Ndërsa je duke ardhur (Pendant que tu es en venant… – As You Are Coming) – Poezi nga  Bhawani Shankar Nial / Përktheu në shqip dhe frëngjisht Marjeta Shatro – Rrapaj

 
Poezi nga  Bhawani Shankar Nial
 
 
Pendant que tu es en venant…
 
Je me prépare
Avec une poignée d’alphabets
Causer l’ego,
Comme tu viens.
Car tu as affirmé
Pour atteindre à une heure fixe,
je me prépare
Pour te joindre
Arrangeant les lignes de palmiers, ciel bleu
Et garnissant la jungle des mots,
Tromperie, fourberie, trahison,
Lutte personnelle sans attaches, amour et guerre
Égarés
Et l’ombre de la sympathie sans attaches.
Je viendrai
Tout seul
Et si tu demandes
Dois-je être dans l’entreprise
De mon partenaire de vie
L’architecte de mon
Manoir du bonheur,
Mon fils et ma fille
Réorganisation du projet de sécurité
Le nid de Baya, l’oiseau tisserand
Vagues de l’océan ivre,
Ou des moments d’étoiles
Jouer à cache-cache.
Recherche d’identité avec
Les nuages flottants de Kalahandia
La fête de
Nuakhai et Pushpuni
Ou dans la nourriture ethnique.
Oh mort !
Le sauveur de ma naissance
Mon Salvator depuis des générations
Dans de multiples renaissances,
J’arrive
Tout seul
Répondre à votre seul appel
Dans le nuage de voyelles et de consonnes complètes
Au milieu de l’amour et de la tendresse,
Guerre et lutte personnelle,
Vivre au milieu de la consolation et de la tromperie
Avec une poignée de compromis.
 
 
As You Are Coming
 
I’m getting ready
With a handful of alphabets
Causing ego,
As you are coming.
For you’ve affirmed
To reach at a time fixed,
I am getting ready
To reach you
Arranging the lines of palms, blue heaven
And garnishing the jungle of words,
Deceit, knavery, treachery,
Self-struggle unattached, love and war
Gone astray
And the shadow of the unattached sympathy.
I’ll come
All alone
And if you ask
Shall I be in the company
Of my life partner
The architect of my
Mansion of happiness,
My son and daughter
Rearranging the draft of security
The nest of Baya, the weaver bird
Waves of drunken Ocean,
Or moments of stars
Playing hide and seek.
Searching identity with
The floating Kalahandia clouds
The festivity of
Nuakhai and Pushpuni
Or in ethnic food.
Oh Death!
The savior of my birth
My Salvator for generations
In multiple rebirths,
I’m coming
All alone
Responding to your only call
In the cloud of complete vowels and consonants
Amidst love and fondness,
War and self-struggle,
To live amidst consolation and deceit
With a handful of compromise.
 
 
Ndërsa je duke ardhur
 
Po bëhem gati
Me një grusht alfabetesh
Shkaktimi i egos,
Ndërsa po vjen.
Por ti ke pohuar
Për të arritur në një kohë të caktuar,
Unë jam duke u bërë gati
Të arrij te ti
Rregullimi i vijave të pëllëmbëve, qielli blu
Dhe duke zbukuruar xhunglën e fjalëve,
Mashtrimin, tradhtinë, tradhtinë,
Vetë-luftën e palidhur, dashurinë dhe luftën
U largova nga rruga e gabuar
Dhe hija e simpatisë së palidhur.
Do të vij
Krejtësisht vetëm
Dhe nëse pyet
A duhet të jem në kompani
të partneres time të jetës
Arkitektes time
Rezidencë lumturie,
Djali dhe vajza ime
Rirregullimi i projektit të sigurisë
Foleja e Bajës, zogut endës
Valët e oqeanit të dehur,
Ose momente të yjeve
Duke luajtur fshehur dhe duke kërkuar.
Kërkimi i identitetit me
Retë lundruese Kalahandia
Festa e
Nuakhai dhe Pushpuni
Ose në ushqimin etnik.
Oh Vdekje!
Shpëtimtarja e lindjes sime
Shpëtimtarja ime për breza të tërë
Në rilindjet e shumta,
po vij
Vetëm
I përgjigjem thirrjes tënde të vetme
Në re të zanoreve dhe bashkëtingëlloreve të plota
Në mes të dashurisë dhe butësisë,
Luftës dhe luftës personale,
Të jetoj mes ngushëllimit dhe mashtrimit
Me një grusht kompromisesh.
 
 

rktheu në shqip dhe frëngjisht Marjeta Shatro – Rrapaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s