Ithaca – 431: GANOON PA MAN… INIBIG KITA (Tula ng isang Mangyan ) * – AND YET… I LOVE YOU (A Mangyan poem) *) / Translation in Filipino- Eden Soriano Trinidad & traslation in English by Germain Droogenbroodt

Picture by Germain Droogenbroodt
 
 
GANOON PA MAN… INIBIG KITA
(Tula ng isang Mangyan ) *
 
Mahirap para sa akin
na isipin ka
sapagkat sa pagitan mo
at sa pagitan ko
ay ang malawak na karagatan
at ang madilim na kagubatan.
 
Subalit
sa tuwing maaalala kita
ng buong pagmamahal
tila baga
ikaw ay nakatayo lamang kaharap ko
na para bang ikaw ay kapiling ko.
 
Translation in Filipino- Eden Soriano Trinidad
 
* Ang Mangyan ay mga minoryang Pilipino. , mga orihinal na naninirahan sa isla ng Mindoro. Ang tula ay isinulat ng isang hindi nakilalang Mangyan.
 
 
 
AND YET… I LOVE YOU
(A Mangyan poem) *
 
It is difficult for me
to think of you
because between you
and between me
is the vast sea
is the dark rainforest.
But
when I think of you
with all my love
then it is
as if you stand in front of me
as if you are with me.
 
TRANSLATION: GERMAIN DROOGENBROODT
 
* Mangyans are a Filipino minority, the original inhabitants of the island of Mindoro.
The poem is originally written in Mangyan. The poet is unknown.