Teresinka PEREIRA (Barazil- USA) – President of the International Writers and Artists Association, IWA

Teresinka PEREIRA (Brazil- USA) President of the International Writers and Artists Association, IWA Biography: Teresinka Pereira: Brazilian-American poet, President of the International Writers and Artists Association (IWA), President of the International Congress of the Society of Latin Culture. She received … Continue reading

प्रेमको स्रोत (THE SOURCE OF LOVE) – Bozena Helena Mazur-Nowak / Translated into the Tibetan Language by Partiman Siwa

Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak     प्रेमको स्रोत (THE SOURCE OF LOVE)   तपाईँको चर्चको भर्याङ्गको माथिल्लो खुड्किलामा छरिएका थिए अनन्तताका टुक्राहरू । जसको बीचमा, मैले तपाईँको हृदयको मिठास भेट्टाएँ । म अयोग्य हुँदाहुँदै पनि, मलाई बस्न भन्नु भो … Continue reading