Όταν δεν είσαι εδώ (When you are not here) – Agron Shele / Translated into Greek by Dr. Kapardeli Eftichia

Poem by Agron Shele     Όταν δεν είσαι εδώ   Όταν δεν είσαι εδώ Κάτι λείπει από το βιβλιοθήκη μου, Ίσως μια επιστολή Ακόμα και ένα βιβλίο Των οποίων οι σελίδες έχουν περιηγηθεί χιλιάδες φορές Και το φως Κλεμμένο … Continue reading

“Mos e shisni shtëpinë e Vjetër” është një trokitje në ndërgjegjen tonë (Refleksion rreth poezisë “Mos e shisni shtëpinë e Vjetër” të autorit Mark Simoni) /

“Mos e shisni shtëpinë e Vjetër” është një trokitje në ndërgjegjen tonë   (Refleksion rreth poezisë “Mos e shisni shtëpinë e Vjetër” të autorit Mark Simoni)     Çdo njëri në mëngjes pa i lar sytë bënë diçka që ndoshta … Continue reading

Poems by Hannie Rouweler

Poems by Hannie Rouweler
 
 
I CALL WITH MY SUPERFICIAL HISTORY KNOWLEDGE
 
We can change. Not just you and me.
Everyone can change – I call from a chair.
No, you don’t come across many Japanese in China
in a garden with China goers, in Deventer.
No, that was true already before the war.
 
The one northern part and the other northern part
were already points of contention and areas
of attack for annexation.
Stop all those annexations – I call from a chair.
All that worldly interference
under the guise of well-being and charities
with underneath
layers of greed, envy, lusts of power.
 
Love the lust – I call from a chair.
Love is the main word in all holy scriptures
and even in haikus.
Start writing haikus, senryu and tankas.
You see that all of that in few words and images
has rights
to exist. On its own. That everyone and everything
is well off with self-contemplation, self-determination.
 
 
 
ROEP IK MET MIJN OPPERVLAKKIGE GESCHIEDENISKENNIS
 
We kunnen veranderen. Niet alleen jij en ik.
Iedereen kan veranderen – roep ik vanaf een stoel.
Nee, in China kom je niet veel Japanners tegen
in een tuin met China gangers, in Deventer.
Nee, dat was al voor de oorlog zo.
 
Het ene noordelijke deel en het andere noordelijke deel
waren al twistpunten en aanvalsgebieden
voor annexatie.
Hou op met al die annexaties – roep ik vanaf een stoel.
Al die wereldse bemoeizucht
onder het mom van welzijn en goede doelen
met daaronder
lagen hebzucht, afgunst, machtswellustigheden.
 
Heb de wellust lief – roep ik vanaf een stoel.
Liefde is het hoofdwoord in alle heilige geschriften
en zelfs in haiku’s.
Ga haiku’s, senryu en tanka’s schrijven.
In weinig woorden en beelden zie je dat alles
rechten heeft
om te bestaan. Op zichzelf. Dat ieder en alles
goed af is met zelfcontemplatie, zelfbeschikking.
 
 
ALL THAT CRAZY TRAVELING
 
From here to there
hurled like baboons in the jungle
we travel around –
most can hardly show where they are
never mind where they will arrive
 
Bags full in the plane
chair next to chair man next to man woman next to woman
through the narrow paths –
then they are stuck for hours in a chair with food on their lap
and when they arrive overtired and jet lagged to the moon
 
Worst of all that traveling is
not so much gasoline costs pollution
but everyone returns –
again leg to leg head to head again
jacket on and off and pack and unpack suitcases
 
All that crazy travel
one is not well advised to go on a journey like this
little joy little insight –
one of the greatest philosophers saw only his own windows
Nietzsche stayed home and loved it the most.
 
 
 
AL DAT IDIOTE GEREIS
 
Van hier naar daar
geslingerd als bavianen in het oerwoud
we reizen erop los –
de meesten kunnen nauwelijks aantonen waar ze
vertrokken laat staan waar ze aankomen
 
Tassen vol in het toestel
stoel naast stoel man naast man vrouw naast vrouw
de smalle paden door –
dan zitten ze urenlang vast op een stoel met eten op schoot
en als ze ergens aankomen bekaf en moe en met jetlag
 
Ergst van al dat reizen is
niet zozeer de benzine de kosten de vervuiling
maar ieder keert terug –
nog eens weer opnieuw been tot been hoofd tot hoofd
jas aan en jas uit koffers inpakken en uitpakken
 
Al dat idiote gereis
men is niet goed wijs om nog zo op reis te gaan
weinig vreugde weinig inzicht –
een van de grootste filosofen zag alleen zijn eigen ramen
Nietzsche bleef thuis en hield er het meest van over.
 

The book “Savage Wind” of Asoke Kumar Mitra is available on Lulu.com / Translated into Spanish by Josep Juarez

Savage Wind Par Asoke Kumar Mitra http://www.lulu.com/shop/asoke-kumar-mitra/savage-wind/paperback/product-24223044.html?fbclid=IwAR3cMGpJkzhBqBKNJjM_lfYpT9JTZeCWDsWmo6vl_vVz0sI_XmgIMM0ASkc A Bilingual Edition Translated into Spanish by Josep Juarez It is a book that leaves its leaves with the wind of nostalgia and its leaves fly among the memories in an autumn that will … Continue reading