The Hunter and the Girl (De jager en het meisje) / Short story by Hannie Rouweler

 
Short story by Hannie Rouweler
 
 
The Hunter and the Girl
 
Rozaletta was picking wild apples in the big forest when she saw a hunter lying behind a tall bush. “What happened to you?” she asked worried and surprised.
“I shot my foot,” the man moaned, “when I wanted to shoot a rabbit.” She gave him a piercing look and said clearly intelligibly: “But you shouldn’t do that either! Rabbits are very sweet and smart animals. They make a fortress with several dens so that they always have an escape route if a nasty fox sticks its head in one of the dens.” But she took him stumbling to her cabin anyway and told the five gnomes to make tea and a tub of warm water. She tore off a piece of a white tea towel and bandaged his foot with it. “What are you doing in the woods so late in the afternoon, just before it gets dark. Don’t you know that the evil elves and nymphs turn into terrifying creatures, with sharp teeth?”
He looked at her incredulously and said that he knew them and that they were the most lovely creatures he had ever met. “You don’t know them,” she said as a sign of warning. “I do.” Meanwhile, she saw in his eyes sincere intentions that fueled her feelings for this man. She would have to think of something to get his attention, because even though she was wearing a pretty yellow floral dress, with a colored band in her long dark hair, black sandals on her feet, something else should grab his attention. She lifted her dress revealing a long white stocking above her knee, which was a little loose because the string at the top had come loose. She asked him if he could tie a bow in it.
Since then, the two have lived together in a forest hut, in a remote area, and he never again hunts rabbits but other edible animals that the gnomes prepare in a large pot, outside in the courtyard, where all the kitchen utensils can be found under a shelter.
 
 
De jager en het meisje
 
Rozaletta was wilde appels aan het plukken in het grote bos, toen ze een jager zag liggen achter een hoge struik. “Wat is er met jou gebeurd?” vroeg ze ongerust en verrast.
“Ik heb in mijn voet geschoten,” kreunde de man, “toen ik op een konijn wilde schieten.” Ze keek hem doordringend aan en zei duidelijk verstaanbaar: “Maar dat moet je ook niet doen! Konijnen zijn ontzettend lieve en slimme dieren. Ze maken een burcht met verschillende holen zodat ze altijd een ontsnappingsroute hebben als een akelige vos zijn kop in een van de holen steekt.” Maar ze nam hem toch mee strompelend naar haar boshut en zei tegen de vijf kabouters dat ze thee moesten maken en een tobbe met warm water. Ze scheurde een stuk van een witte theedoek af en verbond zijn voet ermee. “Wat doe je in het bos zo laat op de middag, vlak voordat het donker wordt. Weet je dan niet dat de boze elfen en nimfen veranderen in angstaanjagende wezens, met scherpe tanden?”
Hij keek haar ongeloofwaardig aan en zei dat hij ze kende en dat het de meest lieftallige creaturen waren die hij ook had ontmoet. “Je kent ze niet,” zei ze als teken van waarschuwing. “Ik wel.” Intussen zag ze in zijn ogen oprechte bedoelingen die haar gevoelens voor deze man aanwakkerden. Ze zou iets moeten bedenken om zijn aandacht te trekken, want ondanks dat ze een mooie gele bloemenjurk droeg, met een gekleurde band in haar lange donkere haar, zwarte sandaaltjes aan haar voeten zou iets anders zijn aandacht moeten trekken. Ze tilde haar jurk omhoog waardoor een lange witte kous tot boven haar knie tevoorschijn kwam en die wat los zat, omdat het touwtje bovenaan was los geraakt. Ze vroeg hem of hij een strik erin kon leggen.
Sindsdien wonen die twee samen in een boshut, in een afgelegen streek, en jaagt hij nooit meer op konijnen maar op andere eetbare dieren die de kabouters bereiden in een grote pot, buiten op de binnenplaats, waar alle keukenspullen onder een afdak te vinden zijn.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s