VAṂSA 2 – Poem by Haraprasad Das / Translated from Odia into English by Dr. Namita Laxmi Jagaddeb

Poem by Haraprasad Das     ମହାଭାରତ କବିତା   ବଂଶ ୨ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ   ସତରେ କ’ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି ଦେବଯାନୀ ସତରେ କ’ଣ ମୁଁ ତୁମଠୁ ବେଶି ବାଟ ହୁଡ଼ି ନଥିଲି ଅରଣ୍ୟରେ!   ପ୍ରୟୋଜନର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ , ଛାୟାପଥର ଧୂଳି ଧୂସର ଅନନ୍ତ ପଥ … Continue reading