Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Vjeshtës në pentagram” të autores Bukurije BUSHATI

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Vjeshtës në pentagram” të autores  Bukurije BUSHATI

Titulli: Vjeshtës në pentagram
Autore: Bukurije Bushati

Redaktore: Sabahet Lishi
Korrektore: Elvira Selimi

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-01-6

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”
Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” mund t’i gjeni në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bushati, Bukurije
Vjeshtës në pentagram… : poezi / Bukurije Bushati ;
red. Sabahet Lishi. – Tiranë : Ada, 2019
260 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-01-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Bukurije Bushati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s