Irina Hysi MA (Albania)

 
Irina Hysi MA (Albania)
 
 
Everything!
 
Sometimes I write to you enigmatically!
Dreamed in the sleep of your scent.
Hidden quietly, in the veins of the skin rejuvenated.
How, what disintegrating substance is man born from the womb,
what happens behind God?
Where did the human bodies of the past go?
Unspoken throws the seeds in silence, ah call it ingenuity.
I never found out who was the smartest in the world?
The point builder!…
Stay close to me and I left you again…
Of course at this point you were not clean, intentionally…
Deprived of the essence I came out to myself, resident gray coat.
Now I’m all there far from interest and close, he stays…
Are you mine O Man?
Nor am I who I used to be?
That is why an immortal body salutes the soul!
And you kidnapped me, neglect me in rage…
Remember that I can not see and understand the absurd.
And what were you and what are you now, you abandoned creation of Adam?
I see the decorated fancy colored,
lined, trugjigand! …
And the shape of things below the mountain where it stands, real ’!
The truth is, soften my senses!
Wet with tears, when he heard her, he burst out!
And the girl like the air, stopped near a pillar like the old…
A powerful light there, perfection as in painting …
Invisible to God, simply, without the shutters down …
Stopped looking, praying director, body prison …
Subjected to dimension, sudden rain, RAʺ as treasure.
Slowly slowly…
Oh, the miracle that came down from the chimney tonight,
you breathed fire in the night, you snowed in the dawn,
white, clean, cheerful ..
Ah you my good, pure love.
My inner rider, climb small mountain steps.
And above the heavens, besides everything, enlighten the soul !!!
 
 
Gjithçka!
 
Ndonjëherë ju shkruaj në mënyrë enigmatike!
Dreamndërruar në gjumin e aromës suaj.
Fshehur në heshtje, në venat e lëkurës të rinuar.
Si, çfarë lënde shpërbërëse ka lindur njeriu nga barku i nënës,
çfarë ndodh pas Zotit?
Ku shkuan trupat njerëzorë të së kaluarës?
E pathëna hedh farërat në heshtje, ah quajeni zgjuarsi.
Nuk e mora vesh kurrë kush ishte më i zgjuari në botë?
Ndërtuesi i pikave!
Qëndro afër meje dhe të lashë përsëri
Sigurisht që në këtë pikë nuk ishe i pastër, qëllimisht …
I privuar nga thelbi unë dola me vete, banor gri pallto.
Tani unë jam atje larg interesit dhe afër, ai qëndron …
A je i imi o njeri?
As unë nuk jam ai që kam qenë?
Kjo është arsyeja pse një trup i pavdekshëm përshëndet shpirtin!
Dhe ju më rrëmbyeni, më neglizhoni me inat …
Mos harroni se nuk mund ta shoh dhe kuptoj absurdin.
Dhe çfarë ishit dhe çfarë jeni tani, ju e braktisët krijimin e Adamit?
Unë shoh zbukuruar zbukuruar me ngjyra,
rreshtuar, trugjigand! …
Dhe forma e gjërave poshtë malit ku qëndron, e vërtetë ’!
E vërteta është, zbut shqisat e mia!
I lagur nga lotët, kur e dëgjoi, ai shpërtheu!
Dhe vajza si ajri, ndaloi pranë një shtylle si e vjetra
Një dritë e fuqishme atje, përsosmëri si në pikturë …
E padukshme për Zotin, thjesht, pa grila të mbyllura …
Ndaloi së kërkuari, lutur drejtorin, burgun e trupit …
Nënshtruar dimensionit, shiut të papritur, RAʺ si thesar.
Ngadalë ngadalë …
Oh, mrekullia që zbriti nga oxhaku sonte,
ke frymuar naten, ke debuar ne agim,
e bardhe, e paster, e gezuar ..
Ah ti dashuria ime e mirë, e pastër.
Kalorësi im i brendshëm, ngjit shkallëve të vogla malore.
Dhe mbi qiejt, përveç gjithçkaje, ndriçoni shpirtin !!!
 
 
Treasure love!
 
Treasure love,
found between emotions,
not required,
not required,
born before your eyes!
Look!
Comes when it’s not needed,
leave when needed,
You imagine,
you wait without speaking.
The ornaments of the soul are invisible,
sensitive,
Comes to feel,
leaves ,,,
to take place in thought,
looks locked,
Invisible breath,
catches fire in the wind …
Reborn in brilliance.
Gives light
Kidnapped!
 
 
Dashuria thesar!
 
Dashuria thesar,
gjendet mes emocionesh,
nuk kërkohet,
nuk lypet,
lind përpara syve të ty!
Shikon!
Vjen kur s’duhet,
ikën kur duhet,
Ju imagjononi,
e prisni pa folur.
Stolitë e shpirtit ka të padukshme,
të ndjeshme,
Vjen se ndjen,
largohet,,,
për të zënë vend në mendim,
shikon symbyllur,
Frymë e padukshme,
merr zjarr në erë…
Rilind në shkëlqim.
Dhuron dritë
Rrëmben!
 
 
Paradise
 
For you
between the heavens …
I will light embers near the stars,
I will burn long fireworks,
for the light of the soul
I will travel to the tops of the mountain,
to open the gates to the angels,
I will show them their hands in my arms hugs,
and I will make them “magic”
As if it is a paradise in eternity! …
 
 
 
PARAJSA
 
Për ty
mes qiejve …
Unë do të ndez thëngjijtë afër yjeve,
Unë do të ndez fishekzjarre të gjata,
për dritën e shpirtit
Unë do të udhëtoj në majat e malit,
për të hapur portat për engjëjt,
Unë do t’i tregoj duart e tyre në përqafimet e mia,
dhe unë do t’i bëj “magji”
Sikur është një parajsë në përjetësi! …
 
Translated into English by Kledia Vlashi
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s