THE WIDOWED UNIVERSE (VŨ TRỤ GÓA) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated by Linh Vu

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
 
THE WIDOWED UNIVERSE
 
Running against the way of the sun going to sleep
The Little Elephant is screaming to the Morning Star
Hey, the Star Genie! Why is there the Earth?
Because it is the prison of the Universe for confining humans
So, why are humans locked on this planet?
Ah! Because humans are the most evil kind
Why? Why so?
Well, because they have eaten meat of all animals and sometimes they have killed one another
 
Oh! Why are they called humans?
Ah, because their hearts carry two bloodlines: human and demon
So, when are they called humans?
Ah, when they love one another, share with one another, live and die together
So, when are they called demons?
It is when their souls turn into beastliness, causing aggression, fighting by endless greed
It is when they make war, killing, plundering, and sow lots of sufferings
 
So, who is the leader?
They are the cocks of the walk, most of them carrying devil bloodline
Why don’t humans speak the same language?
Because they divided the ground, set boundaries, built cities, and ate various animals
Because they dug mountains, blocked rivers, destroyed forests and polluted the high sky
Because those who believe in God, and those who believe in Buddhism are far away
 
Who gave birth to mankind?
Ah, they are: Mother that is Nature, Father that is God, Paternal Grandmother that is widowed Universe.
Where are these people now?
They are in Heaven, having a headache caused by all of your children and all things
 
All right, I am so tired! Little Elephant!
Come on! Tomorrow I will continue the explanation…
 
* This is translated from a Vietnamese poem written by Ngọc Lê Ninh as follows:
 
 
 
VŨ TRỤ GÓA (The widowed universe)
 
Chạy ngược đường mặt trời đi ngủ
Chú Voi con gào thét với Sao Mai:
Này hỡi vị thần tinh tú! Vì sao có Trái Đất?
Vì đó là nhà tù của Vũ Trụ để nhốt loài người.
 
Vậy sao loài người bị nhốt ở hành tinh này?
À! Vì con người là loài độc ác nhất
Tại sao? Tại sao vậy?
À vì họ ăn thịt tất cả muôn loài và đôi lúc giết nhau
Ồ! Tại sao lại gọi là con người?
À! Vì tim họ mang 2 dòng máu: người và quỷ sứ.
 
Vậy khi nào gọi họ là người?
À! Là khi họ yêu thương, chia sẻ, sống chết có nhau.
 
Vậy khi nào họ gọi là quỷ sứ?
Là khi tâm hồn họ hóa thú, gây hấn, giao tranh bởi lòng tham vô đáy
Là khi họ gây chiến tranh, tàn sát, cướp bóc, gieo lên bao khổ đau.
 
Vậy ai là kẻ cầm đầu?
Là những con đầu đàn đa phần mang dòng máu quỷ dữ.
Vậy sao loài người không nói cùng thứ tiếng?
Vì họ chia cắt mặt đất, lập biên giới, xây thành và ăn thú vật khác nhau .
 
Vì họ đào núi, chặn sông, phá rừng, làm ô nhiễm trời cao
Vì kẻ tin vào Chúa trời, kẻ tin vào Phật giáo xa xôi.
 
Ai đẻ ra loài người?
À! Đó là Mẹ Thiên Nhiên, Bố là Thượng Đế, Bà nội là Vũ Trụ không chồng.
Những người này giờ ở đâu?
Họ ở Thiên Đường đang đau đầu vì lũ con cháu và vạn vật các ngươi.
 
Vậy nhé! Ta mệt lắm rồi! Voi con!
Thôi! Ngày mai ta giảng tiếp……
 
 
 
 

Translated by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s