Poem by Orazmurat  MURATOV / Translated into Azerbaijani: Tarana Turan Rahimli

 
Poem by Orazmurat  MURATOV
 
 
***
Özümü min yaşında hiss edirəm nədənsə,
Bax o dağlar gözümün önündəcə qocalıb.
Gün dəyməyən bağların cır qaldığın bilirəm,
Bir də krallar, şahlar taxta necə ucalıb.
 
Sonra taxtı verdilər yeni varislərinə,
Bəzən məcbur oldular, bəzən elə könüllü.
Mən nə qədər dövlətin ittifaqını gördüm,
Sonda elə sürətlə dağıldı ki, hər biri.
 
Şahid oldum nə qədər gözəl qızlar var imiş,
Hər gün qoca qarıya dönmüş gördüm birini.
Deyən mənsiz fırlanır axı zamanın çarxı,
Ya da ki, çoxdan mənim yaşım keçibdi mini.
 
Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Təranə Turan Rəhimli
 
 
***
 
Göwnüme, men edil müň yaşan ýaly,
Göz öňümde ösüp çykdy hol daglar.
Bilýän gämikligin gün düşmez baglaň,
Tagta çykyşyny şadyr soltanlaň,
 
Soň tagtyn berişin mirasdüşere
Köp gördüm zor bilen ýa-da meýletin.
Ençe döwletleriň birigşin hemem
Gördüm dargap gidişini şeýle tiz.
 
Gyz-gelinleň daýzalara, kempire
Öwrülşine şaýat bolýan günde men.
Ýa-ha wagt aýlanyp dur mensizem,
Ýa-da ýaşym geçendir meň müňdenem…
 
 

Translated into Azerbaijani: Tarana Turan Rahimli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s