Dichter/poet: ZHANG Zhi (CHINA) / Vertaler/translator English into Dutch: Hannie Rouweler (The Netherlands)

 
Dichter/poet: ZHANG Zhi (CHINA)
 
 
ZHANG Zhi, born in Phoenix Town of Baxian County, Sichuan province in 1965, is an important poet, critic and translator in contemporary China. His pen name is Diablo, English name is Arthur ZHANG, and ancestral place is Nan’an of Chongqing City. He is a doctor of literature. He is the current president of the International Poetry Translation and Research Centre, executive editor of Rendition of International Poetry Quarterly (multilingual), editor-in-chief of the English edition of World Poetry Yearbook. He began to publish his literary and translation works since 1986. Some of his literary works have been translated into more than thirty foreign languages. He has ever won poetry prizes from Greece, Brazil, America, Israel, France, India, Italy, Austria, Lebanon, Macedonia, Kosovo, and Japan. His main works include poetry collections such as RECEITA (Portuguese-English-Chinese), SELECTED POEMS OF DIABLO (English), POETRY BY ZHANG ZHI (German-English-Portuguese), Selected Poems of Diablo (Chinese-English), and A Jigsaw Picture of the World (Albanian), خُصْلةٌ مِنْ شَعْرٍ عَلَىْ وَرَق (Arabic), collection of poetry criticism entitled Series Essays on Avant-Garde Chinese Poets, etc.. In addition, he has edited Selected Poems of Contemporary International Poets (English-Chinese), Selected New Chinese Poems of 20th Century (Chinese-English), A Dictionary of Contemporary International Poets (multilingual), Chinese-English Textbook 300 New Chinese Poems (1917—2012), and Century-Old Classics·300 New Chinese Poems (1917-2016), etc. He now lives in Chongqing city.
 
 
***
 
ZHANG Zhi, geboren in 1965 in Phoenix Town in Baxian County, provincie Sichuan, is een belangrijke dichter, criticus en vertaler in het hedendaagse China. Zijn pseudoniem is Diablo, de Engelse naam is Arthur ZHANG en de voorouderlijke plaats is Nan’an van Chongqing City. Hij is doctor in de literatuur. Hij is de huidige voorzitter van het International Poetry Translation and Research Centre, hoofdredacteur van Rendition of International Poetry Quarterly (meertalig), hoofdredacteur van de Engelse editie van World Poetry Yearbook. Hij begon zijn literaire en vertaalde werken te publiceren sinds 1986. Sommige van zijn literaire werken zijn vertaald in meer dan dertig vreemde talen. Hij heeft ooit poëzieprijzen gewonnen in Griekenland, Brazilië, Amerika, Israël, Frankrijk, India, Italië, Oostenrijk, Libanon, Macedonië, Kosovo en Japan. Zijn belangrijkste werken omvatten poëziebundels zoals RECEITA (Portugees-Engels-Chinees), SELECTED POEMS OF DIABLO (Engels), POETRY BY ZHANG ZHI (Duits-Engels-Portugees), Selected Poems of Diablo (Chinees-Engels) en A Jigsaw Picture of the World (Albanees), خُصْلةٌ مِنْ شَعْرٍ عَلَىْ وَرَق (Arabisch), verzameling poëziekritieken getiteld Series Essays on Avant-Garde Chinese Poets, etc. Daarnaast heeft hij Selected Poems of Contemporary International Poets (Engels-Chinees) uitgegeven, Geselecteerde nieuwe Chinese gedichten van de 20e eeuw (Chinees-Engels), A Dictionary of Contemporary International Poets (meertalig), Chinees-Engels leerboek 300 nieuwe Chinese gedichten (1917-2012) en eeuwenoude klassiekers 300 nieuwe Chinese gedichten (1917-2016), enz. Hij woont in de stad Chongqing.
 
 
 
The Manuscript Age
 
Treading Mt. Tai under his feet
Old Tu Fu
Gave two lines
“When I am on the mountaintop
I will overlook other mountains”
 
Lying on the mountaintop and drunk
Old Huang Xiang
Gave a cry
“I’ll add height to the earth
With my genital”
 
Sitting at the foot of the mountain
Old Diablo
Is silent—
No one knows
He is taken by the throat
By an invisible country
 
 
Het tijdperk van het Manuscript
 
Terwijl hij de berg Tai beklom
Schreef oude Tu Fu
Twee regels op
‘Als ik op de bergtop ben
Zal ik andere bergen over het hoofd zien”
 
Liggend op de bergtop en dronken
Begon oude Huang Xiang
te roepen
“Ik zal hoogte aan de aarde toevoegen
Met mijn geslachtsdeel”
 
Zittend aan de voet van de berg
Zwijgt
Oude Diablo –
Niemand weet dat
Hij bij de keel wordt gegrepen
Door een onzichtbaar land
 
