NGÔI NHÀ CHUNG (THE COMMON HOUSE) / Poem by  ABAHN LETH (Le Lethanh)


Poem by  ABAHN LETH (Le Lethanh)
Ho Chi Minh City, 16th. Sept. 2019

How fortunate for us as human beings! To have happiness in the human realm, in my opinion, we first need to have a belief in the Creator. From this perspective, we build a compassionate, merciful human life, living in harmony with everyone and nature. We live in Peace, in Love, without war, hatred, and injustice. We only have one life to live, find our own happiness and have a meaningful and useful life for the community, society, country and humanity. However, Good and Evil are two obvious things. It is impossible for someone in the name of Good to do Evil! I am very happy, ready to answer all your questions after reading this poem. I sincerely thank all of you for reading and commenting. ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Thật là may mắn biết bao cho chúng ta là những con người! Để có hạnh phúc nơi cõi người, theo tôi, chúng ta cần trước tiên là có một niềm tin về Đấng Tạo Hóa. Từ quan điểm này chúng ta xây đựng một nhân sinh quan hướng thiện, sống hài hòa với mọi người và thiên nhiên. Chúng ta sống trong Hòa bình, trong Tình thương yêu, không có chiến tranh, thù hận, bất công. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, tự mình tìm hạnh phúc và có một cuộc sống ý nghĩa, hữu ích cho cộng đồng, xã hội, đất nước,nhân loại. Tuy nhiên, Thiện và Ác là hai điều rõ ràng. Không thể ai đó nhân danh điều Thiện để làm việc Ác! Tôi rất vui, sẳn sàng trả lời mọi thắc mắc của các bạn sau khi đọc bài thơ này. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và góp ý. ABAHN LETH (Ba Lethanh)

 

THE COMMON HOUSE

If watching the universe as a common home, you learn
The five continents would have been in a peaceful world
No theory of doctrine has been right or reasonable
Trying to follow, humans could suffer more miserable

No wings time flies to indefinite, you cannot estimate
The human mind is always determined to concentrate
To discover the cause of the creation of life
Was it reasonable that the Creator like or dislike?

The Creator initiates chaotic mass truly
After the Big Bang explosion, really?
The nebula fast spread toward all directions
Matter rotates in its orbit – its fate rotation.

Millions of years pass over as a theorem
In the end, It appears the human realm
The Earth moves in the solar system, not tiresome
Everything is in the great universal home

Only humans have the most intelligent, you see
Ones’ wisdom is the highest of all living species
Having conscience and mind, and emotions
Everyone has seven feelings or affections

What have you seen nowadays, tell me?
Right the wisdom could cause misery
A group of leaders reign, with privileges they earn
They sow death and grief all over the world…

From West to East, they make wars – tragic existence
To occupy the land, convince people, kill disagreement
Superman doctrine, racism! Hitler one of the dictator
The Jewish were killed or sent in exile as former

What have you seen nowadays – the invader?
The reason for making war has changed as ever
With a guise of civilization, they sought for colonies
Our hundred-year slave under the French authorities

Keeping the past under review, what do you see?
Besides invaders, we also have domestic enemies
A few local leaders as a herd of wild and cruel animals
Making people grievous, robbing land, they’re criminals

Surely the evildoer cannot deny anymor
They may be sentenced executed at the court
Our country still have some men and women
Shameless persons living abroad – do they torment?

They set up a devil venture for their profit
A theoretical psychiatrist cannot hide his greed
Sophistically, they humiliate intellectuals as ever
Instigating together to turn against the benefactor

Our people are naturally gentle as everyone knew
Hard-working, fast understanding whatever to do
To distinguish enemies or friends of the country
Many times we have defeated the invaders already

 

NGÔI NHÀ CHUNG
Tác giả: ABAHN LETH (Le Lethanh)

Nếu xem vũ trụ ngôi nhà chung
Thế giới năm châu đã đại đồng.
Chưa có thuyết nào là đúng cả
Cố theo nhân loại khổ khôn cùng

Thời gian không cánh bay vô định
Tâm trí loài người quyết tập trung
Khám phá nguyên nhân ngày sáng thế
Phải chăng Tạo Hóa muốn hay không?

Tạo hóa khởi đầu khối hổn mang
Hình thành sau vụ nổ Big Bang
Tinh vân phóng thoát vể muôn hướng
Vật chất xoay theo quĩ đạo phân.

Hàng triệu năm sau lần lượt qua
Cuối cùng xuất hiện cõi người ta
Cõi người đang ở thái dương hệ
Vạn vật cùng chung một mái nhà.

Nhưng chỉ con người vật tối linh
Trí khôn vượt hẳn mọi sinh linh
Có tâm có trí và cảm xúc
Bất cứ ai cũng đủ thất tình

Thế rồi bạn thấy gì hôm nay?
Cũng chính trí khôn tạo đọa đày
Đặc lợi đặc quyền bọn thống trị
Gieo bao tang tóc khắp trần ai.

Chiến tranh liên tiếp Tây sang Đông
Chiếm đất dành dân, diệt bất đồng
Chủ nghĩa siêu nhân, phân sắc tộc
Một thời Do Thái sống lưu vong.

Thế rồi bạn thấy gì hôm nay?
Gây chiến nội dung có đổi thay
Khai hóa chiêu bài tìm thuộc địa
Trăm năm đô hộ đưới cờ Tây.

Chuyện xưa chưa dứt, nay ôn lại
Giặc ngoại xâm còn có nội thù
Một lũ cường quyền như ác thú
Hành dân cướp đất, coi dân ngu

Chắc rồi sẽ xử bọn vô lương
Chúng đáng tội chết nơi pháp trường
Đất nước vẫn còn nam lẫn nữ
Bọn vô liêm sĩ sống tha hương?

Liên doanh ma quỉ chúng thành lập
Bác sĩ tâm thần lý thuyết suông
Ngụy biện ô danh người trí thức
Bày đường phản phúc lại người ơn

Dân ta vốn bản chất hiền lành
Lao động cần cù, hiểu biết nhanh
Phân biệt bạn thù của đất nước
Nhiều lần đánh đuổi giặc xâm lăng.

Abahn_Leth@All rights Reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s