ÇMIMI LETRAR “IBRAHIM RUGOVA” (Literary Club “Podguri” Istog announces the International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” ) / Nuradin Imeraj

ÇMIMI LETRAR “IBRAHIM RUGOVA”

Çmimin Letrar Ndërkombëtar “Ibrahim Rugova”, Edicioni i IV-të 2018 International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” The Four Edition 2018 Premio internazionale di Poesia “Ibrahim Rugova” Quattro edizione 2018 Klubi letrar “Podguri” Istog” shpall: KONKURS NDËRKOMBËTAR të Poezisë për Çmimin Letrar “Ibrahim Rugova” – 2018 Kriteret e konkurrimit: – Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të dërgojë një poezi të pa publikuar deri më tani, maksimumi 30 rrjeshta. Tema e lire. – Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs obligohen ta paguajnë shumën ne vlerë 10 euro në gjirollogarinë e Klubit letrar podguri: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES – Të gjitha poezitë e konkurimit duhet të jenë në shqip ose anglisht, ose në gjuhë të tjera të të përkthyera në njërën nga këto gjuhë. – Poezitë do të dërgohen me emrin e autorit dhe pseudonimin letrar. – Antarët e Jurisë do të njihen vetëm me poezitë dhe pseudonimet letrare përkatëse. – Do të ketë çmim të parë, të dytë, të tretë, si dhe çmime speciale. – Klubi letrar Podguri jep çmimin “Ibrahim Rugova” në fushën e kulturës, për individë ose institucione që ndihmojnë zhvillimin e artit dhe kulturës në Kosovë. – Antarët e Jurisë nuk do të bëhen të njohur deri në ditën e shpalljes së fituesve për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit. – Juria përzgjedh fituesit që do të lexojnë poezitë ditën e ceremonisë së dhënies së çmimeve. – Konkurentët e përzgjedhur nga Juria duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen. – Pjesëmarrja e pretendentëve për çmim dhe leximi i poezive të tyre është i detyrueshëm. – Poezitë e përzgjedhura për ceremoninë do të botohen në një antologji.

KONKURSI POETIK KA TRI NIVELE

1. VENDI I PARË…..çmimi 500 euro

2. VENDI I DYTË……çmimi 300 euro

3. Vendi i tretë……çmimi 200 euro.

Periudha e dërgimit të poezive për konkurs është prej 3 korrik deri më 10 gusht 2018 ora 24.00

Poezitë dërgohen në imel adresën : nuradini_57@hotmail.com dhe në faqen e Klubit letrar “Podguri” që mund ta gjeni kështu : Klubi Letrar Podguri Istog . Poezitë dërgohen me pseudonimin letrar (shifër) Me marrjen në dorëzim të tyre, ju në vijimësi do të merrni të gjithë informacionet e nevojëshme këshilluese dhe sqaruese .

 

Literary Club “Podguri” Istog announces the International Poetry Prize “Ibrahim Rugova”

The Four Edition 2018. Main features of the poetry competiton are as under: – Each participant has the right to send an unpublished poem of up to 30 rows. Free topic; – Anyone who wants to participate in this event are obliged to pay 10 euros at club’s bank account. 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES – All competing poets must submit their poems in Albanian, English or in other languages translated into one of these languages. – Poems will be sent with the author’s name and literary pseudonym. – Jury members will be recognized only with poems and relevant literary pseudonyms. – There will be first, second, third prize, as well as special prizes. – “The Podguri” Literary Club gives the award “Ibrahim Rugova” in the field of arts and culture, for individuals or institutions that help the development of culture in Kosovo. – Jury members will not be made known until the day of the announcement of the winners, so they don’t have any impact during the evaluation. – The jury will select the winners who will read the poems on the day of the award ceremony. – The Participation of competitors for awards and reading of their poems is compulsory. – The Competitors selected by the Jury, they must confirm participation. – The Poems selected for the ceremony will be published in an anthology. – The period of sending poems for the competition is up to: 10 august 2018, until 24:00 hrs. – Poems should be sent through a code at the following email to: nuradini_57@hotmail.com

POETRY ANNOUNCEMENT HAS THREE LEVELS

4. First place …….. 500 euro

5. Second place……300 euro,

6. Third place…..… 200 euro.

 

 

Il Club letterario “Podguri” Istog annuncia: Concorso Internazionale di Poesia per il Premio Letterario “Ibrahim Rugova” – 2018. Criteri per i partecipanti: – Ogni partecipante ha il diritto di presentare una poesia inedita fino ad ora, con non più di 30 righe. – Tutti i partecipanti nel concorso devono pagare 10 euro nel conto bancario di Club Letterario “Podguri”: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES – Tutte le poesie del concorso devono essere in albanese o inglese o in altre lingue, tradotte in una di queste lingue. – Insieme con poesie verrà inviato al nome dell’autore, e lo pseudonimo letterario. – Ci saranno primo, secondo e terzo,premi, e premi speciali. – I membri della Giuria saranno riconosciuti solo con poesie rilevanti e pseudonimi letterari. – I membri della giuria non saranno conosciuti, fino al giorno della proclamazione dei vincitori, perché non dovrebbe avere un impatto nel corso della valutazione. – Il club letterario “Podguri” onora con il prezzo “Ibrahim Rugov

 

Nuradin Imeraj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s