if the tickets you are bearing
  in mind are worth what you will splurge.

 4. I read a lot of interesting posts here. Probably you spend a lot of time writing, i
  know how to save you a lot of time, there is
  an online tool that creates readable, SEO friendly articles in minutes,
  just search in google – laranitas free content source

 5. Wonderful items from you, man. I have remember your stuff previous to and you are just too
  wonderful. I really like what you’ve received here,
  really like what you’re saying and the way in which during which you say it.

  You are making it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible.
  I can’t wait to read far more from you. That is really a
  tremendous website.

 6. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Extremely helpful information specially the last part 🙂 I
  care for such information much. I was looking for
  this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 7. Pershendetje nga Rotterdami,Holande
  Te nderuar krijues,themelues te Galaktikes poetike “ATUNIS” ju pershendes perzemersisht . Ka kohe qe lexoj kete faqe elektronike, me shkrime,krijime nga me te larmishme. Te them te drejten jam pak sa i pa qart pse nuk e keni shkrue qe ne fillim adresen se ku duhet derguar eventualiisht shkrimet e bashkpunimit me kete G.P. A..
  Kesaj radhe kaq ju falemenderit per mirekuptim. Qamil Foniqi, gazetar,krijues ne fushen poetike, prozaike.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s