Viola Isufaj – SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO ( Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos)

 
Viola Isufaj
 
SPECIALA BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO – INSTITUTO
Buletini Special i Institutit Shqiptar të Esperantos
Maj 2021
 
Antologjia e poetëve të rinj shqiptarë/
Anthology of young Albanian poets/
Antologio de junaj albanaj poetoj/
 
 
Viola Isufaj is an author and Associate Professor of Contemporary Albanian Literature at the Department of Literature, Faculty of History and Philology, University of Tirana, Albania. She is the author of several books, ranging from research, university texts, literary fiction and poetry. She has published many scholarly papers and high school textbooks. Her first novel, Zotit M. – një letër (To Mr. M. – a Letter, Tirana, 2004) focuses on the loss of present day human communications, and opens up with an introduction by Ismail Kadare, the world-class Albanian writer, who describes the novel as a “sweet, sober and lŭurious wonder”. Originating from a family that was persecuted by the totalitarian regime, she was a teenager when communism collapsed in Albania and metaphorically expressed these events in her second novel Saga e gjarprit (Snake’s Saga, Tirana, 2005). The third novel Ditë të askujt (Nobody’s Days, Tirana, 2008), was followed by the publication of several cycles in poetry and the book Adamah (Adamah, Tirana, 2016).
With Adamah, Viola Isufaj was awarded the First Prize in Poetry at the 2016 Prishtina International Book Fair, Prishtina, Kosovo. She also won the First Prize of the 2017 National Poetry Festival in Korça, Albania and was runner up for the 2015 Tirana International Albanian Book Fair Award. Viola Isufaj has also translated poetry work into Albanian, the most important of them, the poetry of Edna St. Vincent Millay as well as some parts of Irish mythological cycle.
 
 
Esperanto
 
Viola Isufaj estas aŭtorino kaj Asociita Profesoro de la Nuntempa Albana Beletro ĉe la Departemento de la Beletro, en la Fakultato de Historio kaj Filologio de la Universitato de Tirana, Albanio.
Ŝi aŭtoris kelkajn librojn, inkluzive de esploraĵoj, universitataj lernolibroj, beletraj fikcioj kaj poezioj.
Viola publikigis multajn akademiajn artikolojn kaj lernolibrojn por la mezlernejoj. Ŝia unua romano, “Zotit M. – një letër” (Al la Sinjoro M.- letero), Tirana, 2004, fokusiĝas en la perdo de la nuntempaj homaj komunikiĝoj, kaj malfermiĝas per la enkonduko de Ismail Kadare, mondklasa albana verkisto, kiu priskribas la romanon kiel “febro aparta, sobra kaj luksa”. Deveninta de ekspersekvita familio fare de la totalisma reĝimo komunisma, ŝi estis etulino kiam la komunismo bankrotis en Albanio kaj metafore esprimis ĉi tiujn eventojn en sia dua romano “Saga e gjarprit” ( La Sagao de la Serpento), Tirana, 2005. La tria romano “Ditë të askujt” (Nenies tagoj), Tirana, 2008, estis sekvata de publikado de kelkaj cikloj poetikaj kaj libro “Adamah” (Adamah), Tirana, 2016.
Danke al Adamah, Viola Isufaj, estas estimita per Unua Premio por Poezio ĉe la Prishtina Internacia Librofoiro, Kosovo, en la jaro 2016. Ŝi akiris ankaŭ la Unuan Premion en 2017 ĉe la Nacia Poezia Festivalo en Korça, Albanio kaj estis nomumita por la premio ĉe Tirana Internacia Albana Librofoiro en 2015. Viola Isufaj tradukis poeziajn verkojn en la albanan, plej gravaj el ili estas la poezioj de Edna St, Vincent Millay, same kelkaj partoj de la Irlanda Mitologia Ciklo.
 
Kumbullat e kaltra
 
A të kujtohen kumbullat e kaltra
Në bebëzat e ylberta?
Po qentë e tërbuar
Dhe arinjtë e arixhinjve
Dhe mësuesja e shthurur?
Po kur përzura shtatë shtriga nga lagjia e varfër
Që mbi hapat e tu hodhën hi?
Ishte aq vonë sa gjahu i Gjarprit nën gur
Ishte aq herët sa Rrezja e parë s’shkrepi kurrë.
 
