Poems by Elena Liliana Popescu / Translated by Theodor Damian

 
Poems by Elena Liliana Popescu
 
 
ACROPOLIS
 
The years and the times have passed by
Impassively the caryatids sustain the world
The rays of the same sun embrace the winding path
The eyes of the seeker see beyond the ruins
The steps of the pilgrims polish the stones of the old road
The former city contemplates its own essence
The light of your temple, Jupiter, burns even now,
Indescribable is the image of your heart.
Your judgment is perfect, as always.
 
 
ACROPOLIS
 
Au trecut anii şi timpurile.
Cariatidele susţin impasibile Lumea.
Razele aceluiaşi soare încing şerpuita cărare.
Ochii căutătorului văd dincolo de ruine.
Paşii pelerinilor şlefuiesc dalele vechiului drum.
Oraşul de odinioară îşi contemplă esenţa.
Lumina templului Tău, Jupiter, arde şi-acum.
Indescriptibil este chipul Inimii tale.
Sentința Ta este, dintotdeauna, perfectă.
 
 
When you are within yourself
 
Is this the last question
of the river flowing into the sea,
what is the true meaning of life?
Or does it accept its death with detachment…
 
Through how many spaces has it rushed in vain
in the dreams it was having every year
thinking it knows – cheated by reason,
as it was getting ever farther from its source
 
From its own innermost depth
where there is no evil
and where what is lost is being found again
when one is absorbed fully into oneself…
 
 
Când eşti în tine însuţi…
 
Să fie oare ultima-ntrebare
a râului ce se cufundă-n mare,
ce-nseamnă viaţa, cu adevărat?
Sau, moartea şi-o acceptă detaşat…
 
Prin câte spaţii alergase-n van
în visele trăite an de an
crezând că ştie – înşelat de minte,
îndepărtându-se de-a sa sorginte
 
Din cel mai interior adânc al său
acolo unde nu există rău
şi unde ce-i pierdut e regăsit
când eşti în tine însuţi absorbit…
 
 
When you are not living its fervor
 
Undeciphered is the verse when you listen to it with the mind
Undeciphered is life when you don’t know its origin
Undeciphered is the song when you don’t understand its call
Undeciphered is the way when you don’t live its fervor.
 
 
Când nu-i trăieşti fervoarea
 
Nedesluşit e versul când îl asculţi cu mintea
Nedesluşită viaţa când nu-i cunoşti sorgintea
Nedesluşit e cântul când nu-i auzi chemarea
Nedesluşită calea când nu-i trăieşti fervoarea
 
 
In your Heart
 
Every moment
a world falls down
and another is born…
 
You continue to exist,
witness to all transformations
from the world of dualisms.
 
Stay detached
so you can pass
through what is necessary.
 
Find in yourself the power
that keeps you
alive.
 
Your experience grows
moment after moment
in order to be one with yourself.
 
Trust
in yourself:
nothing will stop you.
 
The one who is
is always with you
in your Heart.
 
 
În inima ta
 
In fiecare clipă
o lume se prăbuşeşte
şi alta se naşte…
 
Tu continui să fii,
martor al transformărilor
din lumea dualităţii.
 
Fii detaşat,
pentru a reuşi să treci
prin ce este necesar.
 
Regăseşte în tine forţa
care te menţine
viu.
 
Experienţa ta creşte
clipă de clipă,
pentru a fi una cu tine.
 
Ai încredere
în tine însuţi:
nimic nu te va opri.
 
Cel care este
este mereu cu tine,
în inima ta.
 
 
The spring of this moment
 
Spring,
the winter’s thrill is barely felt still
in your breath,
the beneficial warmth
and the harmony of the colors of summer
– still in seed –
can be glimpsed
in the gentleness of the noontime sun…
Autumn is also there
with its richness of flavors,
but spring
within yourself
– the spring of this moment –
is impossible to describe.
 
 
Primăvara acestei clipe
 
Primăvară,
fiorul iernii abia se mai simte
în răsuflarea ta,
căldura binefăcătoare
și armonia culorilor verii
– încă în germene –
se întrezăresc
în blândețea soarelui amiezii…
Toamna este și ea acolo,
cu bogăția ei de arome,
dar primăvara
dinăuntrul tău
– primăvara acestei clipe –
este de nedescris în cuvinte.
 
 
If you come to yourself
 
If you arrive at simplicity,
you can seem simple or sophisticated.
You are, in fact, simple.
 
If you arrive at humility,
you can seem humble or infatuated.
You are, in fact, humble.
 
If you arrive at silence,
you can seem withdrawn or sociable.
You are, in fact, silent.
 
If you arrive at a balance,
You can seem to be still or moving.
You are, in fact, inmovable.
 
If you come to yourself,
You can seem to be one or another
You are, in fact, yourself.
 
 
Dacă ajungi la tine
 
Dacă ajungi la simplitate
poţi părea simplu sau sofisticat.
Eşti, de fapt, simplu.
 
Dacă ajungi la umilinţă
poţi părea umil sau infatuat.
Eşti, de fapt, umil.
 
Dacă ajungi la tăcere
poţi părea retras sau comunicativ.
Eşti, de fapt, tăcut.
 
Dacă ajungi la echilibru
poţi părea în repaos sau în mișcare.
Eşti, de fapt, neclintit.
 
Dacă ajungi la tine
poţi părea că eşti unul sau altul
Eşti, de fapt, tu însuţi.
 
 
No Thoughts
 
With no thoughts, the wave,
essence is, like the sea;
it does not go away
from itself, when the change
in the apparent world
– with its rapid passing –
incorporates in waves
meant to disappear
when the world is absent…
 
With no thoughts, the sea,
withdrawn in itself stays silent,
keeping alive the essence
of its tenacious roar
– hidden to our nature
by the moon shinning –
in its blue nuances,
lost in the absence
of the world’s diversity.
 
With no thoughts, life
embraces everything that is,
in lack of manifestation
or pure harmony:
movement in stillness
– jump in eternity –
heavenly transfigurations,
through I s dissolved
in their own nature
 
 
Fără de gânduri
 
Fără de gânduri, valul,
esenţă e, ca marea,
ce nu se-ndepărtează
de sine, când schimbarea
din lumea aparentă
– în trecerea-i fugară –
în valuri se-ntrupează,
sortite să dispară
când lumea e absentă…
 
Fără de gânduri, marea
retrasă-n sine, tace
perpetuând esenţa
din vuietu-i tenace
– ascunsă firii noastre
de strălucirea lunii –
în nuanţele-i albastre,
pierdute, în absenţa
diversităţii lumii.
 
Fără de gânduri, viaţa
cuprinde tot ce este
în nemanifestare
sau armonie pură:
mişcare-n nemişcare
– salt în eternitate –
transfigurări celeste,
prin euri dizolvate
în propria natură.
 
 
Translated by Theodor Damian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s