 
A Poem of Fourteen Lines: To the 16-year-old A Wen
 
Taught by your parents
You began to work as a prostitute
When you were quite sixteen, you say
 
Pressed by the life in reality
I began to work as a poet
When I was quite sixteen, I say
 
Now still sturdy your little breasts
And also famous I am as a poet—
You can’t comprehend the great changes in my heart
While I fail to make clear your burning beauty
 
It is not so much to say you are opening freely on the bed of the country
As to say you grow silently in my poem lines
Whose heart is blown away by the nightly wind in June
Your hollow eyes will not hold the fiery sigh
 
 
Een gedicht van veertien regels: aan de 16-jarige A Wen
 
Onderwezen door je ouders
Begon je te werken als prostituee
Toen je al zestien was, zeg je
 
Gedwongen door de realiteit van alle dag
Begon ik te werken als dichter
Toen ik al zestien was, zeg ik
 
Nog stevig je kleine borsten
En ik ook nog beroemd als dichter –
Je kunt de grote veranderingen in mijn hart niet bevatten
Terwijl ik er niet in slaag om jouw brandende schoonheid vorm te geven
 
Het is eenvoudiger te zeggen dat je je vrijwillig openstelt voor het bed van het land
Dan te zeggen dat je in stilte in mijn dichtregels groeit
Waarvan het hart door de nachtelijke wind in juni wordt weggeblazen
Je holle ogen zullen de vurige zucht niet vasthouden
 
 
The World Is Swaying in a Binoculars
 
1.
The world fouled by
trash, semen, nuclear waste, heroin, blood and AIDS
can never be cleaned
 
2.
Look! The world has entered KTV chartered room
Who knows which beautiful beast
delightfully moaning under his hips again
Tonight, the damned world will surely play rough
— It is also OK
if you image the scene
to be the Third World War
 
3.
Rivers run east
Prostitutes go west
The world is like a lost lamb
standing at crossroads
asking robots going north and south
“To whom I should bow, sir?”
 
4.
The world is applauding for politicians with its feet
The politicians bathe the world in blood
 
5.
The world cannot see clear our faces
maybe we have no face
“We can be shameless since we have no face”
a certain damned artist said so.
 
6.
The world is waving its penis
howling on the top of the UN Edifice
“Behold, it is great”
In fact, last night
this fellow whispered to me in the dream
“Sir, my penis is of no use”
 
7.
The world is unhurried
The world is not frightened
The world has gone under the wheel of history
but no blood is coming out
Who has ever seen the real blood
 
8.
Whetting the knife, the world
is gouging out its own flesh
day and night. Death
is singing an everlasting song in a drop of blood
“Breast-fattening cream fattens the breast, not the waist”
 
 
De wereld zwaait in een verrekijker
 
1.
De wereld vervuild door
afval, sperma, nucleair afval, heroïne, bloed en aids
kan nooit worden schoongemaakt
 
2.
Kijk! De wereld is de gecharterde kamer van KTV binnengegaan
Wie weet welk mooi beest
weer heerlijk kreunend onder zijn heupen
Vanavond zal de verdomde wereld zeker ruig spelen
– Dat is ook goed
als je je de scène voorstelt
om de Derde Wereldoorlog te zijn
 
3.
Rivieren lopen naar het oosten
Prostituees gaan naar het westen
De wereld is als een verdwaald lam
dat op een kruispunt staat
en aan robots vraagt naar het noorden en het zuiden te gaan
“Voor wie moet ik buigen, meneer?”
 
4.
De wereld applaudisseert voor politici met zijn voeten
De politici baden de wereld in bloed
 
5.
De wereld kan onze gezichten niet helder zien
misschien hebben we geen gezicht
“We kunnen schaamteloos zijn omdat we geen gezicht hebben”
sprak een zekere verdoemde kunstenaar
 
6.
De wereld zwaait met zijn penis
geweeklaag bovenop het VN-gebouw
“Zie, het is geweldig”
In feite gisteravond
fluisterde deze kerel tegen me in een droom
“Meneer, mijn penis heeft geen enkel nut”
 
7.
De wereld is niet gehaast
De wereld is niet bang
De wereld is onder het stuur van de geschiedenis gegaan
maar er komt geen bloed uit
Wie heeft ooit echt bloed gezien
 
8.
Het mes slijpen, de wereld
gutst zijn eigen vlees uit
dag en nacht. De dood
zingt een eeuwig lied in een druppel bloed
“Borst bemestende crème maakt de borst vet, niet de taille”
 
 
Birds’ Language
 
Birds’ cry cannot be higher than the sky
Just like human beings
Never able to see themselves clearly
Those pupilla, bones and blood
Hidden in the concrete
No longer wake
 