 
Blue plums
 
Do you remember those blue plums
In those rainbowed irides?
What about those wild dogs
And those roamers’ bears
And that wicked teacher?
And what about the time when I kicked out seven witches from that poor
Neighborhood over there
That threw ashes over your steps?
It was as late as that under-the-stone Snake’s pray
It was as early as that never gleamed first Ray.
_____
* Translated by Agron Alibali
 
 
Ĉielbluaj prunoj
 
Ĉu vi memoras pri la ĉielbluaj prunoj
Sur la ĉielarkaj irisoj?
Kaj pri la rabiaj hundoj
Ĉu ankaŭ la ursojn de la ursodresantoj
Kaj pri la malĉasta instruistino?
Kaj kiam mi forpelis disde la malriĉa kvartalo sep sorĉistinojn
Kiuj superŝutis cindron sur viajn paŝojn?
Estis tiel malfrue kiel la predo de la Serpento subŝtona
Estis tiel frue kiel la unua Radio neniam aperinta.
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 
 
Lëvdatë – [Haleluja!] Për një zot të vdekshëm
 
I dhuroj madhërimit të natyrës një lëvdatë
Se imzot s’meriton më dhuratë
Veçse shkuma e detit si flokët e tij është
Dhe mëndafshi – çka isha unë për të
Në një pandehmë të çiltër
Tymi i hirtë i përngjet mërzisë së tij, pa dyshim
Në çastin kur duart vë mbi kokë
Dhe uragani i purpurt marrëzisë
Dafinat ku drita derdhet janë lavdia e tij
Dhe degët e ullirit shpatullat e tij
Puhia është fryma e tij kur më do
Dhe avujt e ftohtë janë fjala e tij gjithmonë
Dielli në kalimin mrekullor
Është ecja e tij mes reve
Dhe mes turmës së damave
Dëshiroj të shijoj ngazëllimin e natyrës gjer në asht
Se imzot s’meriton më lëvdatë
 
***
Po hajt ta falim zotin tim
Dhe cipën e hollë prej ferri Rrudhë – mbi petka të tij
Veçse udhës së tij të eci mos më thoni më kot
Dhe palmat e tij në rërë, mos më thoni t’i përqafoj
Dhe të keqen s’e rrëfej që s’e rrëfej dot
Po hajt ta falim… Ta falim timzot!
 
Praise – [Haleluyah!] Por a Mortal God
 
Praise I offer to Mother Nature’s magnanimity
Because milord does not deserve any gifts
But his hair does resemble ocean’s surf
And silk was what he saw on me
During a sincere surmise
The grey smoke no doubt looks like his boredom
At a moment he is flabbergasted
And the purple hurricane looks like madness
Light-covered laurels are his glory
And olive branches his shoulders
Breeze is his breathe while loving me
And cold vapors will his words always be
The sun during his miraculous passing
Is his voyage through the clouds
And through the ladies’ crowds
I would like to taste nature’s gaiety up to my bone
Because milord deserves praise no more
 
***
But, c’mon, let’s pardon my lord
And the hell-made thin layer
As a wrinkle – on his garments he wore
But alas tell me not to walk on his path anymore
And ask me not to embrace his palm trees on the sand of that shore
As I cannot, simply cannot for the evil find a word
But let’s forgive… Just let’s forgive you milord!
_____
* Translated by Agron Alibali
 
Laŭdo- [Haleluja!] Pri mortebla dio
 
Mi laŭdon donacas al la majesteco de la naturo
Ĉar ne plu meritas donacaĵon mia mastro
Nur la mara ŝaŭmo kiel liaj haroj estas
Kaj la silko- kio do por li mi estas
En la sincera supozo
La griza fumo, sendube, al lia ĉagreno similas
En la momento kiam la manojn surkapen li metas
Kaj la purpura uragano frenezecas
La laŭroj kovritaj de la lumo lia gloro estas
La olivarbaj branĉoj liaj skapoloj ja estas
La venteto estas lia spiro kiam li min amas
Kaj la malvarmaj vaporoj estas ĉiam lia parolo
La suno en sia mirakla pasado
Estas ja lia irado tra la nuboj
Kaj tra la sinjorinaj homamasoj
Mi deziras ĝui ĝisoste la ravecon de la naturo
Ĉar ne plu meritas laŭdon mia mastro
 
***
Nu ni pardonu mian pekintan mastron
Kaj liajn, plene de faltoj, vestaĉon
Ne vane diru ke mi alpaŝu sur ties vojo
Ne diru min ĉirkaŭbraki liajn palmojn sur la sablo
Mi ne konfesas, neniel konfesas la malbonon
Nu ni pardonu…Ni pardonu mian mastron!
_____
* Tradukita de Bardhyl Selimi
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s