Even if I say the world is like a picture
Even if I put up a sign to purchase testimony
Even if I hold babies’ hands
And gaze at the newborn tiger
Even if every day we read aloud
De luxe name, fairy tales and birds’ language
 
Who can believe from tonight on
Eagles should fly downward
Star light never dims
Or, snowflakes are lit for warmth
 
In the days when the land is covered with incantations
The moon walks together with the corpse
 
Alas
 
 
De taal van vogels
 
De roep van vogels kan niet hoger zijn dan de lucht
Net als mensen
Nooit in staat zichzelf duidelijk te zien
Die pupil, botten en bloed
Verborgen in het beton
Niet meer alert
 
Zelfs als ik zeg dat de wereld een plaatje is
Zelfs als ik een bord ophang om een getuigenis te kopen
Zelfs als ik de handjes van baby’s vasthoud
En staar naar de pasgeboren tijger
Zelfs als we elke dag hardop lezen
De luxe naam, sprookjes en de taal van vogels
 
Wie kan vanaf vanavond geloven dat
Adelaars naar beneden moeten vliegen
Sterrenlicht nooit dimt
Of dat sneeuwvlokken worden aangestoken voor warmte
 
In de dagen dat het land bedekt is met bezweringen
Wandelt de maan samen met het lijk
 
 
Helaas
In Memory of a Butchered Chicken
 
Yesterday afternoon
I went out to buy a chicken
In the farmer’s market
It was moist all around the ground
In the air
The smell of rotten vegetables filled …
The chickens were put into
A big wire cage by a chicken trafficker
Beside it was a hair removal machine
Their feather on the ground around it
When I approached to the cage
They crowded around in horror
I pointed one of them I wanted to buy
Asked him to weigh it
When he reached
His hands stuck with a few pieces of feather
Into the wire cage
Faced with the extinction the chicken
Was actually motionless
It confirms
A familiar Chinese idiom
—Dumb as a wooden chicken
After weighed
He held
A gleaming knife
Aligning it’s neck
To force a touch
A surge of blood
Was instantly gushing…
Immediately
The chicken
Was thrown into the machine
And then
He fetched a scoop of
Scalding water pouring down—
It screamed again and again
That also sparked those chickens in the cage
A scene of screaming …
Whine
Weakened finally
Until it disappeared in the chilly wind—
He had
Already opened
His machine to stir…
After a moment
A naked chicken
Right under my nose
Was chopped into pieces
At the same time
The chickens in the cage
Had also calmed down
They
Began pecking at the feed
Feeding by their master
Some began to smooth their feathers
Some crowed
Some were fighting for food
What a peaceful and happy scene it was
As if their fellows’ fate
Did not link together with them at all
Just now what had happened
Also seemed to be a nightmare
Now
All was calm again…
 
 
Ter nagedachtenis aan een afgeslachte kip
 
Gistermiddag
Ging ik een kip kopen
Op de boerenmarkt
Het was overal vochtig
De lucht
Met geur van rotte groenten gevuld …
De kippen waren in
Een grote ijzeren kooi gezet van een kippenhandelaar
Ernaast stond een ontharingsmachine
Hun veren op de grond eromheen
Toen ik de kooi naderde
Verdrongen ze zich vol afgrijzen
Ik wees een ervan aan die ik wilde kopen
Vroeg hem om die te wegen
Toen hij zijn handen uitstak
Zaten er een paar stukjes veer aan vast
In de ijzeren kooi
Geconfronteerd met het sterven van de kip
Was eigenlijk roerloos
Het bevestigt
Een vertrouwd Chinees gezegde
– Zo stom als een houten kip
Na gewogen
Hield hij
Een glanzend mes vast
Om zijn nek uit te lijnen
Om een slag te forceren
Een golf van bloed
Gutste meteen …
Direct werd
De kip
In de machine gegooid
En daarna
Een schep kokend water erover heen
Dat naar beneden stroomde-
De kip schreeuwde keer op keer
Dat veroorzaakte ook een vuur bij die kippen in de kooi
Een scène van geschreeuw …
Jammeren
Eindelijk verzwakt
Totdat het verdween in de kille wind-
Hij had zijn machine
Al geopend
Om te roeren …
Na een moment
Werd een naakte kip
In stukjes gehakt
Precies onder mijn neus
Tegelijkertijd waren
De kippen in de kooi
Ook gekalmeerd
Ze
Begonnen te pikken in het voer
Gevoederd door hun meester
Sommige begonnen hun veren glad te strijken
Sommige kraaiden
Sommige vochten om voedsel
Wat een vredig en gelukkig tafereel was het
Alsof het lot van hun soortgenoten
Niets met hen te maken had
Wat er net gebeurd was
Het leek eerder een nachtmerrie te zijn
Nu
Was alles weer rustig …
 
 
 

Vertaler/translator English into Dutch: Hannie Rouweler (The Netherlands)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s